Ogłoszenie z dnia 2008-09-09 - Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu

Tytuł Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu
Data wydania 2008-09-09
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Radziłów: Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu
Numer ogłoszenia: 219046 - 2008; data zamieszczenia: 09.09.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 189801 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2736001, fax 086 2736001.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mikrobusu o liczbie miejsc siedzących 8+1 kierowca z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przystosowania 1 miejsca do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przeróbek samochodu ciężarowego na osobowy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.43.00-2, 34.11.44.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 105576 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1  
Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALCAR Sp z o.o Koncesjoner RENAULT, Lubelska 39A, 10-408 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 105576
Oferta z najniższą ceną: 105576 oferta z najwyższą ceną: 105576
Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-09-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-09-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-09-09