Zamówienie Nr 141394 - 2014 z dnia 2014-04-25 - Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Radziłowie i Słuczu w ramach projektu pn. Poprawa funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Radziłowie i Słuczu

Tytuł Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Radziłowie i Słuczu w ramach projektu pn. Poprawa funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Radziłowie i Słuczu
Numer 141394 - 2014
Data wydania 2014-04-25

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 86 2737110, faks 86 2737111.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Radziłowie i Słuczu w ramach projektu pn. Poprawa funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Radziłowie i Słuczu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia, urządzeń, zabawek, artykułów plastycznych oraz pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Radziłowie i Słuczu zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie obejmuje następujące dostawy w zakresie: I. Część I - Dostosowanie pomieszczeń, wyposażenie. 1. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Radziłowie: a) Dostosowanie pomieszczeń; b) Wyposażenie. 2. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Słuczu: a) Dostosowanie pomieszczeń; b) Wyposażenie. II. Część II- Zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne. 1. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Radziłowie: a) Zabawki i pomoce dydaktyczne; b) Pomoce dydaktyczne; c) Artykuły plastyczne. 2. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Słuczu: a) Zabawki i pomoce dydaktyczne; b) Pomoce dydaktyczne; c) Artykuły plastyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.12.00-1, 39.16.20.00-5, 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 39.10.00.00-3, 39.16.10.00-8, 39.11.30.00-7, 37.52.00.00-9, 39.51.54.10-2, 44.11.22.00-0, 44.41.00.00-7, 44.41.10.00-4, 44.41.13.00-7, 44.41.17.00-1, 39.29.93.00-7, 39.71.32.10-8, 39.71.34.30-6, 39.71.11.30-9, 39.71.31.00-4, 39.22.40.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t., z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t., z późn. zm.)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t., z późn. zm.)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t., z późn. zm.)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t., z późn. zm.)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t., z późn. zm.) przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: - zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. - zmiany wynagrodzenia, które zostanie odpowiednio zmniejszone w przypadku, gdy dostawy objęte przedmiotem zamówienia nie zostały wykonane w całości, lecz w części; - gdy konieczność zmiany, w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); - zmiany terminu wykonania umowy w przypadku zaistniałej konieczności wynikającej z umowy o dofinansowanie między Zamawiającym, a jednostką udzielającą dofinansowania zadania. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500 - lecia 14 19 - 213 Radziłów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500 - lecia 14, sekretariat (I PIĘTRO).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadania inwestycyjne w 100% finansowane ze środków unii europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostosowanie pomieszczeń, wyposażenie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: I. Część I- Dostosowanie pomieszczeń, wyposażenie. 1. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Radziłowie: a) Dostosowanie pomieszczeń; b) Wyposażenie. 2. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Słuczu : a) Dostosowanie pomieszczeń; b) Wyposażenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.12.00-1, 39.16.20.00-5, 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 39.10.00.00-3, 39.16.10.00-8, 39.11.30.00-7, 39.51.54.10-2, 44.11.22.00-0, 44.41.00.00-7, 44.41.10.00-4, 44.41.13.00-7, 44.41.17.00-1, 39.29.93.00-7, 39.71.32.10-8, 39.71.34.30-6, 39.71.11.30-9, 39.71.31.00-4, 39.22.40.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: II. Część II - Zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne. 1. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Radziłowie: a) Zabawki i pomoce dydaktyczne; b) Pomoce dydaktyczne; c) Artykuły plastyczne. 2. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Słuczu: a) Zabawki i pomoce dydaktyczne; b) Pomoce dydaktyczne; c) Artykuły plastyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.20.00-5, 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 37.52.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-04-25

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-05-22

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-04-25