Zamówienie Nr 594084-N-2017 z dnia 2017-10-03 - Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - ETAP III

Tytuł Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - ETAP III
Numer 594084-N-2017
Data wydania 2017-10-03
Termin składania uwag do oferty 2017-10-23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - ETAP III współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020, Oś priorytetowa: Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziłów, krajowy numer identyfikacyjny 54224400000, ul. Plac 500-lecia  14 , 19-213   Radziłów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 737 110, e-mail zamowienia@gminaradzilow.pl, faks 862 737 111.
Adres strony internetowej (URL): http://radzilow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - ETAP III
Numer referencyjny: Ing. 271.11.2017 AM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części i obejmuje: CZĘŚĆ I: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów 1) Przedmiot i zakres inwestycji: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu działki 1339/2 i 1340/2 w miejscowości Radziłów, na którym znajduje się stacja wodociągowa będąca przedmiotem modernizacji. Istniejąca stacja podlega dostosowaniu do potrzeb nowoczesnego rozwiązania w zakresie wymiany urządzeń instalowanych oraz budowy instalacji techno¬logicznych nowoczesnych. 2) Zakres zamówienia obejmuje: a) wykonanie infrastruktury sanitarnej i elektrycznej; b) modernizację istniejącej stacji w zakresie: - ujęcia wody (studni głębinowych), - urządzeń technologicznych i odprowadzenia ścieków, - uzdatniania wody, - zasilania stacji tj. budowę linii kablowych sterujących i zasilających urządzenia technologiczne na zewnątrz oraz wewnątrz stacji oraz nowe przyłącze energetyczne, - rezerwy wody tj. budowa nowych zbiorników retencyjnych wody ustawionych na zewnątrz budynku stacji, c) modernizacja budynku SUW; d) wykonanie dróg dojazdowych utwardzonych; e) wymiana ogrodzenia z siatki na słupkach w cokole; f) obsianie trawą. 3) Wykonawca zobowiązany jest do: a) wykonania robót budowlanych zgodnie dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę; b) dostawę oraz montaż urządzeń i instalacji; c) wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez Zamawiającego parametrów wody pitnej; d) przeprowadzenie szkolenia obsługi SUW; e) dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji SUW; f) wykonanie instrukcji eksploatacji SUW oraz instrukcji obsługi obiektów i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji SUW g) wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. (wraz z wersją elektroniczną na dysku CD - 1 szt.); h) wykonanie oznakowania obiektów i instalacji, tablic informacyjnych i pamiątkowych; i) inne, wynikające z warunków, zezwoleń, decyzji, wydanych w związku z realizacją Inwestycji; j) bezpłatne serwisowanie urządzeń i instalacji przez okres 5-ciu lat; k) wykonywanie w okresie rękojmi i gwarancji bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych wbudowanych urządzeń i wykonanych robót budowlanych. CZĘŚĆ II: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - ETAP III Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin na terenie gminy Radziłów. 1) Istniejący stan zagospodarowania terenu: Na trasie zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej istnieje uzbrojenie terenu w sieć telekomunikacyjną (kabel feleoptyczny), sieć energetyczną oraz wodociągową. 2) OPIS KANALIZACJI SANITARNEJ a) w zakresie robót ziemnych: - roboty ziemne związane z budową kanału sanitarnego przewidziano sposobem mechanicznym i ręcznym tj. kopanie na odkład oraz zasypywanie z zagęszczaniem wykonanych wykopów warstwami grubości 20 cm; b) w zakresie robót drogowych: - przewidziano roboty drogowe towarzyszące robotom budowlanym typu odtworzenie nawierzchni asfaltowej (typu wymiana gruntu, podbudowa, warstwa wyrównawcza, warstwa ścieralna, odbudowanie krawężnika). c) w zakresie robót sanitarnych: - wykonanie sieci kanalizacyjnej; - studzienek kanalizacyjnych; - wykonanie prób szczelności. 3) Miejscem podłączenia kanalizacji sanitarnej jest; a) Odcinek 3 – istniejąca studnia kanalizacyjna SK 41 (koniec odcinka stanowi studnia rewizyjna SR 8); b) Odcinek 4 – istniejąca studnia kanalizacyjna SK 8 (koniec odcinka stanowi studnia rewizyjna SK 16). 2. Wykonawca zobowiązany jest do: a) wykonania robót budowlanych zgodnie dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę; b) dostawę oraz montaż urządzeń i instalacji; c) dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej; d) wykonanie instrukcji eksploatacji oraz instrukcji i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji; e) wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. (wraz z wersją elektroniczną na dysku CD - 1 szt.); f) wykonanie oznakowania obiektów i instalacji, tablic informacyjnych i pamiątkowych; g) inne, wynikające z warunków, zezwoleń, decyzji, wydanych w związku z realizacją Inwestycji; h) bezpłatne serwisowanie urządzeń i instalacji przez okres 5-ciu lat. i) wykonywanie w okresie rękojmi i gwarancji bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych wbudowanych urządzeń i wykonanych robót budowlanych. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do SIWZ: projektach budowlanych i przedmiarach robót i STWiORB, dotyczących w/w zadań. Dokumentacja stanowi załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45330000-9
45230000-8
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla CZĘŚCI I: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów: 1) Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł (słownie: dwa i pół miliona złotych 00/100). Dla CZĘŚCI II: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - ETAP III: a) Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 1 mln zł (sł. jeden milion złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I. CZĘŚCI I: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów: 1) Wykonawca powinien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody lub o wydajności co najmniej 40 m3/h i o wartości robót co najmniej 1 500 000 zł brutto z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 2) skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje – co najmniej: - osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 768), która w ostatnich 5-ciu latach pełniła funkcję kierownika budowy co najmniej przy jednej przebudowie lub rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości robót minimum 1 000 000 zł brutto – wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ; - osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Ponadto Zamawiający dopuszcza uprawnienia uzyskane w innych krajach członkowskich UE zgodnie z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65) – wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ II. CZĘŚCI II: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - ETAP III: 1) Wykonawca powinien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej lub/i wodociągowej o łącznej długości co najmniej 500 m z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 2) skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje – co najmniej 1 osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 768), która w ostatnich 5-ciu latach pełniła funkcję kierownika budowy co najmniej przy 2 budowach, przebudowach lub rozbudowach kanalizacji sanitarnych lub stacji wodociągowych. Ponadto Zamawiający dopuszcza uprawnienia uzyskane w innych krajach członkowskich UE zgodnie z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65) – wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Zamawiający może uzyska we własnym zakresie); b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 ppkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca mający siedzibę poza terytorium RP ponosi koszty związane z wyszukaniem, przetłumaczeniem na język polski i przedstawieniem tegoż odpisu zamawiającemu). 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy – Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6 ppkt 2). 4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6 i 7 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6 i 7, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu odpowiednio dla danej części zamówienia Zamawiający wymaga następujących dokumentów odpowiednio dla danej części zamówienia: - wykazu wykonanych przez Wykonawcę (zakończonych) robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień (umów) z podaniem jego przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wg załącznika nr 2 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ); - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: a) Dla CZĘŚCI I: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). b) Dla CZĘŚCI II: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. UWAGA! W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca składa wraz z ofertą, ale jako oddzielny dokument znajdujący się poza kopertą ofertową, kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Kopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty znajdującej się wewnątrz koperty. 3. UWAGA ! Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może złożyć wadium w formie kumulatywnej, tzn. skumulowanej dla tych części, na które składa oferty. 4. Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form przed upływem terminu składania ofert: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 5. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto depozytowe Gminy Radziłów – BS w Jedwabnem O/Radziłów; nr konta: 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 6. Dokument przelewu należy opisać, np: Wadium – Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów – CZĘŚĆ I lub/i Wadium - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - ETAP III – CZĘŚĆ II. 7. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny składania ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego. Przedstawienie dowodu wniesienia wadium nie jest wystarczające do stwierdzenia faktu wniesienia wadium. Brak wniesionego wadium do terminu składania ofert będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy a następnie odrzuceniem oferty. 8. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania Wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania, wymagalne na pierwsze żądanie do zobowiązanego gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium – w szczególności zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres dodatkowej gwarancji jakości na wykonane roboty ponad obligatoryjny okres gwarancji 60 miesięc 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową, zmiany treści Umowy dokonywane będą za zgodą obu Stron aneksem do Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 3. Niezależnie od treści innych zapisów Umowy, zmiana postanowień Umowy w zakresie terminu realizacji w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków: 1) wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych i wynikającej z tego faktu zmiany wynagrodzenia – w przypadku robót nieujętych w dokumentacji projektowej, lub co do których zachodzi konieczność wykonania niemożliwa do przewidzenia na etapie projektowania, lub co do których zachodzi obiektywna konieczność powodująca poprawę parametrów technicznych, odwodnienia, walorów użytkowania itp. - o ile są one konieczne do wykonania z racji obiektywnego funkcjonowania danego obiektu budowlanego jako całości. Każdorazowo, wykonanie tego typu czynności musi uzyskać pozytywną opinię łączną inwestora, inspektora nadzoru budowlanego i kierownika budowy. Z ustaleń sporządza się protokół wraz z uzasadnieniem podejmowanych czynności, a rozliczenie za roboty budowlane następuje na podstawie cen podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Jeżeli kosztorys ofertowy nie występuje, ustala się cenę rynkową uśrednioną – wynegocjowaną przez strony wskazane wyżej. Zamówienie przyjmuje charakter aneksu do umowy głównej. 2) terminu realizacji i zakończenia robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona w szczególności w następujących sytuacjach: a) udzielenia w trakcie realizacji umowy robót zamiennych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonywania umowy, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, o ile na takie przesunięcie pozwalają warunki atmosferyczne (np. okres zimy), c) wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust 2 podpunkt 2, Strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie pisemnego aneksu do umowy głównej. 3) za obopólną zgodą stron, dopuszcza się skrócenie czasu realizacji zadania, z powodu szybszego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 4) wprowadzenie robót zamiennych na etapie realizacji zamówienia z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty np. wycofanie z produkcji określonego materiału, niespodziewane utrudnienia terenowe, które wymuszają zastosowanie materiałów równoważnych o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych niezgorszych lub lepszych do tych, które zostały określone w SIWZ. W takim przypadku, przy zachowaniu rygorów wynikających z Prawa zamówień publicznych, wykonawca może użyć materiału o parametrach równoważnych. 5) odstąpienia od realizacji części robót i związanego z tym obniżenia wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego w sytuacji, gdy zmiana będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od Zamawiającego (np. działanie siły wyższej – zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia bądź spowodowane brakiem możliwości sfinansowania wszystkich przewidzianych robót przez Zamawiającego np. w sytuacji wstrzymania dofinansowania z projektu unijnego). 6) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, oraz zastąpienie osób Wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SIWZ, w sytuacji, gdy zmiana będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od Wykonawcy (np. działanie siły wyższej – zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia w tym np. śmierć, choroba). Nowa osoba musi spełniać warunek posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia i winien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 7) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta w sytuacji koniecznego zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy, bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej. 8) Zmiany wysokości wynagrodzenia brutto jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (t.j. bez podatku VAT) jest niezmienne. 9) niemożliwymi wcześniej do przewidzenia brakami w Dokumentacji, a) przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo, jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy, b) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uzupełniających albo wykonania części robót inną technologią niż założona w Dokumentacji. 4. Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-23, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 23 października 2017 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, sala konferencyjna Rady Gminy Radziłów. 2. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami są: • Aneta Mikucka (ws. procedury ZP) – tel. 86 273 71 15 • Anna Bagińska (ws. przedmiotu zamówienia) – tel. 86 273 71 15.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiot i zakres inwestycji: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu działki 1339/2 i 1340/2 w miejscowości Radziłów, na którym znajduje się stacja wodociągowa będąca przedmiotem modernizacji. Istniejąca stacja podlega dostosowaniu do potrzeb nowoczesnego rozwiązania w zakresie wymiany urządzeń instalowanych oraz budowy instalacji techno¬logicznych nowoczesnych. 2) Zakres zamówienia obejmuje: a) wykonanie infrastruktury sanitarnej i elektrycznej; b) modernizację istniejącej stacji w zakresie: - ujęcia wody (studni głębinowych), - urządzeń technologicznych i odprowadzenia ścieków, - uzdatniania wody, - zasilania stacji tj. budowę linii kablowych sterujących i zasilających urządzenia technologiczne na zewnątrz oraz wewnątrz stacji oraz nowe przyłącze energetyczne, - rezerwy wody tj. budowa nowych zbiorników retencyjnych wody ustawionych na zewnątrz budynku stacji, c) modernizacja budynku SUW; d) wykonanie dróg dojazdowych utwardzonych; e) wymiana ogrodzenia z siatki na słupkach w cokole; f) obsianie trawą. 3) Wykonawca zobowiązany jest do: a) wykonania robót budowlanych zgodnie dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę; b) dostawę oraz montaż urządzeń i instalacji; c) wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez Zamawiającego parametrów wody pitnej; d) przeprowadzenie szkolenia obsługi SUW; e) dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji SUW; f) wykonanie instrukcji eksploatacji SUW oraz instrukcji obsługi obiektów i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji SUW g) wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. (wraz z wersją elektroniczną na dysku CD - 1 szt.); h) wykonanie oznakowania obiektów i instalacji, tablic informacyjnych i pamiątkowych; i) inne, wynikające z warunków, zezwoleń, decyzji, wydanych w związku z realizacją Inwestycji; j) bezpłatne serwisowanie urządzeń i instalacji przez okres 5-ciu lat; k) wykonywanie w okresie rękojmi i gwarancji bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych wbudowanych urządzeń i wykonanych robót budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45330000-9, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
Okres dodatkowej gwarancji jakości na wykonane roboty ponad obligatoryjny okres gwarancji 60 miesięc 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - ETAP III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin na terenie gminy Radziłów. 1) Istniejący stan zagospodarowania terenu: Na trasie zaprojekowanej sieci kanalizacyjnej istnieje uzbrojenie terenu w sieć telekomunikacyjną (kabel feleoptyczny), sieć energetyczną oraz wodociągową. 2) OPIS KANALIZACJI SANITARNEJ a) w zakresie robót ziemnych: - roboty ziemne związane z budową kanału sanitarnego przewidziano sposobem mechanicznym i ręcznym tj. kopanie na odkład oraz zasypywanie z zagęszczaniem wykonanych wykopów warstwami grubości 20 cm; b) w zakresie robót drogowych: - przewidziano roboty drogowe towarzyszące robotom budowlanym typu odtworzenie nawierzchni asfaltowej (typu wymiana gruntu, podbudowa, warstwa wyrównawcza, warstwa ścieralna, odbudowanie krawężnika). c) w zakresie robót sanitarnych: - wykonanie sieci kanalizacyjnej; - studzienek kanalizacyjnych; - wykonanie prób szczelności. 3) Miejscem podłączenia kanalizacji sanitarnej jest; a) Odcinek 3 – istniejąca studnia kanalizacyjna SK 41 (koniec odcinka stanowi studnia rewizyjna SR 8); b) Odcinek 4 – istniejąca studnia kanalizacyjna SK 8 (koniec odcinka stanowi studnia rewizyjna SK 16). 2. Wykonawca zobowiązany jest do: a) wykonania robót budowlanych zgodnie dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę; b) dostawę oraz montaż urządzeń i instalacji; c) dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej; d) wykonanie instrukcji eksploatacji oraz instrukcji i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji; e) wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. (wraz z wersją elektroniczną na dysku CD - 1 szt.); f) wykonanie oznakowania obiektów i instalacji, tablic informacyjnych i pamiątkowych; g) inne, wynikające z warunków, zezwoleń, decyzji, wydanych w związku z realizacją Inwestycji; h) bezpłatne serwisowanie urządzeń i instalacji przez okres 5-ciu lat. i) wykonywanie w okresie rękojmi i gwarancji bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych wbudowanych urządzeń i wykonanych robót budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45230000-8, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres dodatkowej gwarancji jakości na wykonane roboty ponad obligatoryjny okres gwarancji 60 miesięc 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2017-10-03

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-10-30

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-10-03