Zamówienie Nr 510013269-N-2019 z dnia 2019-01-22 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów

Tytuł Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów
Numer 510013269-N-2019
Data wydania 2019-01-22

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Radziłów, Krajowy numer identyfikacyjny 54224400000, ul. Plac 500-lecia  14, 19-213   Radziłów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 737 110, e-mail zamowienia@gminaradzilow.pl, faks 862 737 111.
Adres strony internetowej (url): http://radzilow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

In.271.2.2019 AM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Radziłów. 2) Szacowana ilość odpadów odebranych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Radziłów 600 Mg.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 238905
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Akademicka 22
Kod pocztowy: 18-400
Miejscowość: Łomża
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 258017.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 258017.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 258017.40
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust 1 pkt 1 lit. a i b  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zamawiający może udzielić niniejszego zamówienia z wolnej ręki, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, gdyż usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę, tj. Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. ZGO Sp. z o.o. jest prowadzącym Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów w Czartorii, która zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa podlaskiego na lata 2016-2022 jest jedyną regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, która spełnia ustawowe wymagania, zlokalizowaną w Regionie Zachodnim w skład którego wchodzi Gmina Radziłów. W/w instalacja została wybudowana w ramach porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 10 czerwca 2009 r. pomiędzy osiemnastoma gminami powiatu łomżyńskiego, grajewskiego, kolneńskiego – w tym Gmina Radziłów. Wszyscy uczestnicy w/w Porozumienia zobowiązali się, iż miejscem przekazania odpadów z terenu gmin objętych systemem będzie Zakład Gospodarowania Odpadami zlokalizowany na terenie Gminy Miastkowo, czyli w Czartorii. Zgodnie z ustawą o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) zakazuje się zbierania oraz przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, poza regionem gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (art. 9e ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1629)). Zgodnie z art. 9l ust. 1 w/w ustawy prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych – w tym przypadku Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży, w granicach posiadanych mocy przerobowych, jest obowiązany zawrzeć umowę na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych ze wszystkimi podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy wykonują swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi lub z gminą organizującą odbieranie odpadów komunalnych, wchodzącą w skład regionu gospodarki odpadami komunalnymi. Mając na uwadze powyższe, zachodzi przesłanka do udzielenia zamówienia Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2019-01-22

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-01-22

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-01-22