Zamówienie Nr 31844 - 2017 z dnia 2017-02-24 - Dostawy kruszywa naturalnego i kruszywa łamanego z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Radziłów

Tytuł Dostawy kruszywa naturalnego i kruszywa łamanego z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Radziłów
Numer 31844 - 2017
Data wydania 2017-02-24
Termin składania uwag do oferty 2017-03-06
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziłów, krajowy numer identyfikacyjny 54224400000, ul. Plac 500-lecia  14, 19213   Radziłów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 737 110, e-mail gradzki@gminaradzilow.pl, faks 862 737 111.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/Przetargi/zamowienia_i_przetargi_s/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/Przetargi/zamowienia_i_przetargi_s/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy kruszywa naturalnego i kruszywa łamanego z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Radziłów
Numer referencyjny: Ing. 271.2.2017 ŁG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest sukcesywna dostawa: • kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) frakcji 0-31 mm (pozbawionego kamieni o średnicy przekroju poprzecznego większej niż 31 mm, które to kamienie po umieszczeniu w drodze mogłyby spowodować znaczne uszkodzenie mechaniczne elementów podwozi czy silników pojazdów mechanicznych). Zamawiana frakcja powinna być pozbawiona ciał obcych oraz gliny. • kruszywa łamanego frakcji 2-31,5 mm Obydwie frakcje muszą spełniać wymogi do zastosowania przy remontowaniu dróg gruntowych. Zamówienie obejmuje swoim zakresem wszystkie czynności niezbędne do wykonania zamówienia, tj. m. in. załadunek dostarczanego materiału na terenie kopalni żwiru, transport dostarczanego materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz rozładunek dostarczanego materiału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia wraz z lokalizacją dostawy: 3. Kruszywo naturalne (żwir, pospółka) frakcji 0-31 mm: 1) msc. Barwiki – ok. 628 t 2) msc. Brychy – ok. 625 t 3) msc. Czachy – ok. 250 t 4) msc. Czerwonki – ok. 506 t 5) msc. Dusze – ok. 479 t 6) msc. Dębówka – ok. 526 t 7) msc. Glinki – ok. 504 t 8) msc. Janowo – ok. 160 t 9) msc. Karwowo – ok. 407 t 10) msc. Klimaszewnica – ok. 625 t 11) msc. Konopki-Awissa - ok. 569 t 12) msc. Kownatki – ok. 732 t 13) msc. Łoje-Awissa – ok. 396 t 14) msc. Mścichy – ok. 312 t 15) msc. Okrasin – ok. 289 t 16) msc. Ostrowik – ok. 551 t 17) msc. Racibory – ok. 693 t 18) msc. Radziłów – ok. 2287 t 19) msc. Rydzewo Pieniążki – ok. 263 t 20) msc. Słucz – ok. 491 t 21) msc. Szyjki – ok. 158 t 22) msc. Święcienin – ok. 781 t 23) msc. Zakrzewo – ok. 804 t Łączna szacunkowa ilość kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) frakcji 0-31 mm: około 13038 ton. Zamawiający określi dokładne miejsce wyładunku w momencie dostarczenia powyższego materiału w obręb miejscowości. Dokładne wskazanie lokalizacji odbędzie się za pośrednictwem delegowanego pracownika Urzędu Gminy w Radziłowie lub Zakładu Komunalnego w Radziłowie. 4. Kruszywo łamane frakcji 2 -31,5 mm Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia wraz z lokalizacją dostawy: Plac przy garażach Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, Radziłów – łącznie około 200 ton. 5. Zamawiający żąda, by Wykonawca rozpoczął dostarczanie przedmiotu zamówienia (dla danej miejscowości) w okresie co najwyżej 48 godzin (słownie: czterdziestu ośmiu godzin) od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o potrzebie dostarczenia kruszywa. Dostarczenie kruszywa (wliczając w to czas potrzebny na wyładunek) musi odbyć się w przedziale godzinowym od godziny 8.00 – 15.00 na terenie dróg gruntowych z terenu Gminy Radziłów. 6. Zamawiający informuje, że w porozumieniu z Wykonawcą rozłoży żądania dostaw w taki sposób, by Wykonywane dostawy nie nakładały się na siebie i nie kumulowały się w tym samym terminie. Zamawiający dołoży starań, aby dostawy odbywały się w sposób racjonalny względem terminowego zarządzania transportem kruszywa. 7. Zamawiający informuje, że lista miejscowości zawarta w rozdziale III SIWZ nie musi pokrywać się z faktyczną kolejnością dowozu, której będzie żądał Zamawiający. 8. Zamawiający informuje, że obręb miejscowości, w którym znajdują się drogi gruntowe, na które należy dostarczyć materiał będący przedmiotem zamówienia, nie przekracza 3 km od centrum miejscowości wymienionych w rozdziale III ust. 3 SIWZ. Zamawiający żąda, by Wykonawca wkalkulował ewentualny koszt transportu w oferowaną cenę (mając na uwadze maksymalnie 3 km promień licząc od centrum danej miejscowości) 9. Ilości zamawianych kruszyw są szacunkowe, a zatem Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że mogą one zostać zmniejszone lub zwiększone przez Zamawiającego w toku okresu wykonywania zamówienia. W przypadku zwiększenia zakresu zamówienia ponad całkowity, przewidywany zakres, rozliczenie za zwiększone dostawy nastąpi na podstawie cen kruszyw zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, zgodnie z wytycznymi Ustawy Pzp. 10. Rozliczenie będzie następowało za faktycznie dostarczoną ilość ton kruszyw zgodnie z jednostkowym zamówieniem Zamawiającego, w cenach jednostkowych podanych w złotych/tonę, zawierających podatek VAT oraz wkalkulowane wszelkie koszty związane z transportem kruszywa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca na każdorazowo wystawianej fakturze rozdziela wartość wykonanej usługi transportowej oraz wartość dostarczonego kruszywa. 11. Cena powinna zawierać: wartość dostarczanego materiału, koszt załadunku dostarczanego materiału na terenie kopalni żwiru, transport dostarczanego materiału środkami transportu Wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz rozładunek dostarczanego materiału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający żąda, by przedmiot zamówienia pochodził z legalnie działającej żwirowni, która posiada wszelkie niezbędne koncesje oraz spełnia wszelkie wymogi prawne pozwalające na prowadzenie działalności górnictwa skalnego, w tym także wydobycia żwiru i kruszyw. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów potwierdzających pochodzenie kruszyw. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli masy dostarczanych kruszyw poprzez ważenie.

II.5) Główny kod CPV: 14210000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 28/02/2018

II.9) Informacje dodatkowe: 9. Ilości zamawianych kruszyw są szacunkowe, a zatem Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że mogą one zostać zmniejszone lub zwiększone przez Zamawiającego w toku okresu wykonywania zamówienia. W przypadku zwiększenia zakresu zamówienia ponad całkowity, przewidywany zakres, rozliczenie za zwiększone dostawy nastąpi na podstawie cen kruszyw zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, zgodnie z wytycznymi Ustawy Pzp. 10. Rozliczenie będzie następowało za faktycznie dostarczoną ilość ton kruszyw zgodnie z jednostkowym zamówieniem Zamawiającego, w cenach jednostkowych podanych w złotych/tonę, zawierających podatek VAT oraz wkalkulowane wszelkie koszty związane z transportem kruszywa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca na każdorazowo wystawianej fakturze rozdziela wartość wykonanej usługi transportowej oraz wartość dostarczonego kruszywa.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 50.000 zł (sł. pięćdziesiąt tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający oceni spełnianie tego warunku przez danego wykonawcę za pomocą formuły "spełnia" lub "nie spełnia" w zależności od faktu, czy dokument potwierdzający spełnianie warunku będzie zawierał informacje potwierdzające w/w fakt.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej 1 (jedną) sukcesywną dostawę kruszyw o wartości co najmniej 50 000 zł. UWAGA ! Wykonawca musi wykazać wartość dostawy, nie zaś wartość robót budowlanych lub usług powiązanych z dostawą. b) Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje co najmniej 2 (dwoma) pojazdami o ładowności co najmniej 20 ton, samowyładowczymi, przystosowanymi do przewozu żwiru oraz kruszyw po drogach publicznych oraz co najmniej 1 (jedną) koparko-ładowarką zdolną do załadunku pojazdów przystosowanych do przewozu żwiru oraz kruszyw. Zamawiający oceni spełnianie powyższych warunków przez danego wykonawcę za pomocą formuły "spełnia" lub "nie spełnia" w zależności od faktu, czy dokument potwierdzający spełnianie warunku będzie zawierał informacje potwierdzające w/w fakt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub z CEIDG Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 1) składa odpis z właściwego dla danego kraju rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej (wykonawca mający siedzibę poza terytorium RP ponosi koszty związane z wyszukaniem, przetłumaczeniem na język polski i przedstawieniem tegoż odpisu zamawiającemu). Dokument powinien potwierdzać, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; z przedstawionej informacji powinno wynikać, że Wykonawca posiada środki w wysokości nie mniejszej niż 50 000 zł (sł.: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2) Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; z wykazu powinno jasno wynikać zrealizowanie przynajmniej 1 (jednej) sukcesywnej dostawy kruszyw o wartości co najmniej 50 000 zł – wg zał. nr 6 do SIWZ. UWAGA ! Z wykazu powinna jasno wynikać wartość dostawy, nie zaś wartość robót budowlanych lub usług powiązanych z dostawą. 3) Wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; z wykazu powinno jasno wynikać dysponowanie co najmniej 2 (dwoma) pojazdami o ładowności co najmniej 20 ton, samowyładowczymi, przystosowanymi do przewozu żwiru oraz kruszyw po drogach publicznych oraz co najmniej 1 (jedną) koparko-ładowarką zdolną do załadunku pojazdów przystosowanych do przewozu żwiru oraz kruszyw – wg zał. nr 7 do SIWZ. Zgodnie z art. 22a ust. 2 Ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia i sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków: a) Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii ) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca takie zobowiązanie była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego (ewentualne pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem). Kopie dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. b) Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował przy realizacji zamówienia zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów. Przedkładane w tym celu dokumenty winne zawierać w szczególności : 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Udostępnienie Wykonawcy zdolności technicznych i zawodowych przez podmiot trzeci wiąże się z udziałem podmiotu trzeciego przy realizacji zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
INFORMACJE O PEŁNOMOCNICTWIE 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp - o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. V ust 2 SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt. 1a SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VI ust. 5 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VI pkt 6 SIWZ, przy czym: 1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VI pkt 6 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. V ust. 2 SIWZ 2) oświadczenia o których mowa w rozdz. V ust. 1 składa każdy z nich.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena łączna brutto dostaw kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego wraz z kosztami transportu 60
Termin realizacji dostawy od momentu zgłoszenia zapotrzebowania 20
Termin płatności faktury od daty wystawienia 20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu dostaw dotyczących kruszywa naturalnego (szacunkowo w SIWZ: 13038 t) oraz kruszywa łamanego (szacunkowo w SIWZ: 200 t) o wartości procentowe zgodne z obowiązującą Ustawą Pzp. Rozszerzenie dostaw odbędzie się z zachowaniem cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie po dokonaniu aneksu do umowy lub zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 06/03/2017, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Grądzki - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-03-10

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-02-24