Ogłoszenie z dnia 2008-11-14 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - przebudowa ulicy Łomżyńskiej

Tytuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - przebudowa ulicy Łomżyńskiej
Data wydania 2008-11-14
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Zgodnie z art. 61 § 4, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź.zm.)

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu  12.11.2008r zostało wszczęte na żądanie Gminy Radziłów ul.Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów reprezentowanej przez inspektora Panią Edytę Duchnowską postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 polegającego na przebudowie ulic Łomżyńskich obejmującego część działki nr 945 i na wydzielonych częściach działek nr 797/3, 797/4, 797/5, 520, 521, 524. Przebudowa polegać będzie na ułożeniu  nawierzchni z betonu asfaltowego o pow. około 516 m2, chodników o pow. około 83 m2 i wjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej w ilości 4 szt. pobocza żwirowe na pow. około203,25 m2 
Złożone dokumenty dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów 19-213 Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, w pokoju nr 3a godzinach 7. 30-15.45 .
W terminie do dnia 28 listopada 2008r. można składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia wnioskodawcy w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów 19-213 Radziłów ul.Plac 500-lecia 14, w pokoju nr 3 godzinach 7. 30-15. 45
         Niniejsze obwieszczenie podaje się do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, w miejscu inwestycji, oraz przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500lecia 14 19-213 Radziłów.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-12-05

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-12-05

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-12-05