Ogłoszenie z dnia 2008-01-08 - Postanowienie Nr GK7331-11ś/07/08

Tytuł Postanowienie Nr GK7331-11ś/07/08
Data wydania 2008-01-08
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Radziłów 2008.01.08

 

GK 7331-11 ś /07/08

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 2,3 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902 z późn. zm) po zasięgnięciu opinii Starosty Grajewskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie

p o s t a n a w i a m

· uznać przedsięwzięcie obejmujące przebudowę trzech odcinków ulic Łomżyńskich w miejscowości Radziłów o długościach: Nr 104163B w lewo – 220 m, Nr 104164B w prawo – 320 m, Nr 104150B na Dębówkę – 120 m. Wykonanie inwestycji planuje się na działkach gminnych o numerach 540/7, 915, 916, 946, 1581 oraz części działki nr 964 w ramach której ułożona zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego, chodniki z kostki brukowej, betonowej, wjazdy bramowe z kostki brukowej betonowej, oraz wjazdy gospodarcze z betonu asfaltowego, ponadto odbudowane lub przebudowane zostaną przepusty.

· nie nakładać na inwestora – Gminę Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 ,19-213 Radziłów obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko opisanej wyżej inwestycji.

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Radziłów reprezentowana przez Panią Edytę Duchnowską, w dniu 10 grudnia 2007 r wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia obejmującego przebudowę trzech odcinków ulic Łomżyńskich w miejscowości Radziłów o długościach: Nr 104163B w lewo – 220 m, Nr 104164B w prawo – 320 m, Nr 104150B na Dębówkę – 120 m. Wykonanie inwestycji planuje się na działkach gminnych o numerach 540/7, 915, 916, 946, 1581 oraz części działki nr 964 w ramach którego ułożona zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego, chodniki z kostki brukowej, betonowej, wjazdy bramowe z kostki brukowej betonowej, oraz wjazdy gospodarcze z betonu asfaltowego, odbudowane lub przebudowane zostaną przepusty.

W świetle obowiązujących przepisów przedsięwzięcie zaliczane jest do mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego, dla którego może być wymagany raport oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r Nr 129, poz. 902 z późn. zm ) wystąpiono do Starosty Grajewskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przyrodnicze opisanej wyżej inwestycji załączając informację ekologiczną .

Zarówno Starosta Grajewski w postanowieniu Nr WR. 76330-44/07 z dnia 18 grudnia 2007r jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w postanowieniu Nr 96/P/Nz/2007 z dnia 31 grudnia 2007r zaopiniowali inwestycję jako niewymagającą opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji oraz po zapoznaniu się z treścią w. w. postanowień stwierdzono, że zamierzone przedsięwzięcie nie charakteryzuje się znaczącym wpływem na środowisko, toteż postanowiono jak w sentencji.

 

Na postanowienie niniejsze służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-04-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-04-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-04-08