Zamówienie Nr z dnia 2014-05-16 - „Wprowadzenie do cyfrowego świata w Gminie Radziłów”

Tytuł „Wprowadzenie do cyfrowego świata w Gminie Radziłów”
Data wydania 2014-05-16

Polska-Radziłów: Urządzenia komputerowe

2014/S 097-169136

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Radziłów
pl. 500-lecia 14
Osoba do kontaktów: Maria Jankowska, Edyta Duchnowska
19-213 Radziłów
POLSKA
Tel.: +48 862737110
E-mail: wojt@radzilow.pl gminaradzilow1@poczta.onet.pl
Faks: +48 862737110

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Wprowadzenie do cyfrowego świata w Gminie Radziłów”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy

Kod NUTS PL345

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań Projektu „Wprowadzenie do cyfrowego świata w Gminie Radziłów” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-20-131/13-00 z dnia 28.04.2014r. w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eIncusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Zamówienie obejmuje:
1. Dostawę i instalację sprzętu komputerowego do Beneficjentów Ostatecznych (zwanych w dalszej części BO) oraz do jednostek podległych Zamawiającego - świetlic.
2. Dostawę i instalację sprzętu sieciowego do BO i jednostek podległych,
3. Zapewnienie dostępu do Internetu dla 150 BO i 8 świetlic
4. Usługę aktualizacji oprogramowania,
5. Usługę modernizacji sprzętu,
6. Usługi serwisowe sprzętu komputerowego oraz konserwacyjne sprzętu sieciowego,
7. Promocję projektu,
8. Wykonanie prac adaptacyjnych na budynkach, pod montaż konstrukcji wsporczych,
9. Przyprowadzenie szkoleń dla BO,
10. Usługę E-help-desk,
11. Stworzenie platformy internetowej i jej administracja, aktualizacja i hosting
12. Zapewnienie opieki w świetlicach
13. Materiały biurowe.
Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach:
I Etap: Obejmuje okres do 30.9.2015 roku – okres realizacji projektu, w trakcie tego wykonawca jest zobowiązany do:
1. dostarczania łącza internetowego do Beneficjentów ostatecznych i świetlic,
2. przekazania fabrycznie nowego:
a) sprzętu komputerowego w ilości 204 sztuki komputerów stacjonarnych (stacja robocza, monitor, listwa zasilająca);
b) osprzętu dla osób niepełnosprawnych do świetlic w ilości 10 szt;
c) ruterów do świetlic w ilości 8 szt.;
wraz z gwarancją producenta i oprogramowaniem oraz stacją kliencką (wraz z montażem oraz konfiguracją),
3. modernizacji sprzętu komputerowego,
4. przeprowadzenia adaptacji budynków do montażu sprzętu sieciowego,
5. dostawę kabli, wtyczek, drobnego oprzyrządowania sieciowego,
6. dostawę i montaż konstrukcji wsporczych,
7. usługę konfiguracji sprzętu komputerowego i stacji klienckiej,
8. doradztwo techniczne i konserwację sprzętu sieciowego,
9. stworzenia i utrzymania linii wsparcia telefonicznego,
10. stworzenie i utrzymanie platformy internetowej,
11. zapewnienia serwisu sprzętu komputerowego i urządzeń,
12. przeszkolenia 100 osób uczestniczących w realizowanym projekcie,
13. aktualizacji oprogramowania antywirusowego,
14. zapewnienia ciągłości pracy sprzętu i łącza internetowego,
15. promocji projektu,
16. zapewnienia opieki w świetlicach
17. materiały biurowe
Termin wykonania zamówienia: 30.9.2015 r.
II Etap: Obejmuje okres trwałości projektu, który trwa sześćdziesiąt miesięcy (5 lat) i rozpoczyna się od dnia 01.10.2015 r. , w trakcie tego wykonawca, u BO i w świetlicach, jest zobowiązany do:
1. dostawy łącza internetowego,
2. serwisu sprzętu komputerowego i urządzeń,
Termin wykonania zamówienia: 30.9.2020 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30200000, 30213000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań Projektu „Wprowadzenie do cyfrowego świata w Gminie Radziłów” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-20-131/13-00 z dnia 28.04.2014r. w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eIncusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Zamówienie obejmuje:
1. Dostawę i instalację sprzętu komputerowego do Beneficjentów Ostatecznych (zwanych w dalszej części BO) oraz do jednostek podległych Zamawiającego - świetlic.
2. Dostawę i instalację sprzętu sieciowego do BO i jednostek podległych,
3. Zapewnienie dostępu do Internetu dla 150 BO i 8 świetlic
4. Usługę aktualizacji oprogramowania,
5. Usługę modernizacji sprzętu,
6. Usługi serwisowe sprzętu komputerowego oraz konserwacyjne sprzętu sieciowego,
7. Promocję projektu,
8. Wykonanie prac adaptacyjnych na budynkach, pod montaż konstrukcji wsporczych,
9. Przyprowadzenie szkoleń dla BO,
10. Usługę E-help-desk,
11. Stworzenie platformy internetowej i jej administracja, aktualizacja i hosting
12. Zapewnienie opieki w świetlicach
13. Materiały biurowe.
Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach:
I Etap: Obejmuje okres do 30 września 2015 roku – okres realizacji projektu, w trakcie tego wykonawca jest zobowiązany do:
1. dostarczania łącza internetowego do Beneficjentów ostatecznych i świetlic,
2. przekazania fabrycznie nowego:
a) sprzętu komputerowego w ilości 204 sztuki komputerów stacjonarnych (stacja robocza, monitor, listwa zasilająca);
b) osprzętu dla osób niepełnosprawnych do świetlic w ilości 10 szt;
c) ruterów do świetlic w ilości 8 szt.;
wraz z gwarancją producenta i oprogramowaniem oraz stacją kliencką (wraz z montażem oraz konfiguracją),
3. modernizacji sprzętu komputerowego,
4. przeprowadzenia adaptacji budynków do montażu sprzętu sieciowego,
5. dostawę kabli, wtyczek, drobnego oprzyrządowania sieciowego,
6. dostawę i montaż konstrukcji wsporczych,
7. usługę konfiguracji sprzętu komputerowego i stacji klienckiej,
8. doradztwo techniczne i konserwację sprzętu sieciowego,
9. stworzenia i utrzymania linii wsparcia telefonicznego,
10. stworzenie i utrzymanie platformy internetowej,
11. zapewnienia serwisu sprzętu komputerowego i urządzeń,
12. przeszkolenia 100 osób uczestniczących w realizowanym projekcie,
13. aktualizacji oprogramowania antywirusowego,
14. zapewnienia ciągłości pracy sprzętu i łącza internetowego,
15. promocji projektu,
16. zapewnienia opieki w świetlicach
17. materiały biurowe
Termin wykonania zamówienia: 30.9.2015 r.
II Etap: Obejmuje okres trwałości projektu, który trwa sześćdziesiąt miesięcy (5 lat) i rozpoczyna się od dnia 01.10.2015 r. , w trakcie tego wykonawca, u BO i w świetlicach, jest zobowiązany do:
1. dostawy łącza internetowego,
2. serwisu sprzętu komputerowego i urządzeń,
Termin wykonania zamówienia: 30.9.2020 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 357 095,09 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 22.8.2014. Zakończenie 30.9.2020

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający ustala wadium w wysokości: 15 000 PLN / słownie: piętnaście tysięcy złotych/.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 BS Jedwabne oddział Radziłów;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z późn. zm.) .
W celu wniesieniu wadium w formach niepieniężnych należy zgłosić się do Marii Jankowskiej nr tel. 86 273 71 18, w celu uzgodnienia trybu potwierdzenia wniesienia.
Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, zgodnie z przesłankami art. 46 ust. 5 ustawy.
Pozostali wykonawcy tracą wadium zgodnie z przesłankami art. 46 ust. 4a ustawy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Szczegółowy opis zawarty jest w projekcie umowy - załącznik nr 9 do SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Oferty złożone wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców będą musiały spełnić następujące wymagania:
1) oferta będzie podpisana w taki sposób, aby wiązała prawnie wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę;
2) wszyscy Wykonawcy składający wspólnie ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
3) jeden z wykonawców składających wspólnie ofertę zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony do reprezentowania wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę w postępowaniu albo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie składających ofertę w postępowaniu i w zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy założyć pełnomocnictwo – w formie oryginału lub kopii notarialnej poświadczonej za zgodność z oryginałem)
4) dokumenty i oświadczenia Wykonawców składających wspólnie ofertę winny być złożone zgodnie z cz. VII ust. 5 SIWZ
5) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez Wykonawcę kierującego lub od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie zawartej przez Wykonawców składających wspólnie ofertę.
Przy podpisywaniu umowy wymagane będzie od wykonawcy w przypadku złożenia oferty wspólnej – umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie Oświadczenia, że wykonawca spełnienia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – wg właściwego wzoru określonego w załącznikach 2a,2b, 3a, 3b do SIWZ;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1) Oświadczenia, że wykonawca spełnienia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – wg właściwego wzoru określonego w załącznikach 2a,2b, 3a, 3b; 2) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z którego wynikać będzie wykonanie co najmniej jednej dostawy w zakresie dostarczenia dostępu do Internetu dla min. 50 odbiorców indywidualnych lub komercyjnych o parametrach min. 2 Mbit/s (pobieranie) / 2 Mbit/s (wysyłanie) i co najmniej jednej dostawy zestawów komputerowych w ilości min. 50 szt. o wartości nie mniejszej niż. 50 000,00 zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/ oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1) Oświadczenia, że wykonawca spełnienia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – wg właściwego wzoru określonego w załącznikach 2a,2b, 3a, 3b do SIWZ; 2) Wykazu osób (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z którego wynikać będzie w zakresie:
- Usług – co najmniej 2 osoby z wykształceniem informatycznym (w celu zapewnienia właściwego serwisu IT),
- Dostaw – co najmniej 2 osoby posiadające minimum 3 letnie doświadczenie przy montażu, uruchomieniu, konfiguracji i wdrażaniu dostarczonego systemu operacyjnego.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1) Oświadczenia, że wykonawca spełnienia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – wg właściwego wzoru określonego w załącznikach 2a,2b, 3a, 3b do SIWZ; 2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia będą środki w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolności finansowe innych podmiotów, przedkłada informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotów, z których zdolności finansowych korzysta na art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez te podmioty środków finansowych lub ich zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:
1) Informacje o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy – wg właściwego wzoru określonego w załącznikach 4a lub 4b do SIWZ.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć:
1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wg wzoru określonego w zał. nr 5a do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert,
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania , dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Jeżeli Wykonawca, przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust. 3 pkt. pkt. 1-6
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa ust. 3 pkt. 2, 3, 4, 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa ust. 3 pkt. 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Oświadczenia i dokumenty o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (zgodnie z właściwym załącznikiem nr 2b, 3b do SIWZ ) składają wszyscy ci Wykonawcy wspólnie;
2) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 2, 3 składa każdy z tych Wykonawców oddzielnie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie:
1) Oświadczenia, że wykonawca spełnienia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – wg właściwego wzoru określonego w załącznikach 2a,2b, 3a, 3b do SIWZ;
2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia będą środki w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolności finansowe innych podmiotów, przedkłada informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotów, z których zdolności finansowych korzysta na art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez te podmioty środków finansowych lub ich zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie:
1) Oświadczenia, że wykonawca spełnienia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – wg właściwego wzoru określonego w załącznikach 2a,2b, 3a, 3b;
2) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z którego wynikać będzie wykonanie co najmniej jednej dostawy w zakresie dostarczenia dostępu do Internetu dla min. 50 odbiorców indywidualnych lub komercyjnych o parametrach min. 2 Mbit/s (pobieranie) / 2 Mbit/s (wysyłanie) i co najmniej jednej dostawy zestawów komputerowych w ilości min. 50 szt. o wartości nie mniejszej niż. 50 000,00 zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/ oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
3) Wykazu osób (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z którego wynikać będzie w zakresie:
- Usług – co najmniej 2 osoby z wykształceniem informatycznym (w celu zapewnienia właściwego serwisu IT),
- Dostaw – co najmniej 2 osoby posiadające minimum 3 letnie doświadczenie przy montażu, uruchomieniu, konfiguracji i wdrażaniu dostarczonego systemu operacyjnego.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
Ing.271.10.2014 MJ
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.6.2014 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 27.6.2014 - 10:40

Miejscowość:

Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500 - lecia 14, sala konferencyjna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zawarte są w dziele VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.5.2014

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-05-16

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-08-12

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-05-16