Zamówienie Nr 72362 - 2016 z dnia 2016-03-31 - Dostawy żwiru i kruszywa łamanego przeznaczonego na remont dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Radziłów

Tytuł Dostawy żwiru i kruszywa łamanego przeznaczonego na remont dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Radziłów
Numer 72362 - 2016
Data wydania 2016-03-31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 86 2737110, faks 86 2737111.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bop.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy żwiru i kruszywa łamanego przeznaczonego na remont dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Radziłów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest sukcesywna dostawa: - żwiru (pospółki) frakcji 0-31 mm (pozbawionego kamieni o średnicy przekroju poprzecznego większej niż 31 mm, które to kamienie po umieszczeniu w drodze mogłyby spowodować znaczne uszkodzenie mechaniczne elementów podwozi czy silników pojazdów mechanicznych). Zamawiana frakcja powinna być pozbawiona ciał obcych oraz gliny. - kruszywa łamanego frakcji 2-31,5 mm Obydwie frakcje mają spełniać wymogi do zastosowania przy remontowaniu dróg gruntowych. Zamówienie obejmuje swoim zakresem także załadunek dostarczanego materiału na terenie kopalni żwiru, transport dostarczanego materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz rozładunek dostarczanego materiału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia wraz z lokalizacją dostawy: 1. Żwir (pospółka) frakcji 0-31 mm: a) msc. Dusze - około 280 ton b) msc. Dębówka - około 280 ton c) msc. Łoje-Awissa - około 440 ton d) msc. Rydzewo-Pieniążki - około 240 ton e) msc. Czachy - około 120 ton f) msc. Radziłów - około 820 ton g) msc. Konopki Awissa - około 280 ton h) msc. Racibory - około 440 ton i) msc. Kownatki - około 300 ton j) msc. Brychy - około 360 ton k) msc. Glinki - około 220 ton l) msc. Okrasin - około 260 t m) msc. Słucz - około 280 t Łączna szacunkowa ilość żwiru (pospółki) frakcji 0-31 mm: 4320 ton Zamawiający określi dokładne miejsce wyładunku w momencie dostarczenia powyższego materiału w obręb miejscowości. Dokładne wskazanie lokalizacji odbędzie się za pośrednictwem delegowanego pracownika Urzędu Gminy w Radziłowie lub Zakładu Komunalnego w Radziłowie. 2. Kruszywo łamane frakcji 2 -31,5 mm Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia wraz z lokalizacją dostawy: a) Plac przy Szkole Podstawowej w Radziłowie, ul. Sportowa 1, Radziłów - łącznie 100 ton. Ponadto: - Zamawiający żąda, by Wykonawca rozpoczął dostarczanie przedmiotu zamówienia (dla danej miejscowości) w okresie co najwyżej 48 godzin (słownie: czterdziestu ośmiu godzin) od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o potrzebie dostarczenia materiału. Dostarczenie materiału (wliczając w to czas potrzebny na wyładunek) musi odbyć się w przedziale godzinowym od godziny 8.00 - 15.00 na terenie dróg gruntowych z terenu Gminy Radziłów. - Zamawiający informuje, że w porozumieniu z Wykonawcą rozłoży żądania dostaw w taki sposób, by Wykonywane dostawy nie nakładały się na siebie i nie kumulowały się w tym samym terminie. Zamawiający dołoży starań, aby dostawy odbywały się w sposób racjonalny względem terminowego zarządzania transportem przedmiotu zamówienia. - Zamawiający informuje, że lista miejscowości zawarta w rozdziale III SIWZ nie musi pokrywać się z faktyczną kolejnością dowozu, której będzie żądał Zamawiający. - Zamawiający informuje, że obręb miejscowości, w którym znajdują się drogi gruntowe, na które należy dostarczyć materiał będący przedmiotem zamówienia, nie przekracza 3 km od centrum miejscowości wymienionych w rozdziale III SIWZ. Zamawiający żąda, by Wykonawca wkalkulował ewentualny koszt transportu w oferowaną cenę (mając na uwadze maksymalnie 3 km promień licząc od centrum miejscowości) - Ilość zamawianego materiału wspomnianego w rozdziale III pkt. 2 niniejszej SIWZ jest szacunkowa, a zatem może zostać ograniczona lub zwiększona przez Zamawiającego bez obowiązku wypowiedzenia umowy. Zamawiający przewiduje możliwe zamówienie uzupełniające, mogące nastąpić zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605.) w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy nie powoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno- finansowych i nie wymaga zmiany umowy. Rozliczenie będzie następowało za faktycznie dostarczoną ilość ton żwiru zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, w cenach jednostkowych netto złotych/tonę plus należny podatek VAT. - Cena powinna zawierać: wartość dostarczanego materiału, koszt załadunku dostarczanego materiału na terenie kopalni żwiru, transport dostarczanego materiału środkami transportu Wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz rozładunek dostarczanego materiału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Zamawiający żąda, by przedmiot zamówienia pochodził z legalnie działającej żwirowni, która posiada wszelkie niezbędne koncesje oraz spełnia wszelkie wymogi prawne pozwalające na prowadzenie działalności górnictwa skalnego, w tym także wydobycia żwiru i kruszyw..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwe zamówienie uzupełniające, mogące nastąpić zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605.) w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamówienia uzupełniające nie przekroczą 30% szacunkowej ilości głównego przedmiotu zamówienia. Ewentualne zamówienia uzupełniające będą realizowane na żądanie Zamawiającego, po czym ich dostarczenie powinno odbyć się na zasadach dostarczenia do msc. Radziłów, na plac przy Szkole Podstawowej Radziłowie, 19-213 Radziłów. Pozostałe istotne warunki zamówienia uzupełniającego są identyczne z warunkami zawartymi w niniejszej SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 102.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - wg właściwego wzoru określonego w załącznikach 1a,1b, 2a, 2b do SIWZ,
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1) oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - wg właściwego wzoru określonego w załącznikach 1a,1b, 2a, 2b do SIWZ, 2) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 6b do SIWZ) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami z którego wynikać będzie posiadanie: - co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do przewozu żwiru oraz kruszyw po drogach publicznych o ładowności co najmniej 20 ton - co najmniej jednej koparko-ładowarki zdolnej do załadunku pojazdów przystosowanych do przewozu żwiru oraz kruszyw.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - wg właściwego wzoru określonego w załącznikach 1a,1b, 2a, 2b do SIWZ,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - wg właściwego wzoru określonego w załącznikach 1a,1b, 2a, 2b do SIWZ,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wg wzoru określonego w zał. nr 4a do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/Przetargi/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/Przetargi/.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2016 godzina 11:20, miejsce: 1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500 - lecia 14, sekretariat (I PIĘTRO).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Łukasz Grądzki

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-03-31

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-04-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-03-31