Zamówienie Nr 510418628-N-2021 z dnia 2021-02-24 - Odbiór odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Radziłów w 2021 roku

Tytuł Odbiór odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Radziłów w 2021 roku
Numer 510418628-N-2021
Data wydania 2021-02-24
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Radziłów, Krajowy numer identyfikacyjny 54224400000000, ul. Plac 500-lecia  14, 19-213  Radziłów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 737 110, e-mail zamowienia@gminaradzilow.pl, faks 862 737 111.
Adres strony internetowej (url): http://radzilow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Radziłów w 2021 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
In.271.30.2020 AM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zakresem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych segregowanych: szkło, tworzywa sztuczne, papier, popiół, odpady ulegające biodegradacji, metale. 2. Odpady wskazane w pkt 1 odbierane będą ze wskazanego miejsca na terenie miejscowości Radziłów – Wykonawca nie odbiera tych odpadów bezpośrednio od właścicieli. 3. Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia kontenerów na szkło i popiół w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 4. Szacowana ilość odpadów komunalnych do odbioru i transportu w czasie trwania umowy wynosi: a) popiół – 112 Mg, b) szkło – 43 Mg, c) tworzywa sztuczne – 40 Mg, d) papier – 2,5 Mg, e) metal – 0,6 Mg, f) odpady ulegające biodegradacji – 0,4 Mg. Zamawiający zastrzega, że podane ilości mają charakter szacunkowy i służą przede wszystkim oszacowaniu kosztów realizacji usługi. 5. Wymagana częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Radziłów: a) odpady ulegające biodegradacji – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietna do 31 października i raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca; b) popiół- raz na dwa miesiące, c) szkło – raz w miesiącu, d) tworzywa sztuczne, metale – raz w miesiącu, e) papier – raz na trzy miesiące. 6. Warunki wykonywania usługi – obowiązki wykonawcy realizującego zamówienie: a) Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia nie może wykorzystywać pojazdów z zabudową ROTOPRESS. b) Wykonawca wraz z Zamawiającym zobowiązany jest do opracowania harmonogramów odbioru odpadów segregowanych. c) Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia w formie elektronicznej podglądu w czasie rzeczywistym aktualnego położenia pojazdów, które będą odbierały odpady z terenu gminy Radziłów. d) Wszystkie odpady Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Instalacji komunalnej - Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Czartorii. Na potwierdzenie przekazania odpadów Wykonawca raz w miesiącu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu karty przekazania odpadów. Zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Radziłów w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy. e) Wykonawca zapewni właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia. f) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, odczytywanie i przechowywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postojów w trakcie realizacji usługi. Ponadto ów monitoring powinien być wyposażony w czujniki zapisujące dane o miejscu wyładunku odpadów. Dane powstałe w wyniku działania w/w systemów powinny być udostępniane dla możliwej weryfikacji dokonywanej przez Zamawiającego. g) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania bazy magazynowo-transportowej usytuowanej w Gminie Radziłów lub w odległości nie większej niż 60 km od granic administracyjnych Gminy Radziłów. h) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności : - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, - uchwały Nr XXXI/186/16 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziłów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 186). i) W przypadku awarii samochodu odbierającego odpady lub wystąpienia innej przyczyny niezależnej od Wykonawcy, która wpływa na terminowość odbioru odpadów będzie on zobowiązany w ciągu 1 godziny poinformować Zamawiającego o zaistniałym fakcie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2

Dodatkowe kody CPV: 90512000-9, 90000000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 19910.06
Waluta 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sekretariat@zgo.lomza.eu
Adres pocztowy: ul. Akademicka 22
Kod pocztowy: 18-400
Miejscowość: Łomża
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 40732.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40732.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40732.20
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843), zamawiający może udzielić niniejszego zamówienia z wolnej ręki, ponieważ w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta, zaś pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W dniu 18.11.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia (przetarg nieograniczony) na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, instytucji samorządu terytorialnego oraz Szkół podstawowych na terenie Gminy Radziłów w 2021 roku wraz z ich transportem. Postępowanie podzielono na dwie części. Część I dotyczyła odbioru odpadów komunalnych segregowanych i wielkogabarytowych, natomiast Część II postępowania dotyczyła odbioru odpadów segregowanych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie BZP oraz BIP Zamawiającego. Do wyznaczonego dnia na składanie ofert do Urzędu Gminy w Radziłowie nie wpłynęła żadna oferta na część II postępowania, tj. na odbiór odpadów segregowanych. Mając na uwadze powyższe, zachodzi przesłanka do udzielenia zamówienia Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat inwestycji

Data wytworzenia: 2021-02-24

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-02-24

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-02-24