Ogłoszenie z dnia 2009-03-03 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Tytuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Data wydania 2009-03-03
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

 

                   Zgodnie z art. 61 § 4, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź.zm.)

z a w i a d a m i a m


że w dniu 3 marca 2009 r Wójt Gminy Radziłów jako właściwy w sprawie na żądanie Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów reprezentowanej przez inspektora Panią Edytę Duchnowską wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami pod nazwą” Budowa sieci wodociągowej do kolonistów wsi Radziłów – Janowo z przyłączami, gm. Radziłów”.

Złożone dokumenty dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów 19-213 Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, w pokoju nr 3a godzinach 7. 30-15.45 .

W terminie do dnia 25 marca 2009 r. można składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia wnioskodawcy w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów 19-213 Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, w pokoju nr 3 godzinach 7. 30-15. 45 
            Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Radziłów.      
            Niniejsze obwieszczenie podaje się do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, w miejscu inwestycji, oraz przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-03-04

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-03-04

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-03-04