Zamówienie Nr 508561-N-2018 z dnia 2018-01-23 - Dostawy kruszywa naturalnego i kruszywa łamanego z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Radziłów

Tytuł Dostawy kruszywa naturalnego i kruszywa łamanego z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Radziłów
Numer 508561-N-2018
Data wydania 2018-01-23
Termin składania uwag do oferty 2018-02-09

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziłów, krajowy numer identyfikacyjny 54224400000, ul. Plac 500-lecia  14 , 19-213   Radziłów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 737 110, e-mail zamowienia@gminaradzilow.pl, faks 862 737 111.
    Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy kruszywa naturalnego i kruszywa łamanego z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Radziłów
Numer referencyjny: Ing. 271.02.2018 AM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest sukcesywna dostawa: • kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) frakcji 0-31 mm, zamawiana frakcja powinna być pozbawiona ciał obcych oraz gliny. • kruszywo naturalne frakcji 0-63 mm, zamawiana frakcja powinna być pozbawiona ciał obcych oraz gliny. • kruszywa łamanego frakcji 2-31,5 mm Frakcje muszą spełniać wymogi do zastosowania przy remontowaniu dróg gruntowych. Zamówienie obejmuje swoim zakresem wszystkie czynności niezbędne do wykonania zamówienia, tj. m. in. załadunek dostarczanego materiału na terenie kopalni żwiru, transport dostarczanego materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz rozładunek dostarczanego materiału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2. Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia wraz z lokalizacją dostawy: a) Kruszywo naturalne frakcji 0-31 mm: (żwir, pospółka) 1) msc. Barwiki – ok. 300 t 2) msc. Brychy – ok. 400 t 3) msc. Czachy – ok. 150 t 4) msc. Czerwonki – ok. 600 t 5) msc. Glinki – ok. 200 t 6) msc. Karwowo – ok. 200 t 7) msc. Klimaszewnica – ok. 300 t 8) msc. Konopki-Awissa - ok. 305 t 9) msc. Kownatki – ok. 200 t 10) msc. Rydzewo Pieniążek- ok. 400 t 11) msc. Mścichy- ok. 250 t 12) msc. Wiązownica- ok. 450 t 13) msc. Rydzewo Szlacheckie- ok. 500 t 14) msc. Słucz- ok. 200 t 15) msc. Zakrzewo- ok. 700 t 16) msc. Kieljany- ok 250 t 17) msc. Radziłów II- ok. 300 t 18) msc. Radziłów I- ok. 600 t 19) msc. Okrasin- ok. 300 t 20) msc Łoje Awissa- ok. 200 t 21) msc. Borawskie Awissa- ok. 650 t b) Kruszywo naturalne frakcji 0-63 mm: (żwir) 1) msc. Barwiki – ok. 210 t 2) msc. Brychy – ok. 104 t 3) msc. Czachy – ok. 67 t 4) msc. Czerwonki – ok. 117 t 5) msc. Glinki – ok. 170 t 6) msc. Karwowo – ok. 307 t 7) msc. Klimaszewnica – ok. 208 t 8) msc. Konopki-Awissa - ok. 130 t 9) msc. Kownatki – ok. 67 t 10) msc. Rydzewo Pieniążek- ok. 235 t 11) msc. Mścichy- ok. 100 t 12) msc. Wiązownica- ok. 189 t 13) msc. Rydzewo Szlacheckie- ok. 218 t 14) msc. Słucz- ok. 45 t 15) msc. Zakrzewo- ok. 165 t 16) msc. Kieljany- ok. 140 t 17) msc. Radziłów II- ok. 208 t 18) msc. Radziłów I- ok. 180 t 19) msc. Okrasin- ok. 208 t 20) msc Łoje Awissa- ok. 81 t 21) msc. Borawskie Awissa - ok. 195 t Łączna szacunkowa ilość kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) frakcji 0-31 mm: około 7 455 ton, frakcji 0-63 mm około 3 344 ton. Zamawiający określi dokładne miejsce wyładunku w momencie dostarczenia powyższego materiału w obręb miejscowości. Dokładne wskazanie lokalizacji odbędzie się za pośrednictwem delegowanego pracownika Urzędu Gminy w Radziłowie lub Zakładu Komunalnego w Radziłowie. 3. Kruszywo łamane frakcji 2 -31,5 mm Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia wraz z lokalizacją dostawy: Plac przy garażach Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, Radziłów – łącznie około 200 ton. 4. Zamawiający żąda, by Wykonawca rozpoczął dostarczanie przedmiotu zamówienia (dla danej miejscowości) w okresie co najwyżej 48 godzin (słownie: czterdziestu ośmiu godzin) od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o potrzebie dostarczenia kruszywa. Dostarczenie kruszywa (wliczając w to czas potrzebny na wyładunek) musi odbyć się w przedziale godzinowym od godziny 8.00 – 15.00 na terenie dróg gruntowych z terenu Gminy Radziłów. 5. Zamawiający informuje, że w porozumieniu z Wykonawcą rozłoży żądania dostaw w taki sposób, by Wykonywane dostawy nie nakładały się na siebie i nie kumulowały się w tym samym terminie. Zamawiający dołoży starań, aby dostawy odbywały się w sposób racjonalny względem terminowego zarządzania transportem kruszywa. 6. Zamawiający informuje, że lista miejscowości zawarta w rozdziale III SIWZ nie musi pokrywać się z faktyczną kolejnością dowozu, której będzie żądał Zamawiający. 7. Zamawiający informuje, że obręb miejscowości, w którym znajdują się drogi gruntowe, na które należy dostarczyć materiał będący przedmiotem zamówienia, nie przekracza 3 km od centrum miejscowości wymienionych w rozdziale III ust. 3 SIWZ. Zamawiający żąda, by Wykonawca wkalkulował ewentualny koszt transportu w oferowaną cenę (mając na uwadze maksymalnie 3 km promień licząc od centrum danej miejscowości) 8. Ilości zamawianych kruszyw są szacunkowe, a zatem Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że mogą one zostać zmniejszone lub zwiększone przez Zamawiającego w toku okresu wykonywania zamówienia. W przypadku zwiększenia zakresu zamówienia ponad całkowity, przewidywany zakres, rozliczenie za zwiększone dostawy nastąpi na podstawie cen kruszyw zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, zgodnie z wytycznymi Ustawy Pzp. 9. Rozliczenie będzie następowało za faktycznie dostarczoną ilość ton kruszyw zgodnie z jednostkowym zamówieniem Zamawiającego, w cenach jednostkowych podanych w złotych/tonę, zawierających podatek VAT oraz wkalkulowane wszelkie koszty związane z transportem kruszywa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca na każdorazowo wystawianej fakturze rozdziela wartość wykonanej usługi transportowej oraz wartość dostarczonego kruszywa. 10. Cena powinna zawierać: wartość dostarczanego materiału, koszt załadunku dostarczanego materiału na terenie kopalni żwiru, transport dostarczanego materiału środkami transportu Wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz rozładunek dostarczanego materiału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający żąda, by przedmiot zamówienia pochodził z legalnie działającej żwirowni, która posiada wszelkie niezbędne koncesje oraz spełnia wszelkie wymogi prawne pozwalające na prowadzenie działalności górnictwa skalnego, w tym także wydobycia żwiru i kruszyw. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów potwierdzających pochodzenie kruszyw. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli masy dostarczanych kruszyw poprzez ważenie.

II.5) Główny kod CPV: 14210000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 50.000 zł (sł. pięćdziesiąt tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej 1 (jedną) sukcesywną dostawę kruszyw o wartości co najmniej 50 000 zł. UWAGA ! Wykonawca musi wykazać wartość dostawy, nie zaś wartość robót budowlanych lub usług powiązanych z dostawą. b) Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje co najmniej 2 (dwoma) pojazdami o ładowności co najmniej 20 ton, samowyładowczymi, przystosowanymi do przewozu żwiru oraz kruszyw po drogach publicznych oraz co najmniej 1 (jedną) koparko-ładowarką zdolną do załadunku pojazdów przystosowanych do przewozu żwiru oraz kruszyw.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpisu z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub z CEIDG. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1) składa odpis z właściwego dla danego kraju rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej (wykonawca mający siedzibę poza terytorium RP ponosi koszty związane z wyszukaniem, przetłumaczeniem na język polski i przedstawieniem tegoż odpisu Zamawiającemu). Dokument powinien potwierdzać, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; z przedstawionej informacji powinno wynikać, że Wykonawca posiada środki w wysokości nie mniejszej niż 50 000 zł (sł.: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2) Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; z wykazu powinno jasno wynikać zrealizowanie przynajmniej 1 (jednej) sukcesywnej dostawy kruszyw o wartości co najmniej 50 000 zł – wg zał. nr 6 do SIWZ. UWAGA ! Z wykazu powinna jasno wynikać wartość dostawy, nie zaś wartość robót budowlanych lub usług powiązanych z dostawą. 3) Wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; z wykazu powinno jasno wynikać dysponowanie co najmniej 2 (dwoma) pojazdami o ładowności co najmniej 20 ton, samowyładowczymi, przystosowanymi do przewozu żwiru oraz kruszyw po drogach publicznych oraz co najmniej 1 (jedną) koparko-ładowarką zdolną do załadunku pojazdów przystosowanych do przewozu żwiru oraz kruszyw – wg zał. nr 7 do SIWZ. Zgodnie z art. 22a ust. 2 Ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia i sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków: a) Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii ) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca takie zobowiązanie była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego (ewentualne pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem). Kopie dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. b) Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował przy realizacji zamówienia zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów. Przedkładane w tym celu dokumenty winne zawierać w szczególności : 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Udostępnienie Wykonawcy zdolności technicznych i zawodowych przez podmiot trzeci wiąże się z udziałem podmiotu trzeciego przy realizacji zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jeśli okoliczności na to wskazują, wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca winien przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg zał. nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena łączna brutto dostaw kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego wraz z kosztami transportu

60,00

Termin realizacji dostawy od momentu zgłoszenia zapotrzebowania

20,00

Termin płatności faktury od daty wystawienia

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu dostaw dotyczących kruszywa naturalnego (szacunkowo w SIWZ: 10 799 t) oraz kruszywa łamanego (200 t) o wartości procentowe zgodne z obowiązującą Ustawą Pzp. Rozszerzenie dostaw odbędzie się z zachowaniem cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie po dokonaniu aneksu do umowy lub zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-09, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 9 lutego 2018 r. do godz. 11:10. w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, sala konferencyjna Rady Gminy Radziłów. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami są: • Pani Aneta Mikucka (ws. procedury ZP) – tel. 86 273 71 15 • Pan Krzysztof Roman (ws. przedmiotu zamówienia) – tel. 86 273 71 20

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2018-01-23

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2018-03-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2018-01-23