Ogłoszenie z dnia 2008-10-17 - Dot.: postępowania o zamówieniu publicznym: „Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń socjalnych za salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym w budynku SP Słucz „

Tytuł Dot.: postępowania o zamówieniu publicznym: „Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń socjalnych za salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym w budynku SP Słucz „
Data wydania 2008-10-17
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Urząd Gminy Radziłów informuje, o unieważnieniu przetargu nieograniczonego  (BZP nr  231256 – 2008 data zamieszczenia 10-10-2008r ) na podstawie art. 93. ust.1   pkt. 7 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655.) 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia wystąpiła niezgodność pomiędzy  pkt. VI oraz  VII .
W punkcie VI jest :
6.3/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

a) wykażą, iż w okresie ostatnich 5 /pięć/ lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali /siłami własnymi/ min. 3 /trzy/ zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonali termomodernizacje budynku/ów o wartości min. 200 tyś zł brutto każde (poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie).
natomiast w punkcie VII SIWZ


 7.2/ wykażą, iż w okresie ostatnich 5 /pięciu/ lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali /siłami własnymi/ min. 3 /trzy/ zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonali budynek sali gimnastycznej lub przebudowę istniejącego budynku na potrzeby sali gimnastycznej o wartości min. 200 tyś. zł brutto każde ( poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie).– /zał. nr 3 /


W związku z powyższym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wymaga modyfikacji pod względem warunków udziału w postępowaniu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-10-17

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-10-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-10-17