Zamówienie Nr 510559962-N-2020 z dnia 2020-12-30 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w 2021 roku

Tytuł Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w 2021 roku
Numer 510559962-N-2020
Data wydania 2020-12-30

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Radziłów, Krajowy numer identyfikacyjny 54224400000000, ul. Plac 500-lecia  14, 19-213  Radziłów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 737 110, e-mail zamowienia@gminaradzilow.pl, faks 862 737 111.
Adres strony internetowej (url): http://radzilow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w 2021 roku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

In.271.29.2020 AM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Radziłów. Poprzez zagospodarowanie rozumie się składowanie na składowisku odpadów oraz zagospodarowanie w sposób pozwalający na odzysku/recyklingu odpadów. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie następujących odpadów komunalnych: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 200301, b) odpady wielkogabarytowe o kodzie 200307, c) opakowania z papieru i tektury o kodzie 150101, d) opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 150102, e) opakowania ze szkła o kodzie 150107, f) opakowania z metali o kodzie 150104, g) odpady ulegające biodegradacji o kodzie 200201, h) zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu o kodzie 170904, i) popioły z gospodarstw domowych o kodzie 200199, j) zużyte opony o kodzie 160103, k) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodzie 200136. 3. Odpady będą dostarczane przez wyłonionego w przetargu przez Gminę Radziłów przedsiębiorcę zwanego dalej Dostawcą, posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli z terenu Gminy Radziłów. 4. Zamawiający przewiduje dostarczyć następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.: Lp. Rodzaj odpadu Szacunkowa ilość odpadów [Mg] 1 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 200301, 362 2 odpady wielkogabarytowe o kodzie 200307, 25 3 opakowania z papieru i tektury o kodzie 150101, 2,5 4 opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 150102, 40 5 opakowania ze szkła o kodzie 150107, 43 6 opakowania z metali o kodzie 150104, 0,6 7 odpady ulegające biodegradacji o kodzie 200201, 0,4 8 popioły z gospodarstw domowych o kodzie 200199, 112 9 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodzie 200136 0,1 5. Wskazane w ust. 4 ilości odpadów komunalnych są wartościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do wskazanych ust. 4 bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru innych niż w/w kody odpadów podyktowane koniecznością ich zagospodarowania z powodu zmiany przepisów prawa. 7. Wykonawca zapewni, by zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i innych przepisów prawa, miejsca operacji odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych spełniały kryteria technologiczne – odpowiadały wymaganiom określonym w art.143 ustawy z dnia 271 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i innym właściwym przepisom. 8. Wykonawca misi posiadać status instalacji komunalnej spełniającej wymagania określone ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. i innych obowiązujących przepisów prawa. 9. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich awariach instalacji, przestojach w przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji, ograniczeniach wynikających z decyzji organów nadzorczych w terminie do 24 godz. od momentu zaistniałych zdarzeń, ograniczeń, przestojów. Brak informacji o zaistniałych zmianach w funkcjonowaniu instalacji może skutkować naliczeniem kar umownych. 10. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady na instalację komunalną w dni robocze (od poniedziałku do piątku), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 15:00. 11. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący usługę zagospodarowania odpadów komunalnych, obsługujący urządzenia instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, wykonujących czynności sortowania odpadów oraz pracownicy umysłowi uczestniczący w realizacji niniejszego zamówienia (obsługa biura). 12. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 14. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności Zamawiający za każdy stwierdzony przypadek przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności. 15. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 13 czynności, niezależnie od sankcji przewidzianych w ust. 14, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona czynności naprawczych oraz bez ponownego wzywania złoży żądane przez Zamawiającego dowody w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 17. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane sprawozdania określone obowiązującymi przepisami prawa, terminach wskazanych w tychże przepisach. 18. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych i rocznych sprawozdań zawierających ilości i rodzaj odpadów (z podziałem na poszczególne kody wymienione w ust. 1) przyjętych i zagospodarowanych przez Wykonawcę wraz ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania. Sprawozdanie roczne za rok 2021(od stycznia do grudnia) należy złożyć do 15 stycznia 2022 roku. w/w sprawozdanie należy złożyć w formie pisemnej na adres Zamawiającego oraz w wersji elektronicznej – w edytowalnej tabeli przesłanej na wskazanym adres mailowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90533000-2

 

Dodatkowe kody CPV: 90514000-3, 90500000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 191746.09
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Akademicka 22
Kod pocztowy: 18-400
Miejscowość: Łomża
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 256195.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 256195.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 256195.66
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamowienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843), zamawiający może udzielić niniejszego zamówienia z wolnej ręki, ponieważ w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta, zaś pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W dniu 07.12.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia (przetarg nieograniczony) na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w 2021 roku na stronie BZP oraz BIP Zamawiającego. Do wyznaczonego dnia na składanie ofert do Urzędu Gminy w Radziłowie nie wpłynęła żadna oferta. Mając na uwadze powyższe, zachodzi przesłanka do udzielenia zamówienia Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat inwestycji

Data wytworzenia: 2020-12-30

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-12-30

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-12-30