Zamówienie Nr 336070 - 2014 z dnia 2014-10-09 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (niesegregowanych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Tytuł Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (niesegregowanych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Numer 336070 - 2014
Data wydania 2014-10-09

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 86 2737110, faks 86 2737111.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (niesegregowanych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (niesegregowanych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości zamieszkałych, które znajdują się na terenie Gminy Radziłów. Wykaz adresów tych nieruchomości, z których będą odbierane odpady zostanie przez Gminę Radziłów przekazany wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, najpóźniej siedem dni po podpisaniu umowy. Liczba gospodarstw domowych, z których będą odbierane odpady komunalne może ulec zmianie w trakcie realizacji Zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: 1) odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, instytucji samorządu terytorialnego oraz Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych na terenie gminy następującego strumienia odpadów komunalnych: - 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, Dodatkowe informacje: - Powierzchnia Gminy Radziłów wynosi 19 938 ha, - Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Radziłów wynosi 5 116 osób (stan według ewidencji ludności stan na dzień 30.09.2014 r.), - Liczba gospodarstw domowych na terenie gminy Radziłów - 1095, - Na terenie Gminy Radziłów obok zabudowy jednorodzinnej jest 14 budynków wielorodzinnych, z których każdy właściciel gospodarstwa oddzielnie składa deklarację (liczba gospodarstw ok. 47). Liczba gospodarstw jest wliczona w liczbę gospodarstw domowych. W skład przedmiotowej Gminy wchodzą następujące miejscowości: Barwiki, Borawskie - Awissa, Brychy, Brodowo, Czachy, Czerwonki, Dusze, Dębówka, Janowo, Glinki, Klimaszewnica, Karwowo, Kieljany, Konopki - Awissa, Konopki, Kramarzewo, Kownatki, Łoje - Awissa, Mścichy, Mikuty, Okrasin, Ostrowik, Racibory, Radziłów, Rydzewo - Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Sośnia, Słucz, Szlasy, Szyjki, Święcienin, Wiązownica, Wypychy, Zakrzewo. Masa odebranych odpadów komunalnych niesegregowanych w poszczególnych latach wygląda następująco: - w 2012 r. zebrano: 310,41 Mg, - w I półroczu 2013 r. zebrano: 85,98 Mg, - w II półroczu od 1 lipca 2013 r. w Gminie Radziłów wszedł w życie nowy system gospodarki odpadami, który obejmuje nieruchomości zamieszkałe. W tym okresie zebrano 245,40 Mg, - w 2014 r. (w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.) zebrano 332,06 Mg. Dane zawarte w masie odebranych odpadów komunalnych w latach 2012 - 2014, są informacjami pomocniczymi, które mogą być przydatne do ustalenia wartości zamówienia, ale nie są dla wykonawcy wiążące i nie mogą być podstawą roszczeń finansowych z tego tytułu. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych (niesegregowanych) do odbioru w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. - 550 Mg. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapoznał się z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia - w szczególności z siecią dróg dojazdowych do posesji objętych zamówieniem. Taka wizja lokalna niezbędna jest w celu zapewnienia pełnej realizacji zamówienia, w tym podjęcia niezbędnych czynności zapewniających odbiór odpadów z każdej nieruchomości (szczególnie z nieruchomości, do których jest utrudniony dojazd). Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych zapewnia właściciel nieruchomości. Rodzaje pojemników dopuszczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych: 1) pojemniki o pojemności 110 litrów ocynkowane; 2) pojemniki o pojemności 120 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; 3) pojemniki o pojemności 240 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; 4) pojemniki o pojemności 360 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; 5) pojemniki o pojemności 660 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; 6) pojemniki o pojemności 1100 litrów z tworzywa sztucznego lub metalu z kółkami; 7) pojemniki KP-7 z metalu, kryty lub odkryty; Mieszkańcy dotychczas gromadzą odpady komunalne w pojemnikach: 1) pojemniki o pojemności 110 litrów ocynkowane; 2) pojemniki o pojemności 120 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; 3) pojemniki o pojemności 240 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; 4) pojemniki o pojemności 1100 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; Zmieszane odpady komunalne będą gromadzone w w/w pojemnikach. W dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości wystawi je przed posesją przy drodze dojazdowej do nieruchomości zapewniając łatwy dostęp dla Wykonawcy. Instalacja do jakiej mogą trafić odpady: - zmieszane odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów przeznaczone do składowania - odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radziłów - Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 - 2017, tj. przekazać do RIPOK - obszar Czartoria. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: Wykonawca odbiera z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Radziłów, każdą ilość zmieszanych odpadów komunalnych, w tym odpadów zgromadzonych w okresie od ostatniego odbioru w grudniu 2014 r. do pierwszego odbioru w styczniu 2015 r. - raz w miesiącu, a z obszarów zabudowy kolonijnej - raz na miesiąc, nie mniej niż 10 razy w roku. Odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno - budowlanej będą w specjalnych pojemnikach zamówionych przez właściciela nieruchomości u Przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Odbiór odpadów nastąpi w ciągu 48 godzin od zgłoszenia Przedsiębiorcy potrzeby ich odbioru. Gospodarowanie odpadami budowlanymi z innych robót odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. Przedmiotem zamówienia nie jest: 1. Odbieranie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 2. Wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów, 3. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane, 4. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Warunki wykonywania usługi - obowiązki wykonawcy realizującego zamówienie: 1) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, instytucji samorządu terytorialnego oraz Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych na terenie gminy zgodnie z ustalonym harmonogramem wywozu. 2) System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. 3) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramów odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych). Harmonogram zatwierdzi Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu wywozu odpadów do 10.01.2015 r. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych. 4) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych). 5) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia harmonogramu odbioru odpadów dla Zamawiającego w stosunku co najmniej z 10 - dniowym wyprzedzeniem do odbioru odpadów w następnym miesiącu. 6) Zamawiający będzie publikował harmonogram odbioru odpadów na stronie internetowej www.radzilow.pl oraz dostarczy właścicielom nieruchomości i instytucjom samorządu terytorialnego oraz dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych na terenie gminy. 7) Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów jeśli jest to wynikiem jego działalności. 8) Obowiązkiem Wykonawcy będzie posprzątanie miejsca wokół ww. pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie dostawionych przy pojemnikach worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 9) Wykonawca zobowiązany jest do składania miesięcznych raportów ze wszystkich tras przejazdów podczas zbierania odpadów. 10) Wszystkie odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radziłów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Przetwarzania i Utylizacji Odpadów w Czartorii. Na potwierdzenie przekazania odpadów Wykonawca raz w miesiącu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu karty przekazania odpadów. 11) Zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t. z późn. zm.) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Radziłów w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. 12) Wykonawca zapewnia właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia. 13) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności : a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t. z późn. zm.), c) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), d) uchwały Nr XX/233/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 - 2017, e) uchwały Nr XX/234/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 - 2017 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2017), f) uchwały Nr XXII/252/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 października 2012 r. zmieniającej uchwałą w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 - 2017 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3118). g) uchwały Nr XXXIV/225/13 Rady Gminy Radziłów z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziłów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2413)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t., z późn. zm.), 2) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Radziłów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 3) aktualnego zezwolenia starosty na transport odpadów komunalnych,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t., z późn. zm.), 2) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z którego wynikać będzie wykonanie co najmniej jednej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) w ilości co najmniej 200 Mg rocznie oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t., z późn. zm.), 2) Oświadczenia o spełnianiu szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - wg wzoru określonego w załączniku nr 6a do SIWZ, 3) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 6b do SIWZ) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami z którego wynikać będzie posiadanie: - co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t., z późn. zm.)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t., z późn. zm.), 2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia będą środki w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł, 3) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - wg wzoru określonego w załączniku nr 6a do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.) przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku: - gdy konieczność zmiany, w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500 - lecia 14 19 - 213 Radziłów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500 - lecia 14, sekretariat (I PIĘTRO).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Maria Wierciszewska - Inspektor

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-10-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-11-12

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-10-09