Ogłoszenie z dnia 2008-01-07 - Postanowienie Nr GG 7331-3 ś /07/08

Tytuł Postanowienie Nr GG 7331-3 ś /07/08
Data wydania 2008-01-07
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Radziłów 2008.01.07j
GG 7331-3 ś /07/08

 

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 2,3 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r Nr 129, poz. 902 z późn. zm) po zasięgnięciu opinii Starosty Grajewskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie

p o s t a n a w i a m

· uznać przedsięwzięcie polegające na przebudowie odcinka drogi gminnej o długości 230 m obejmującego działki nr 60/1, 62 i 63 w miejscowości Dębówka jako niewymagające sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

· nie nakładać na inwestora – Gminę Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 ,19-213 Radziłów obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko opisanej wyżej inwestycji.

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Radziłów reprezentowana przez Panią Edytę Duchnowską, 19-213 Radziłów w dniu 2007 r wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej o długości 230 m obejmującego działki nr 60/1, 62 i 63 w miejscowości Debówka.

Przebudowa pelegać będzie na ułożeniu warstwy bitumicznej, budowie chodników i wjazdów bramowych.

W świetle obowiązujących przepisów przedsięwzięcie zaliczane jest do mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego, dla którego może być wymagany raport oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r Nr 129, poz. 902 z późn. zm ) wystąpiono do Starosty Grajewskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przyrodnicze opisanej wyżej inwestycji załączając informację ekologiczną

.Zarówno Starosta Grajewski w postanowieniu Nr WR. 76330-46/07 z dnia 20 grudnia 2007r jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w postanowieniu Nr 97/P/Nz/2007 z dnia 31 grudnia 2007r zaopiniowali inwestycję jako niewymagającą opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji oraz po zapoznaniu się z treścią w. w. postanowień stwierdzono że zamierzone przedsięwzięcie nie charakteryzuje się znaczącym wpływem na środowisko.


Na postanowienie niniejsze służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-04-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-04-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-04-08