Zamówienie Nr 502060-N-2017 z dnia 2017-05-05 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów

Tytuł Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów
Numer 502060-N-2017
Data wydania 2017-05-05
Termin składania uwag do oferty 2017-05-22
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
0%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziłów, krajowy numer identyfikacyjny 54224400000, ul. Plac 500-lecia  14 , 19213   Radziłów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 737 110, e-mail gradzki@gminaradzilow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście lub dostarczyć pocztą w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, sekretariat (I PIĘTRO)
Adres:
Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, sekretariat (I PIĘTRO)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów
Numer referencyjny: Ing. 271.3.2017 ŁG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia jest podzielony na części i obejmuje przebudowę lub rozbudowę następujących dróg gminnych: CZĘŚĆ I: a) Wypychy - droga nr 162508 B wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1835 B obejmuje wykonanie: • Robót przygotowawczych • Robót ziemnych • Podbudowy • Nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej: warstwa wiążąca i ścieralna • Robót wykończeniowych • Elementów ulic b) Łoje – Awissa - droga nr 162973 B obejmuje wykonanie: • Robót przygotowawczych • Podbudowy • Nawierzchni: warstwy wiążącej • Robót wykończeniowych CZĘŚĆ II: a) Konopki – Awissa - droga nr 104143 B obejmuje wykonanie: • Robót przygotowawczych • Robót ziemnych • Odwodnienia korpusu drogowego • Podbudowy z kruszyw • Robót wykończeniowych • Oznakowania dróg • Elementów ulic • Innych robót CZĘŚĆ III: a) Szyjki - droga nr 104154 B oraz 162513 B obejmuje wykonanie: • Robót przygotowawczych • Robót ziemnych • Odwodnienia korpusu drogowego • Podbudowy z kruszyw • Robót wykończeniowych • Oznakowania dróg • Elementów ulic • Innych robót CZĘŚĆ IV: a) Czachy - droga nr 104152 B obejmuje wykonanie: • Robót przygotowawczych • Robót rozbiórkowych • Robót ziemnych • Odwodnienia • Podbudowy z kruszyw • Robót wykończeniowych • Oznakowania dróg • Urządzeń bezpieczeństwa ruchu 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do SIWZ: projektach budowlanych i przedmiarach robót i SSTWiORB, dotyczących w/w zadań. Dokumentacja stanowi załącznik do SIWZ. 3. Wykonanie robót budowlanych odbywa się przy użyciu materiałów budowlanych zapewnianych przez Wykonawcę. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaproponowanych w SIWZ i jakości potwierdzonej certyfikatem. Jeżeli w SIWZ pojawiają się nazwy własne produktów, producenta lub znaki handlowe – mają one charakter jedynie przykładowy, a Zamawiający na każdym etapie dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami i produktami tożsamymi lub równoważnymi do podanych w SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca na etapie realizacji umowy musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 5. Wszelkie materiały odzyskane z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Przedmioty zdatne do ponownego użytku (znaki drogowe, elementy chodników, kostka brukowa itp.) Wykonawca winien demontować z dbałością o utrzymanie ich w dobrym stanie. Przekazanie przedmiotów odbędzie się przy pomocy protokołu zdawczo-odbiorczego. Zebrany urobek (np. destrukt, kruszywo) zostanie przetransportowany na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2017-09-30
2017-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamówienie podzielone jest na cztery części. Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub cztery części. Ofertę na dowolnie wybraną część Wykonawca przedstawi na wydzielonym dla każdej części formularzu ofertowym. 2. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający określa, że wykonanie wszystkich części zamówienia może zostać zlecone temu samemu Wykonawcy, o ile w przypadku wszystkich części zamówienia złoży on najkorzystniejszą ofertę. 3. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia przedkłada oddzielne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (dotyczy zdolności finansowej). Ponadto, Wykonawca, który składa oferty na kilka części zamówienia powinien wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu dla każdej części oddzielnie w przypadku warunków dotyczących posiadanej zdolności finansowej. Wartość wymaganych, posiadanych przez Wykonawcę środków finansowych jest wartością kumulatywną, tzn. sumuje się. 4. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może dysponować jedną osobą zdolną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, 5. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może przedstawić w wykazie jedną robotę z zakresu posiadanej zdolności techniczno-zawodowej, jednak przedstawiony wykaz musi spełniać kryterium wartościowe dla wszystkich części zamówienia, na które składana jest oferta (tj. musi spełniać to kryterium dla części z najwyższym kryterium wartościowym), 6. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia składa jeden komplet dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. 7. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia składa jedno oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. 8. Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu składa swoją ofertę na formularzu ofertowym wpisując składane oferty do odpowiednio przygotowanych części formularza ofertowego – CZĘŚCI I lub CZĘŚCI II lub CZĘŚCI III lub CZĘŚCI IV. Pozostałe miejsca formularza ofertowego, na które Wykonawca nie składa ofert, należy wyraźnie wykreślić lub zamieścić zapis „nie dotyczy”. 9. Wykonawca składający ofertę na daną część zamówienia zabezpiecza swoją ofertę wadium wskazanym wartościowo stosownie do danej części. 10. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia zabezpiecza wadiami oferty na te części, na które składa ofertę. Wartość wadiów sumuje się. Zamawiający przewiduje następujące terminy wykonania zamówienia: 1. CZĘŚĆ I: Najwcześniej od momentu podpisania umowy r. do 31 sierpnia 2017 r. 2. CZĘŚĆ II: Najwcześniej od momentu podpisania umowy r. do 30 września 2017 r. 3. CZĘŚĆ III: Najwcześniej od momentu podpisania umowy r. do 30 września 2017 r. 4. CZĘŚĆ IV: Najwcześniej od momentu podpisania umowy r. do 30 września 2017 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie dla żadnej z części zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla CZĘŚCI I: Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 80.000 zł (sł. osiemdziesiąt tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dla CZĘŚCI II: Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 70.000 zł (sł. siedemdziesiąt tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dla CZĘŚCI III: Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 80.000 zł (sł. osiemdziesiąt tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dla CZĘŚCI IV: Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 150.000 zł (sł. sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe 3. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia przedkłada oddzielne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (dotyczy zdolności finansowej). Ponadto, Wykonawca, który składa oferty na kilka części zamówienia powinien wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu dla każdej części oddzielnie w przypadku warunków dotyczących posiadanej zdolności finansowej. Wartość wymaganych, posiadanych przez Wykonawcę środków finansowych jest wartością kumulatywną, tzn. sumuje się.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla CZĘŚCI I: a) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 80 000 zł brutto (sł.: osiemdziesiąt tysięcy złotych). W wykazie powinny się znaleźć roboty o charakterze budowy lub przebudowy drogi z nawierzchnią bitumiczną. b) Wykonawca powinien wykazać, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Zamawiający dopuszcza dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia nabyte zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290) oraz równoważne uprawnienia nabyte zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem. Ponadto Zamawiający dopuszcza uprawnienia uzyskane w innych krajach członkowskich UE zgodnie z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65) – wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. Dla CZĘŚCI II: a) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 70 000 zł brutto (sł.: siedemdziesiąt tysięcy złotych). W wykazie powinny się znaleźć roboty o charakterze budowy lub przebudowy drogi z nawierzchnią żwirową lub roboty obejmujące swym zakresem wykonanie pełnej podbudowy z kruszyw naturalnego i łamanego. b) Wykonawca powinien wykazać, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Zamawiający dopuszcza dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia nabyte zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290) oraz równoważne uprawnienia nabyte zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem. Ponadto Zamawiający dopuszcza uprawnienia uzyskane w innych krajach członkowskich UE zgodnie z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65) – wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. Dla CZĘŚCI III: a) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 70 000 zł brutto (sł.: siedemdziesiąt tysięcy złotych). W wykazie powinny się znaleźć roboty o charakterze budowy lub przebudowy drogi z nawierzchnią żwirową lub roboty obejmujące swym zakresem wykonanie pełnej podbudowy z kruszyw naturalnego i łamanego. b) Wykonawca powinien wykazać, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Zamawiający dopuszcza dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia nabyte zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290) oraz równoważne uprawnienia nabyte zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem. Ponadto Zamawiający dopuszcza uprawnienia uzyskane w innych krajach członkowskich UE zgodnie z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65) – wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. Dla CZĘŚCI IV: c) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 150 000 zł brutto (sł.: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). W wykazie powinny się znaleźć roboty o charakterze budowy lub przebudowy drogi z nawierzchnią żwirową lub roboty obejmujące swym zakresem wykonanie pełnej podbudowy z kruszyw naturalnego i łamanego lub d) Wykonawca powinien wykazać, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Zamawiający dopuszcza dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia nabyte zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290) oraz równoważne uprawnienia nabyte zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem. Ponadto Zamawiający dopuszcza uprawnienia uzyskane w innych krajach członkowskich UE zgodnie z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65) – wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Osoby te powinny być wskazane wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub z CEIDG (zamawiający może uzyskać także we własnym zakresie),
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; z przedstawionej informacji powinno wynikać, że Wykonawca posiada środki w wysokości nie mniejszej niż: dla CZĘŚCI I: 80 000 zł (sł.: osiemdziesiąt tysięcy złotych); dla CZĘŚCI II: 70 000 zł (sł.: siedemdziesiąt tysięcy złotych); dla CZĘŚCI III: 80 000 zł (sł.: osiemdziesiąt tysięcy złotych); dla CZĘŚCI IV: 150 000 zł (sł.: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); 3) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania. Do potwierdzenia tego faktu należy przedłożyć załącznik w postaci dokumentów potwierdzających (np. poświadczeń), że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z którego wynikać będzie wykonanie: dla CZĘŚCI I: wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 80 000 zł brutto (sł.: osiemdziesiąt tysięcy złotych). W wykazie powinny się znaleźć roboty o charakterze budowy lub przebudowy drogi z nawierzchnią bitumiczną; dla CZĘŚCI II: wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 70 000 zł brutto (sł.: trzysta tysięcy złotych). W wykazie powinny się znaleźć roboty o charakterze budowy lub przebudowy drogi z nawierzchnią żwirową lub roboty obejmujące swym zakresem wykonanie pełnej podbudowy z kruszyw naturalnego i łamanego ; dla CZĘŚCI III: wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 70 000 zł brutto (sł.: trzysta tysięcy złotych). W wykazie powinny się znaleźć roboty o charakterze budowy lub przebudowy drogi z nawierzchnią żwirową lub roboty obejmujące swym zakresem wykonanie pełnej podbudowy z kruszyw naturalnego i łamanego ; dla CZĘŚCI IV: wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 150 000 zł brutto (sł.: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). W wykazie powinny się znaleźć roboty o charakterze budowy lub przebudowy drogi z nawierzchnią żwirową lub roboty obejmujące swym zakresem wykonanie pełnej podbudowy z kruszyw naturalnego i łamanego – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji, wykształcenia, zakresu czynności, które będą im powierzone oraz podstawy do polegania na ich zasobach. Z wykazu powinno wynikać, że Wykonawca będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia nabyte zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290) oraz równoważne uprawnienia nabyte zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem. Ponadto Zamawiający dopuszcza uprawnienia uzyskane w innych krajach członkowskich UE zgodnie z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65) – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
a) Dla CZĘŚCI I: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). b) Dla CZĘŚCI II: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). c) Dla CZĘŚCI III: 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). d) Dla CZĘŚCI IV: 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2. UWAGA ! W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca składa wraz z ofertą, ale jako oddzielny dokument znajdujący się poza kopertą ofertową, kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Kopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty znajdującej się wewnątrz koperty. 3. UWAGA ! Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może złożyć wadium w formie kumulatywnej, tzn. skumulowanej dla tych części, na które składa oferty. 4. Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form przed upływem terminu składania ofert: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 5. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto depozytowe Gminy Radziłów – BS w Jedwabnem O/Radziłów; nr konta: 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 6. Dokument przelewu należy opisać, np: Wadium – „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów – CZĘŚĆ …” 7. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny składania ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego. Przedstawienie dowodu wniesienia wadium nie jest wystarczające do stwierdzenia faktu wniesienia wadium. Brak wniesionego wadium do terminu składania ofert będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy a następnie odrzuceniem oferty. 8. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania Wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania, wymagalne na pierwsze żądanie do zobowiązanego gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium – w szczególności zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 2, oraz zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych i wynikającej z tego faktu zmiany wynagrodzenia – w przypadku robót nieujętych w dokumentacji projektowej, lub co do których zachodzi konieczność wykonania niemożliwa do przewidzenia na etapie projektowania, lub co do których zachodzi obiektywna konieczność powodująca poprawę parametrów technicznych, odwodnienia, walorów użytkowania itp. - o ile są one konieczne do wykonania z racji obiektywnego funkcjonowania danego obiektu budowlanego jako całości. Każdorazowo, wykonanie tego typu czynności musi uzyskać pozytywną opinię łączną inwestora, inspektora nadzoru budowlanego i kierownika budowy. Z ustaleń sporządza się protokół wraz z uzasadnieniem podejmowanych czynności, a rozliczenie za roboty budowlane następuje na podstawie cen podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Jeżeli kosztorys ofertowy nie występuje, ustala się cenę rynkową uśrednioną – wynegocjowaną przez strony wskazane wyżej. Jeżeli negocjacje nie przynoszą skutku, wartość cen ustala się na podstawie Jednostkowych Cen Robót Drogowych opracowanych przez OWEOB „Promocja” Sp. z o.o. w Warszawie. Zamówienie przyjmuje charakter aneksu do umowy głównej. 2) terminu realizacji i zakończenia robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona w szczególności w następujących sytuacjach: a) udzielenia w trakcie realizacji umowy robót zamiennych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonywania umowy, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, o ile na takie przesunięcie pozwalają warunki atmosferyczne (np. okres zimy) c) wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią.; W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust 2 podpunkt 2, Strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie pisemnego aneksu do umowy głównej. 3) za obopólną zgodą stron, dopuszcza się skrócenie czasu realizacji zadania, z powodu szybszego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 4) wprowadzenie robót zamiennych na etapie realizacji zamówienia z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty np. wycofanie z produkcji określonego materiału, niespodziewane utrudnienia terenowe, które wymuszają zastosowanie materiałów równoważnych o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych niezgorszych lub lepszych do tych, które zostały określone w SIWZ. W takim przypadku, przy zachowaniu rygorów wynikających z Prawa zamówień publicznych, wykonawca może użyć materiału o parametrach równoważnych. 5) odstąpienia od realizacji części robót i związanego z tym obniżenia wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego w sytuacji, gdy zmiana będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od Zamawiającego (np. działanie siły wyższej – zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia bądź spowodowane brakiem możliwości sfinansowania wszystkich przewidzianych robót przez Zamawiającego np. w sytuacji wstrzymania dofinansowania z projektu unijnego). 6) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, oraz zastąpienie osób Wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SIWZ, w sytuacji, gdy zmiana będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od Wykonawcy (np. działanie siły wyższej – zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia w tym np. śmierć, choroba). Nowa osoba musi spełniać warunek posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia i winien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 7) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta w sytuacji koniecznego zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy, bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej. 8) Zmiany wysokości wynagrodzenia brutto jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (t.j. bez podatku VAT) jest niezmienne.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty powinny być sporządzone w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Łoje-Awissa, Wypychy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia jest podzielony na części i obejmuje przebudowę lub rozbudowę następujących dróg gminnych: CZĘŚĆ I: a) Wypychy - droga nr 162508 B wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1835 B obejmuje wykonanie: • Robót przygotowawczych • Robót ziemnych • Podbudowy • Nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej: warstwa wiążąca i ścieralna • Robót wykończeniowych • Elementów ulic b) Łoje – Awissa - droga nr 162973 B obejmuje wykonanie: • Robót przygotowawczych • Podbudowy • Nawierzchni: warstwy wiążącej • Robót wykończeniowych 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do SIWZ: projektach budowlanych i przedmiarach robót i SSTWiORB, dotyczących w/w zadań. Dokumentacja stanowi załącznik do SIWZ. 3. Wykonanie robót budowlanych odbywa się przy użyciu materiałów budowlanych zapewnianych przez Wykonawcę. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaproponowanych w SIWZ i jakości potwierdzonej certyfikatem. Jeżeli w SIWZ pojawiają się nazwy własne produktów, producenta lub znaki handlowe – mają one charakter jedynie przykładowy, a Zamawiający na każdym etapie dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami i produktami tożsamymi lub równoważnymi do podanych w SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca na etapie realizacji umowy musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 5. Wszelkie materiały odzyskane z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Przedmioty zdatne do ponownego użytku (znaki drogowe, elementy chodników, kostka brukowa itp.) Wykonawca winien demontować z dbałością o utrzymanie ich w dobrym stanie. Przekazanie przedmiotów odbędzie się przy pomocy protokołu zdawczo-odbiorczego. Zebrany urobek (np. destrukt, kruszywo) zostanie przetransportowany na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-08-31 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60
Okres gwarancji 40


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Konopki-Awissa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ II: a) Konopki – Awissa - droga nr 104143 B obejmuje wykonanie: • Robót przygotowawczych • Robót ziemnych • Odwodnienia korpusu drogowego • Podbudowy z kruszyw • Robót wykończeniowych • Oznakowania dróg • Elementów ulic • Innych robót 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do SIWZ: projektach budowlanych i przedmiarach robót i SSTWiORB, dotyczących w/w zadań. Dokumentacja stanowi załącznik do SIWZ. 3. Wykonanie robót budowlanych odbywa się przy użyciu materiałów budowlanych zapewnianych przez Wykonawcę. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaproponowanych w SIWZ i jakości potwierdzonej certyfikatem. Jeżeli w SIWZ pojawiają się nazwy własne produktów, producenta lub znaki handlowe – mają one charakter jedynie przykładowy, a Zamawiający na każdym etapie dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami i produktami tożsamymi lub równoważnymi do podanych w SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca na etapie realizacji umowy musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 5. Wszelkie materiały odzyskane z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Przedmioty zdatne do ponownego użytku (znaki drogowe, elementy chodników, kostka brukowa itp.) Wykonawca winien demontować z dbałością o utrzymanie ich w dobrym stanie. Przekazanie przedmiotów odbędzie się przy pomocy protokołu zdawczo-odbiorczego. Zebrany urobek (np. destrukt, kruszywo) zostanie przetransportowany na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-30 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60
Okres gwarancji 40


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Szyjki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ III: a) Szyjki - droga nr 104154 B oraz 162513 B obejmuje wykonanie: • Robót przygotowawczych • Robót ziemnych • Odwodnienia korpusu drogowego • Podbudowy z kruszyw • Robót wykończeniowych • Oznakowania dróg • Elementów ulic • Innych robót 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do SIWZ: projektach budowlanych i przedmiarach robót i SSTWiORB, dotyczących w/w zadań. Dokumentacja stanowi załącznik do SIWZ. 3. Wykonanie robót budowlanych odbywa się przy użyciu materiałów budowlanych zapewnianych przez Wykonawcę. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaproponowanych w SIWZ i jakości potwierdzonej certyfikatem. Jeżeli w SIWZ pojawiają się nazwy własne produktów, producenta lub znaki handlowe – mają one charakter jedynie przykładowy, a Zamawiający na każdym etapie dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami i produktami tożsamymi lub równoważnymi do podanych w SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca na etapie realizacji umowy musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 5. Wszelkie materiały odzyskane z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Przedmioty zdatne do ponownego użytku (znaki drogowe, elementy chodników, kostka brukowa itp.) Wykonawca winien demontować z dbałością o utrzymanie ich w dobrym stanie. Przekazanie przedmiotów odbędzie się przy pomocy protokołu zdawczo-odbiorczego. Zebrany urobek (np. destrukt, kruszywo) zostanie przetransportowany na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233120-6, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-30 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60
Okres gwarancji 40


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Czachy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ IV: a) Czachy - droga nr 104152 B obejmuje wykonanie: • Robót przygotowawczych • Robót rozbiórkowych • Robót ziemnych • Odwodnienia • Podbudowy z kruszyw • Robót wykończeniowych • Oznakowania dróg • Urządzeń bezpieczeństwa ruchu 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do SIWZ: projektach budowlanych i przedmiarach robót i SSTWiORB, dotyczących w/w zadań. Dokumentacja stanowi załącznik do SIWZ. 3. Wykonanie robót budowlanych odbywa się przy użyciu materiałów budowlanych zapewnianych przez Wykonawcę. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaproponowanych w SIWZ i jakości potwierdzonej certyfikatem. Jeżeli w SIWZ pojawiają się nazwy własne produktów, producenta lub znaki handlowe – mają one charakter jedynie przykładowy, a Zamawiający na każdym etapie dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami i produktami tożsamymi lub równoważnymi do podanych w SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca na etapie realizacji umowy musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 5. Wszelkie materiały odzyskane z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Przedmioty zdatne do ponownego użytku (znaki drogowe, elementy chodników, kostka brukowa itp.) Wykonawca winien demontować z dbałością o utrzymanie ich w dobrym stanie. Przekazanie przedmiotów odbędzie się przy pomocy protokołu zdawczo-odbiorczego. Zebrany urobek (np. destrukt, kruszywo) zostanie przetransportowany na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-30 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60
Okres gwrancji 40


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Grądzki - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-06-14

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-05-05