Zamówienie Nr 181264 - 2014 z dnia 2014-05-29 - Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie-Etap II

Tytuł Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie-Etap II
Numer 181264 - 2014
Data wydania 2014-05-29

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 86 2737110, faks 86 2737111.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie-Etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie: - kortu tenisowego z możliwością adaptacji na boisko do siatkówki wraz ze ścianką treningową, - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej (tartan): piłka ręczna, koszykówka - urządzeń lekkoatletycznych takich jak: rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu oszczepem, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem, skocznia do skoku w dal i trójskoku - kanalizacji deszczowej na kompleksie turystyczno-rekreacyjnym w Radziłowie zgodnie z załączonym przedmiarem robót, dokumentacją techniczną, w tym m.in.: I. Kort tenisowy z możliwością adaptacji na boisko do siatkówki wraz ze ścianką treningową 1. Roboty ziemne - wykonanie koryta - 668,00m2, 2. Ściana do tenisa - ściana żelbetowa z betonu - 50,568m2, 3. Podbudowy i nawierzchnie - warstwa odsączająca - 668,0m2, - warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - 668,0m2, - nawierzchnia grysowo-asfaltowa wiążąca - 668,0 m2, - nawierzchnia syntetyczna gr. 4mm - 668,0m2, - ustawienie obrzeża betonowego - 101,68m - wykonanie trawników dywanowych - 164,52 m2, - malowanie linii boisk farbami chlorokauczukowymi - 10, 366m2. 3. Kort tenisowy boisko do siatkówki - osadzenie tulei stojaka do siatkówki, tenisa i kometki - 2 szt., - Stojak do siatkówki i tenisa z krzesłem sędziowskim - 1 szt., - ustawienie i regulacja stojaka do siatkówki i kometki - 1 szt., - ustawienie i regulacja stojaka do tenisa - 2 szt., II. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej (tartan): piłka ręczna, koszykówka 1. Podbudowy i nawierzchnie - czyszczenie nawierzchni bitumicznej - 1408,00 m2, - obrzeże betonowe - 152,00m, - skropienie nawierzchni asfaltem - 1420,186m2, - posadzka z masy asfaltowo-piaskowej - 1420,186m2, - nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 14mm (tartan) wraz z wykonaniem strzałek i symboli - 1420,186m2, 2. Boisko wielofunkcyjne - do koszykówki i piłki ręcznej - fundament betonowy - 2,732 m3, - osadzenie tulei słupka bramki do piłki nożnej - do piłki ręcznej - 8 szt., - osadzenie śrub stojaka stalowego do koszykówki - 2 kpl., - ustawienie i regulacja bramki do piłki ręcznej - 2 szt., - ustawienie i regulacja stojaka metalowego do koszykówki z obręczą i tablicą - 2 szt., - demontaż starych tablic oraz montaż nowych tablic z obręczami do koszykówki na istniejących stojakach - 4 szt. Kolorystyka nawierzchni syntetycznej poliuretanowej (tartan) do uzgodnienia z Zamawiającym. III. Urządzenia lekkoatletyczne 1.Rzutnia do pchnięcia kulą - wykonanie koryta - 4,674m2, - warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - 4,674m2, - posadzka cementowa - 3,595m2, - montaż obręczy stalowej do rzutni pchnięcia kulą - 1 szt., - montaż progu do pchnięcia kulą - 1 szt., - obsadzenie w betonie rurek drenarskich - 3 szt., 2. Rzutnia do rzutu oszczepem - wykonanie koryta - 146,0m2, - warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - 146,0m2, - warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego - 146,0m2, - nawierzchnie asfalto-betonowa wiążąca - 146,0 m2, - nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa o gr. 14mm (tartan) - 146,0m2, - pogrubienie nawierzchni o 6 mm - 32,0m2, - ustawienie obrzeży betonowych - 81,0m, - montaż progu do rzutni oszczepem - 1 szt., 3. Rzutnia do rzutu dyskiem i młotem, - fundament betonowy - 0,45m3, - osadzenie tuleji słupka ogrodzenia rzutni dyskiem - 10 szt., - montaż obręczy stalowej do rzutni dyskiem - 1 szt., - montaż obręczy stalowej do rzutni młotem - 1 szt., - ustawienie i regulacja słupka ogrodzenia rzutni dyskiem młotem - 10 szt., - dostarczenie i montaż siatki ogrodzenia - 1 kpl., 4. Skocznia do skoku w dal i trójskoku - wykonanie koryta - 282,04m2, - warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - 173,4m2, - warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego - 173,4m2, - nawierzchnie asfalto-betonowa - 173,4 m2, - nawierzchnie asfalto-betonowa - 173,4 m2, - nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa o gr. 14mm (tartan) - 173,4m2, - obrzeże betonowe - 115,6m, - obramowanie zeskoków - 58,72m, - montaż progu do skoku w dal i trójskoku z rynienką - 4 szt., - nawierzchnia z płytek chodnikowych (podłoże pod zeskocznię) - 101,696m2, - wypełnienie zeskoczni piaskiem - 40,68m3. IV. Kanalizacja deszczowa - wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m - 32,90 m3, - wykopy oraz przekopy o głęb. do 4,0 m - 14,079 m3, - złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie - 3,240 m3, - złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie - 1,568 m3, - podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - 2,350 m3, - studzienki kanalizacyjne systemowe - 2 szt. - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - 47,00 m, - zasypywanie wykopów - 25,850 m3, - montaż studni chłonnej z kręgów betonowych, - roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - 0,023 ha.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t., z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t., z późn. zm.), 2) Wykazu robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 7) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, z którego wynikać będzie wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu nawierzchni utwardzonej (asfaltowej lub z kostki brukowej lub syntetycznej poliuretanowej) o pow. min 600m2 o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t., z późn. zm.)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t., z późn. zm.)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t., z późn. zm.), 2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia będą środki w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t., z późn. zm.) przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) gdy konieczność zmiany, w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) gdy konieczność zmiany terminu realizacji następuje w związku z: a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, d) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, e) opóźnieniem związanym z uzyskaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, f) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy, g) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500 - lecia 14 19 - 213 Radziłów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500 - lecia 14, sekretariat (I PIĘTRO).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Maria Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-05-29

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-07-14

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-05-29