Zamówienie Nr 618769-N-2017 z dnia 2017-11-20 - Odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych (niesegregowanych) i wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Tytuł Odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych (niesegregowanych) i wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer 618769-N-2017
Data wydania 2017-11-20
Termin składania uwag do oferty 2017-11-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziłów, krajowy numer identyfikacyjny 54224400000, ul. Plac 500-lecia  14 , 19-213   Radziłów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 737 110, e-mail zamowienia@gminaradzilow.pl, faks 862 737 111.
    Adres strony internetowej (URL): http://radzilow.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych (niesegregowanych) i wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer referencyjny: Ing. 271.14.2017 AM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (niesegregowanych i wielkogabarytowych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 2. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości zamieszkałych, które znajdują się na terenie Gminy Radziłów. Wykaz adresów tych nieruchomości, z których będą odbierane odpady zostanie przez Gminę Radziłów przekazany wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, najpóźniej siedem dni po podpisaniu umowy. 3. Liczba gospodarstw domowych, z których będą odbierane odpady komunalne może ulec zmianie w trakcie realizacji Zamówienia. 4. Przedmiotem zamówienia jest również odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, instytucji samorządu terytorialnego oraz Szkół Podstawowych na terenie gminy następującego strumienia odpadów komunalnych: • 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, • 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe. 5. Powierzchnia Gminy Radziłów wynosi 19 954 ha. 6. Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Radziłów wynosi 4947 osób (stan według ewidencji ludności stan na dzień 04.10.2017 r.). 7. Liczba gospodarstw domowych na terenie gminy Radziłów – 1072. 8. Na terenie Gminy Radziłów obok zabudowy jednorodzinnej jest 14 budynków wielorodzinnych, z których każdy właściciel gospodarstwa oddzielnie składa deklarację (liczba gospodarstw ok. 47). Liczba gospodarstw jest wliczona w liczbę gospodarstw domowych. 9. W skład przedmiotowej Gminy wchodzą następujące miejscowości: Barwiki, Borawskie – Awissa, Brychy, Brodowo, Czachy, Czerwonki, Dusze, Dębówka, Janowo, Glinki, Klimaszewnica, Karwowo, Kieljany, Konopki – Awissa, Konopki, Kramarzewo, Kownatki, Łoje – Awissa, Mścichy, Mikuty, Okrasin, Ostrowik, Racibory, Radziłów, Rydzewo – Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Sośnia, Słucz, Szlasy, Szyjki, Święcienin, Wiązownica, Wypychy, Zakrzewo. 10. Szacowana masa odpadów wielkogabarytowych: 6 Mg 11. Masa odebranych odpadów komunalnych niesegregowanych w poszczególnych latach wygląda następująco: a) w 2013 r. zebrano: 331,38 Mg, b) w 2014 r. zebrano: 407,9 Mg, c) w 2015 r. zebrano: 483,08 Mg, d) w 2016 r. zebrano: 545,58 Mg 12. Dane zawarte w masie odebranych odpadów komunalnych w latach 2013 – 2016, są informacjami pomocniczymi, które mogą być przydatne do ustalenia wartości zamówienia, ale nie są dla wykonawcy wiążące i nie mogą być podstawą roszczeń finansowych z tego tytułu. 13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapoznał się z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia – w szczególności z siecią dróg dojazdowych do posesji objętych zamówieniem. Taka wizja lokalna niezbędna jest w celu zapewnienia pełnej realizacji zamówienia, w tym podjęcia niezbędnych czynności zapewniających odbiór odpadów z każdej nieruchomości (szczególnie z nieruchomości, do których dojazd jest utrudniony) 14. Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych zapewnia właściciel nieruchomości. 15. Rodzaje pojemników dopuszczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych: a) pojemniki o pojemności 110 litrów ocynkowane; b) pojemniki o pojemności 120 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; c) pojemniki o pojemności 240 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; d) pojemniki o pojemności 360 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; e) pojemniki o pojemności 660 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; f) pojemniki o pojemności 1100 litrów z tworzywa sztucznego lub metalu z kółkami; g) pojemniki KP-7 z metalu, kryty lub odkryty; 16. Mieszkańcy dotychczas gromadzą odpady komunalne w pojemnikach: a) pojemniki o pojemności 110 litrów ocynkowane; b) pojemniki o pojemności 120 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; c) pojemniki o pojemności 240 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; d) pojemniki o pojemności 1100 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; Zmieszane odpady komunalne będą gromadzone w w/w pojemnikach. W dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości wystawi je przed posesją przy drodze dojazdowej do nieruchomości zapewniając łatwy dostęp dla Wykonawcy. 17. Instalacja do jakiej mogą trafić odpady: Zmieszane odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów przeznaczone do składowania oraz odpady wielkogabarytowe – odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radziłów – Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 – 2022, tj. przekazać do RIPOK – obszar Czartoria. 18. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: Wykonawca odbiera z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Radziłów każdą ilość zmieszanych odpadów komunalnych, w tym odpadów zgromadzonych w okresie od ostatniego odbioru w grudniu 2017 r. do pierwszego odbioru w styczniu 2018 r. – raz w miesiącu, a z obszarów zabudowy kolonijnej nie mniej niż 10 razy w roku, przy czym przerwa w odbiorze odpadów nie może być dłuższa niż jeden cykl odbioru odpadów. Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywać raz w roku w miesiącu lipcu (lub innym miesiącu - zgodnie z ustalonymi przez Zamawiającego i Wykonawcę szczegółowymi terminami). W dniu odbioru w/w odpadów właściciel nieruchomości wystawi je przed posesją przy drodze dojazdowej do nieruchomości. Odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno – budowlanej będą w specjalnych pojemnikach zamówionych przez właściciela nieruchomości u Przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Odbiór odpadów nastąpi w ciągu 48 godzin od zgłoszenia Przedsiębiorcy potrzeby ich odbioru. Wykonawca jest zobowiązany do wywozu odpadów rozbiórkowych i budowlanych oraz do doszacowania kosztu wywozu tychże odpadów do kosztu wywozu odpadów zmieszanych. Gmina Radziłów w trakcie dotychczasowej praktyki nie stwierdziła zgłoszeń dotyczących konieczności odbioru odpadów rozbiórkowych i budowlanych. Fakt ten może świadczyć o gospodarczym wykorzystaniu tychże odpadów przez ich posiadaczy. Gospodarowanie odpadami budowlanymi z innych robót odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilnoprawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo – budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. 19. Przedmiotem zamówienia nie jest: 1) Odbieranie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 2) Wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów, 3) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane, 4) Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 20. Warunki wykonywania usługi – obowiązki wykonawcy realizującego zamówienie: 1) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych i wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych, instytucji samorządu terytorialnego oraz Szkół Podstawowych na terenie gminy zgodnie z ustalonym harmonogramem wywozu. 2) System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. 3) Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia nie może wykorzystywać pojazdów z zabudową ROTOPRESS. 4) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramów odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i wielkogabarytowych. Harmonogram zatwierdzi Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu wywozu odpadów na I kwartał 2018 r. do 12.12.2017 r., a na II – IV kwartał do 10.01.2018 r. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych. 5) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym odpowiadają za politykę informacyjną dotyczącą zasad i terminów odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i wielkogabarytowych. Za bezpośrednie informowanie mieszkańców odpowiada Zamawiający. 6) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia harmonogramu odbioru odpadów dla Zamawiającego w stosunku co najmniej z 10 – dniowym wyprzedzeniem do odbioru odpadów w następnym miesiącu. 7) Zamawiający będzie publikował harmonogram odbioru odpadów na stronie internetowej www.radzilow.pl oraz dostarczy właścicielom nieruchomości i instytucjom samorządu terytorialnego oraz dla Szkół Podstawowych na terenie gminy. 8) Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów jeśli jest to wynikiem jego działalności. 9) Obowiązkiem Wykonawcy będzie posprzątanie miejsca wokół ww. pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie dostawionych przy pojemnikach worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 10) Wykonawca zobowiązany jest do składania miesięcznych raportów ze wszystkich tras przejazdów podczas zbierania odpadów wraz z adnotacją i wyszczególnieniem tych nieruchomości, z których nie odebrano odpadów. Adnotacja winna zawierać przyczyny nieodebrania odpadów z danej nieruchomości. 11) Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia w formie elektronicznej podglądu w czasie rzeczywistym aktualnego położenia pojazdów, które będą odbierały odpady z terenu gminy Radziłów. 12) Wszystkie odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radziłów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Przetwarzania i Utylizacji Odpadów w Czartorii. Na potwierdzenie przekazania odpadów Wykonawca raz w miesiącu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu karty przekazania odpadów. 13) Zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2017 r., poz. 1289) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Radziłów w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy. 14) Wykonawca zapewni właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia. 15) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, odczytywanie i przechowywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postojów w trakcie realizacji usługi. Ponadto ów monitoring powinien być wyposażony w czujniki zapisujące dane o miejscu wyładunku odpadów. Dane powstałe w wyniku działania w/w systemów powinny być udostępniane dla możliwej weryfikacji dokonywanej przez Zamawiającego. 16) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania bazy-magazynowo transportowej usytuowanej w Gminie Radziłów lub w odległości nie większej niż 60 km od granic administracyjnych Gminy Radziłów. 17) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności : a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), c) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), d) uchwały Nr XXXII/280/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 – 2022”, e) uchwały Nr XXXII/281/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 – 2022” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4916), f) uchwały Nr XXXI/186/16 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziłów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 186).

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90512000-9

90000000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-01   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) Wykonawca wykaże, że dysponuje aktualnym zezwoleniem Starosty lub Prezydenta Miasta na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2013 r., poz. 21 ze zm.) b) Wykonawca wykaże, że dysponuje zaświadczeniem o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radziłów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej 1 (jedną) usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) w ilości co najmniej 200 Mg rocznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Zamawiający uzyska we własnym zakresie); b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzony przez Wójta Gminy Radziłów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości e) aktualne zezwolenia Starosty lub Prezydenta Miasta na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2013 r., poz. 21 ze zm.) 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) składa odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej (wykonawca mający siedzibę poza terytorium RP ponosi koszty związane z wyszukaniem, przetłumaczeniem na język polski i przedstawieniem tegoż odpisu zamawiającemu). 3. Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 6 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; z wykazu powinno jasno wynikać zrealizowanie przynajmniej 1 (jednej) usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) w ilości co najmniej 200 Mg rocznie w ciągu ostatnich 3 lat. – złącznik nr 6 do SIWZ b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru - załącznik nr 7 do SIWZ); c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; z przedstawionej informacji powinno wynikać, że Wykonawca posiada środki w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (sł.: dwieście tysięcy złotych). d) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł (sł. sto tysięcy złotych).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca składa wraz z ofertą, ale jako oddzielny dokument znajdujący się poza kopertą ofertową, kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Kopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty znajdującej się wewnątrz koperty. 3. Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form przed upływem terminu składania ofert: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475). 4. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto depozytowe Gminy Radziłów – BS w Jedwabnem O/Radziłów; nr konta: 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 Dokument przelewu należy opisać, np: Wadium – „Odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radziłów w roku 2018”. 5. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny składania ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego. Przedstawienie dowodu wniesienia wadium nie jest wystarczające do stwierdzenia faktu wniesienia wadium. Brak wniesionego wadium do terminu składania ofert będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy a następnie odrzuceniem oferty. 6. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania Wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 7. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania, wymagalne na pierwsze żądanie do zobowiązanego gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium – w szczególności zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury za dostawę

10,00

Ochrona środowiska – dysponowanie pojazdem spełniającym normy emisji spalin EURO

30,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-29, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 9:10 w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, sala konferencyjna Rady Gminy Radziłów. 2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: • Pani Aneta Mikucka (ws. procedury ZP) – tel. 86 273 71 15 • Pani Anna Walewska (ws. przedmiotu zamówienia) – tel. 86 273 61 84

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat Inwestycji i Gospodarki komunalnej

Data wytworzenia: 2017-11-20

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-12-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-11-20