Zamówienie Nr 637562-N-2019 z dnia 2019-12-19 - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w 2020 roku

Tytuł Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w 2020 roku
Numer 637562-N-2019
Data wydania 2019-12-19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziłów, krajowy numer identyfikacyjny 54224400000000, ul. Plac 500-lecia  14 , 19-213  Radziłów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 737 110, e-mail zamowienia@gminaradzilow.pl, faks 862 737 111.
    Adres strony internetowej (URL): http://radzilow.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w 2020 roku
Numer referencyjny: In. 271.26.2019 AM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, instytucji samorządu terytorialnego oraz Szkół Podstawowych na terenie Gminy Radziłów w 2020 roku wraz z ich bezpośrednim transportem do właściwego Zakładu Gospodarowania Odpadami wskazanego Wykonawcy przez Zamawiającego. Do realizacji zamówienia zostanie skierowany samochód przystosowany do odbioru odpadów komunalnych wraz z kierowcą. Natomiast Zamawiający zapewni pracowników do obsługi samochodu – śmieciarki. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części i obejmuje następującą usługę: Cześć I: Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i wielkogabarytowych Cześć II: Odbiór odpadów komunalnych segregowanych

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90512000-9

90000000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla Części I: Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i wielkogabarytowych: a) Wykonawca wykaże, że dysponuje aktualnym zezwoleniem Starosty lub Prezydenta Miasta na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2019 r., poz. 701) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje zaświadczeniem o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radziłów zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010); c) Wykonawca wykaże, że dysponuje zaświadczeniem o wpisie do Rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia prowadzonego przez Marszałka Województwa. Dla Części II: Odbiór odpadów komunalnych segregowanych: a) Wykonawca wykaże, że dysponuje aktualnym zezwoleniem Starosty lub Prezydenta Miasta na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2019 r., poz. 701) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje zaświadczeniem o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radziłów zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010); c) Wykonawca wykaże, że dysponuje zaświadczeniem o wpisie do Rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia prowadzonego przez Marszałka Województwa.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla Części I: Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i wielkogabarytowych: a) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Dla Części II: Odbiór odpadów komunalnych segregowanych: a) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla Części I: Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i wielkogabarytowych: a) Wykonawca powinien wykazać, że na czas realizacji zamówienia dysponuje sprzętem (narzędziami i urządzeniami) w rodzaju i ilości minimalnej łącznie: - co najmniej jednym pojazdem przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. Dla Części II: Odbiór odpadów komunalnych segregowanych: a) Wykonawca powinien wykazać, że na czas realizacji zamówienia dysponuje sprzętem (narzędziami i urządzeniami) w rodzaju i ilości minimalnej łącznie: - co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbioru kontenerów z odpadami, - pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. (Zamawiający uzyska we własnym zakresie) b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca mający siedzibę poza terytorium RP ponosi koszty związane z wyszukaniem, przetłumaczeniem na język polski i przedstawieniem tegoż odpisu Zamawiającemu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt 2 stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć: a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzony przez Wójta Gminy Radziłów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; c) aktualne zezwolenia Starosty lub Prezydenta Miasta na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2019 r., poz. 2010); d) aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia prowadzonego przez Marszałka Województwa; e) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: a) Dla CZĘŚCI I: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). b) Dla CZĘŚCI II: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 2. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca składa wraz z ofertą, ale jako oddzielny dokument znajdujący się poza kopertą ofertową, kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Kopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty znajdującej się wewnątrz koperty. 3. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może złożyć wadium w formie kumulatywnej, tzn. skumulowanej dla tych części, na które składa oferty. 4. Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form przed upływem terminu składania ofert: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto depozytowe Gminy Radziłów – BS w Jedwabnem O/Radziłów; nr konta: 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 6. Dokument przelewu należy opisać, np.: „Wadium – Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w 2020 roku – część …”. 7. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny składania ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego. Przedstawienie dowodu wniesienia wadium nie jest wystarczające do stwierdzenia faktu wniesienia wadium. Brak wniesionego wadium do terminu składania ofert będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy a następnie odrzuceniem oferty. 8. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania Wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania, wymagalne na pierwsze żądanie do zobowiązanego gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium – w szczególności zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

termin płatności faktury za usługę

40,00

cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia

60,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy. 1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych. 5. W związku z brzmieniem art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności Zamawiający dopuszcza : a) zmianę stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w takim przypadku strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia brutto – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; b) inną zmianę prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i transport odpadów; c) konieczność ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych; e) konieczność wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania umowy w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w celu usprawnienia procesu realizacji zamówienia; f) konieczność zmiany sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania i transportu odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spełnienia świadczenia. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej; g) zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia; h) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę adresu, siedziby, osób reprezentujących strony, zmianę formy prawnej prowadzonej działalności; 6. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 1) Zmianie siedziby lub nazwy firmy; 2) Zmianie osób reprezentujących; 3) Ogłoszeniu upadłości; 4) Ogłoszeniu likwidacji, 5) Zawieszenia działalności;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 1210 w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, sala konferencyjna Rady Gminy Radziłów. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP 719-154-40-50, Regon 450669737; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radziłów jest Pani/Pana Mariusz Pientkowski, kontakt: mpientkowski@nanocom.com.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w 2020 roku”, In.271.26.2019 AM prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencja niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i wielkogabarytowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości zamieszkałych, które znajdują się na terenie Gminy Radziłów. Wykaz adresów tych nieruchomości, z których będą odbierane odpady zostanie przez Gminę Radziłów przekazany Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, najpóźniej siedem dni po podpisaniu umowy. 2) Liczba gospodarstw domowych, z których będą odbierane odpady komunalne może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 3) Powierzchnia Gminy Radziłów wynosi 19 954 ha. 4) Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Radziłów wynosi 4905 osób (stan według ewidencji ludności stan na dzień 31.10.2019 r.). 5) Liczba gospodarstw domowych na terenie gminy Radziłów – 1072. 6) Odbiór odpadów komunalnych w latach poprzednich oraz w 2019 roku odbywał się na następujących trasach: a) 1 trasa: Radziłów: ul. Karwowska, ul. Bargłówek, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Sadowa, ul. Słoneczna, ul. Pogodna, ul. Plac 500-lecia, ul. Ogrodowa, ul. Szczuczyńska, ul. Kościelna, ul. Długa, ul. Gęsia, ul. Krótka, ul. Mickiewicza, Czartoria; czas realizacji trasy – 1 dzień; ilość odpadów – ok. 9 Mg/miesiąc, b) 2 trasa: Radziłów: ul. Grzybowa, ul. Gumienna, ul. Piękna, ul. Nadstawna, ul. Łomżyńska, Radziłów Kolonia, Radziłów, Czartoria; czas realizacji trasy – 1 dzień; ilość odpadów – ok. 9 Mg/miesiąc, c) 3 trasa: Radziłów, Mikuty, Słucz, Glinki, Wiązownica, Zakrzewo, Czartoria; czas realizacji trasy – 1 dzień; ilość odpadów – ok. 7,5 Mg/miesiąc, d) 4 trasa: Radziłów, Dębówka, Dusze, Wypychy, Konopki, Barwiki, Szyjki, Racibory, Brychy, Czachy, Brodowo, Łoje-Awissa, Szlasy, Klimaszewnica, Sośnia, Radziłów, Czartoria; czas realizacji – 1 dzień; ilość odpadów – ok. 8 Mg/miesiąc, e) 5 trasa: Radziłów, Mścichy, Okrasin, Ostrowik, Karwowo, Radziłów, Czartoria; czas realizacji – 1 dzień; ilość odpadów – ok. 8 Mg/miesiąc, f) 6 trasa: Radziłów, Rydzewo Szlacheckie, Rydzewo Pieniążek, Janowo, Czerwonki, Kieljany, Kownatki, Święcienin, Kramarzewo, Borawskie-Awissa, Konopki-Awissa, Radziłów, Czartoria; czas realizacji – 1 dzień; ilość odpadów – ok. 8 Mg/miesiąc. 7) Szacowana ilość odpadów komunalnych do odbioru i transportu w czasie trwania umowy wynosi: 1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) - 530 Mg, 2) odpady wielkogabarytowe – 16 Mg, Zamawiający zastrzega, że podane ilości mają charakter szacunkowy i służą przede wszystkim oszacowaniu kosztów realizacji usługi. 8) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapoznał się z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia – w szczególności z siecią dróg dojazdowych do posesji objętych zamówieniem. Taka wizja lokalna niezbędna jest w celu zapewnienia pełnej realizacji zamówienia, w tym podjęcia niezbędnych czynności zapewniających odbiór odpadów z każdej nieruchomości (szczególnie z nieruchomości, do których dojazd jest utrudniony). 9) Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych zapewnia właściciel nieruchomości. 10) Mieszkańcy dotychczas gromadzą odpady komunalne w pojemnikach: a) pojemniki o pojemności 110 litrów ocynkowane; b) pojemniki o pojemności 120 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; c) pojemniki o pojemności 240 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; d) pojemniki o pojemności 1100 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; Zmieszane odpady komunalne będą gromadzone w w/w pojemnikach. W dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości wystawi je przed posesją przy drodze dojazdowej do nieruchomości zapewniając łatwy dostęp dla Wykonawcy. 11) Wymagana częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Radziłów: a) odpady niesegregowane (zmieszane) – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietna do 31 października i raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca; b) odpady wielkogabarytowe- odbywać raz w roku w miesiącu lipcu (lub innym miesiącu - zgodnie z ustalonymi przez Zamawiającego i Wykonawcę szczegółowymi terminami); 12) Wykonawca jest zobowiązany każdorazowego informowania Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach postępowania niezgodnego z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów. 13) Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wyżej wymienionych nieprawidłowości poprzez wykonywanie zdjęć lub zapisów wideo, w sposób umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie nieprawidłowości i identyfikację miejsca, daty oraz właściciela nieruchomości. 14) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania bieżących raportów o stwierdzonych przez nieprawidłowościach, zawierających m.in.: a) Nr raportu, b) dane kontaktowe sporządzającego raport, c) datę sporządzenia raportu, d) datę i godzinę stwierdzenia nieprawidłowości, e) opis stwierdzonej nieprawidłowości, f) opis sposobu postępowania z odpadami, których gromadzenie zostało zakwestionowane. 15) Przedmiotem zamówienia nie jest: 1) Odbieranie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 2) Wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów, 3) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane, 4) Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 5) Rozliczenie finansowe z instalacją komunalną do zagospodarowania odpadów. 6) Zatrudnienie pracowników od obsługi samochodu śmieciarki, tzw. ładowaczy. 16) Warunki wykonywania usługi – obowiązki wykonawcy realizującego zamówienie: a) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w każdej ilości z nieruchomości zamieszkałych, instytucji samorządu terytorialnego oraz Szkół Podstawowych na terenie gminy zgodnie z ustalonym harmonogramem wywozu. b) System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. c) Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia nie może wykorzystywać pojazdów z zabudową ROTOPRESS. d) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramów odbioru odpadów niesegregowanych zmieszanych i wielkogabarytowych. Harmonogram zatwierdzi Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu wywozu odpadów do 7 dni od podpisania umowy. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych. e) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym odpowiadają za politykę informacyjną dotyczącą zasad i terminów odbioru odpadów. Za bezpośrednie informowanie mieszkańców odpowiada Zamawiający. f) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia harmonogramu odbioru odpadów dla Zamawiającego w stosunku co najmniej z 10 – dniowym wyprzedzeniem do odbioru odpadów w następnym miesiącu. g) Zamawiający będzie publikował harmonogram odbioru odpadów na stronie internetowej www.radzilow.pl oraz dostarczy właścicielom nieruchomości i instytucjom samorządu terytorialnego oraz dla Szkół Podstawowych na terenie gminy. h) Wykonawca jest zobowiązany umożliwić pracownikom Zamawiającego skierowanym do wykonywania usługi podczas odbioru uporządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków albo pojazdów jeśli jest to wynikiem jego działalności. i) Obowiązkiem Wykonawcy będzie umożliwienie pracownikom Zamawiającego posprzątania miejsca wokół ww. pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie dostawionych przy pojemnikach worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. j) Wykonawca zobowiązany jest do składania miesięcznych raportów ze wszystkich tras przejazdów podczas zbierania odpadów wraz z adnotacją i wyszczególnieniem tych nieruchomości, z których nie odebrano odpadów. Adnotacja winna zawierać przyczyny nieodebrania odpadów z danej nieruchomości. k) Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia w formie elektronicznej podglądu w czasie rzeczywistym aktualnego położenia pojazdów, które będą odbierały odpady z terenu gminy Radziłów. l) Wszystkie odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radziłów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Czartorii. Na potwierdzenie przekazania odpadów Wykonawca raz w miesiącu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu karty przekazania odpadów. m) Zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Radziłów w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy. n) Wykonawca zapewni właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia. o) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, odczytywanie i przechowywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postojów w trakcie realizacji usługi. Ponadto ów monitoring powinien być wyposażony w czujniki zapisujące dane o miejscu wyładunku odpadów. Dane powstałe w wyniku działania w/w systemów powinny być udostępniane dla możliwej weryfikacji dokonywanej przez Zamawiającego. p) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania bazy magazynowo-transportowej usytuowanej w Gminie Radziłów lub w odległości nie większej niż 60 km od granic administracyjnych Gminy Radziłów. q) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności : - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, - uchwały Nr XXXI/186/16 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziłów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 186). 17) Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości. Przed wykonaniem usługi odbioru odpadów z nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do kontroli rodzaju odpadów i zgodności ich z przeznaczeniem pojemnika/worka. W przypadku, w którym właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca odbierać będzie wszystkie odpady z nieruchomości jako niesegregowane (zmieszane) i zobowiązany będzie do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz właściciela nieruchomości. Przed zabraniem odpadów Wykonawca sporządza dokumentację fotograficzną, która potwierdza zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące nieprowadzenia zbiórki w sposób selektywny. Powiadamianie Wykonawca realizuje przy pomocy raportów, o których mowa w ppkt.14. W przypadku zaistnienia następującej sytuacji Wykonawca sporządza raport wraz z dokumentacją fotograficzną, które stanowią dowód niewywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki i przekazuje go w ciągu 72 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów. 18) W przypadku awarii samochodu odbierającego odpady lub wystąpienia innej przyczyny niezależnej od Wykonawcy, która wpływa na terminowość odbioru odpadów będzie on zobowiązany w ciągu 1 godziny poinformować Zamawiającego o zaistniałym fakcie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90512000-9, 90000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia

60,00

termin płatności faktury za usługę

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Odbiór odpadów komunalnych segregowanych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakresem II części zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych segregowanych: szkło, tworzywa sztuczne, papier, popiół, odpady ulegające biodegradacji, metale. 2) Odpady wskazane w pkt 2 odbierane będą ze wskazanego miejsca na terenie miejscowości Radziłów – Wykonawca nie odbiera tych odpadów bezpośrednio od właścicieli. 3) Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia kontenerów na szkło i popiół w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 4) Szacowana ilość odpadów komunalnych do odbioru i transportu w czasie trwania umowy wynosi: a) popiół – 70 Mg, b) szkło – 50 Mg, c) tworzywa sztuczne – 35 Mg, d) papier – 0,4 Mg, e) metal – 1 Mg, f) odpady ulegające biodegradacji – 1 Mg. Zamawiający zastrzega, że podane ilości mają charakter szacunkowy i służą przede wszystkim oszacowaniu kosztów realizacji usługi. 5) Wymagana częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Radziłów: a) odpady ulegające biodegradacji – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietna do 31 października i raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca; b) popiół- raz na dwa miesiące, c) szkło – raz w miesiącu, d) tworzywa sztuczne, metale – raz w miesiącu, e) papier – raz na trzy miesiące. 6) Warunki wykonywania usługi – obowiązki wykonawcy realizującego zamówienie: a) Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia nie może wykorzystywać pojazdów z zabudową ROTOPRESS. b) Wykonawca wraz z Zamawiającym zobowiązany jest do opracowania harmonogramów odbioru odpadów segregowanych. c) Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia w formie elektronicznej podglądu w czasie rzeczywistym aktualnego położenia pojazdów, które będą odbierały odpady z terenu gminy Radziłów. d) Wszystkie odpady Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Czartorii. Na potwierdzenie przekazania odpadów Wykonawca raz w miesiącu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu karty przekazania odpadów. Zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Radziłów w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy. e) Wykonawca zapewni właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia. f) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, odczytywanie i przechowywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postojów w trakcie realizacji usługi. Ponadto ów monitoring powinien być wyposażony w czujniki zapisujące dane o miejscu wyładunku odpadów. Dane powstałe w wyniku działania w/w systemów powinny być udostępniane dla możliwej weryfikacji dokonywanej przez Zamawiającego. g) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania bazy magazynowo-transportowej usytuowanej w Gminie Radziłów lub w odległości nie większej niż 60 km od granic administracyjnych Gminy Radziłów. h) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności : - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, - uchwały Nr XXXI/186/16 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziłów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 186). i) W przypadku awarii samochodu odbierającego odpady lub wystąpienia innej przyczyny niezależnej od Wykonawcy, która wpływa na terminowość odbioru odpadów będzie on zobowiązany w ciągu 1 godziny poinformować Zamawiającego o zaistniałym fakcie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90512000-9, 90000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia

60,00

termin płatności faktury za usługę

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2019-12-19

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-03-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-12-19