Ogłoszenie z dnia 2008-10-07 - OBWIESZCZENIE

Tytuł OBWIESZCZENIE
Data wydania 2008-10-07
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

            Na podstawie  art.123 Kodeksu postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) art.51 ust 2 , art. 46a, ust.5 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm. )

zawiadamiam,

że w związku z prowadzonym w tutejszym Urzędzie postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach której przedmiotem jest przedsięwzięcie polegające na; przebudowie trzech odcinków ulicy Łomżyńskiej o długościach:

- NR 104163 B w lewo – 220 m,

-  NR 104164 B w prawo – 320 m,

-  Nr 104150 B na Dębówkę – 120 m

z istniejącej nawierzchni na nawierzchnię betonu asfaltowego, budowie obustronnych chodników i wjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej, zostało wydane Postanowienie w dniu 7 października 2008r, Nr Gk 7624-3/08, w którym Wójt Gminy Radziłów nie stwierdził konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

            Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w ciągu 14 od dnia publicznego  ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a oraz mają prawo wnieść zażalenia na w/w postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem  tutejszego Urzędu.

            Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości  przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Radziłów, a także  w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

 

 

                                                                                                                      W Ó J T

 

                                                                                                         mgr inż.  Robert  Ziemkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-10-15

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-10-15

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-10-15