Ogłoszenie z dnia 2008-08-21 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziłów

Tytuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radziłów
Data wydania 2008-08-21
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Stosownie do art.32 ust.2 i  ust.3 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 129 poz.902.) i art. 19 ust.1 ustawy z dnia  18 maja 2005r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 113 poz. 954) podaję do publicznej wiadomości  informację o zamieszczeniu  w publicznie  dostępnym wykazie, wniosku Pan Pawła Arkadiusza Modzelewskiego zam. ***********************, 19-213 Radziłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie istniejącej zabudowy zagrodowej zwartej o docelowej obsadzie inwentarza około 71 DJP zlokalizowanej na działce nr 261/10 w miejscowości Klimaszewnica gm. Radziłów, w ramach którego zostanie rozbudowana  obora w systemie ściołowym i bezściołowym do docelowej obsady około 71 DJP; wraz z niezbędną  infrastrukturą rolniczą, wybudowany zostanie zbiornik na zboże o pojemności 71,9 m3; postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu,  oraz z raportu oddziaływania na środowisko opisanego wyżej przedsięwzięcia.

Z treścią w. w. dokumentów  strony mogą zapoznać się w ciągu 21 dni  od dnia publicznego  ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a oraz mają prawo wnieść swoje uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia.

            Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości  przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  Radziłów oraz przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Klimaszewnica, oraz Urzędu Gminy Radziłów.

 

                                                                                                                                     W Ó J T

                                                                                                                        (-) mgr inż.  Robert  Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-08-21

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-08-21

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-08-21