Zamówienie Nr 2018/S 065-144297 z dnia 2018-04-04 - Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Radziłów

Tytuł Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Radziłów
Numer 2018/S 065-144297
Data wydania 2018-04-04
Termin składania uwag do oferty 2018-05-10

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144297-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Radziłów
450669737
pl. 500-lecia 14
Radziłów
19-213
Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Mikucka
Tel.: +48 862737110
E-mail: zamowienia@gminaradzilow.pl
Faks: +48 862737110
Kod NUTS: PL843

Adresy internetowe:

Główny adres: www.radzilow.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/Przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Gminy Radziłów
450669737
pl. 500-lecia 14
Radziłów
19-213
Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Mikucka
Tel.: +48 862737115
E-mail: zamowienia@gminaradzilow.pl
Kod NUTS: PL843

Adresy internetowe:

Główny adres: www.radzilow.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Radziłów

 

Numer referencyjny: In. 271.12.2018 AM
II.1.2)Główny kod CPV
09331100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 76 kpl zestawów solarnych w ramach projektu „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Radziłów”.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony.

5. Uwaga: Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, informacje dotyczące podstaw wykluczenia wykonawców oraz wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarto w Sekcji III.1.1) ogłoszenia, a informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zawarto w Sekcji III.1.2) ogłoszenia.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 244 260.68 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000
45300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo podlaskie, gmina Radziłów.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 76 kpl zestawów solarnych w ramach projektu „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Radziłów” służących do produkcji ciepłej wody użytkowej montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych z terenu gminy Radziłów z czego:

a) 38 kompletów zestawów składających się z kolektorów słonecznych próżniowych bez użycia konstrukcji wsporczej przeznaczonej do dachów pochyłych z zasobnikiem wody o pojemności - 300 l (zestaw I);

b) 14 kompletów zestawów składających się z kolektorów słonecznych próżniowych z użyciem konstrukcji wsporczej przeznaczonej do dachów płaskich z zasobnikiem wody o pojemności - 300 l (zestaw II);

c) 9 kompletów zestawów składających się z kolektorów słonecznych próżniowych bez użycia konstrukcji wsporczej przeznaczonej do dachów pochyłych z zasobnikiem wody o pojemności - 500 l (zestaw III);

d) 9 kompletów zestawów składających się z kolektorów słonecznych próżniowych z użyciem konstrukcji wsporczej przeznaczonej do dachów płaskich z zasobnikiem wody o pojemności - 500 l (zestaw IV);

e) 3 komplety zestawów składających się z kolektorów słonecznych płaskich bez użycia konstrukcji wsporczej przeznaczonej dla dachów pochyłych z zasobnikiem wody o pojemności - 300 l (zestaw V);

f) 2 komplety zestawów składających się z kolektorów słonecznych płaskich z użyciem konstrukcji wsporczej przeznaczonej dla dachów płaskich z zasobnikiem wody o pojemności - 300 l (zestaw VI);

g) 1 komplety zestawów składających się z kolektorów słonecznych płaskich bez użycia konstrukcji wsporczej przeznaczonej dla dachów pochyłych z zasobnikiem wody o pojemności - 500 l (zestaw VII).

Uwaga!

1. Pełny opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja Techniczna dostawy i montażu kolektorów słonecznych stanowiąca Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

2. Przez termin wykonania przedmiotu zamówienia należy rozumieć całkowite zakończenie prac (dostawa i montaż) będących przedmiotem zamówienia i ich odbiór końcowy.

3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium wynosi 15 000,00 PLN. Okres ważności wadium winien obejmować okres związania ofertą. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w rozdziale XI SIWZ.

4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 – Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 244 260.68 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/06/2018
Koniec: 31/07/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPPD.05.01.00-20-0455/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

a) cena (60 %),

b) Czas usunięcia awarii (wady) (40 %);

Szczegółowy opis kryteriów oraz zasad przyznawania punktów znajduje się w SIWZ – rozdział XVII.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w/w zakresie.

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II. Podstawy wykluczenia Wykonawców: art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

III. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej „JEDZ”) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. – wg załącznika nr 2 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Dla ułatwienia wypełnienia JEDZ, Zamawiajacy informuje, że instrukcję przygotowaną w tym zakresie przez Urząd Zamówień Publicznych pobrać można pod adresem internetowym https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców w/w oświadczenie składa każdy Wykonawca.

IV. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

I. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1. Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (w zakresie braku podstaw do wykluczenia):

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności–(wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ);

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się̨ o zamówienia publiczne – (wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ);

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – (wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ).

Uwaga: Zamawiający wezwie wykonawcę, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (gdy złożona przez niego oferta zostanie oceniona najwyżej), do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w pkt a-g.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

III. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8 ppkt 1):

Lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Lit. b, c, d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

IV. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów, określone w pkt 12 stosuje się.

V. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VI. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9 ppkt 1) a), składa dokument, o którym mowa w pkt 12 a), w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów określone w pkt 12 stosuje się.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

I. Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 50 instalacji (zestawów) – w ramach jednego kontraktu.

Uwaga:

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

b) dysponuje co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia i będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Uwaga:

1) Osoba, o której mowa wyżej powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy – Prawo budowlane).

3) W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z 7.7.1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) oraz ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1725)

II. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt 2 lit. c) zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem wymaganych dostaw; dostawy nie podlegają sumowaniu (zapisy stosuje się odpowiednio do innych podmiotów).

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

I. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu):

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ).

c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

d) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

II. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w danym dniu brak średniego kursu NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z dnia następnego.

III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp (w zakresie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego):

Karty katalogowe, deklaracje zgodności, certyfikaty, sprawozdania z badań dotyczące kolektora słonecznego potwierdzające spełnianie przez te urządzenie parametrów zawartych w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, STWiOR stanowiącym załącznik nr 8 SIWZ.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy oraz wszelkie okoliczności zmiany umowy określone zostały w Załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/05/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/05/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Urząd Gminy Radziłów, pl. 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, Sala konferencyjna Rady Gminy Radziłów – I piętro.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

I Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca przedstawia wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

IV Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22 i ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

V Na potrzeby oceny ofert, Oferta musi zawierać:

1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Dokument lub dokumenty Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o których mowa w rozdziale VII pkt. 2 SIWZ, sporządzony/e według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);

4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;

5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (lub inny dokument potwierdzający udostępnienie zasobów przez inne podmioty), o którym mowa w rozdziale VIII pkt 2 SIWZ (jeżeli dotyczy)

6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

VI. Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zostały określone w SIWZ – rozdział VII.

VII Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) ogłoszenia należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert.

VIII Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/Przetargi/.

IX Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

X Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XI Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/03/2018

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2018-04-04

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2018-06-04

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2018-04-04