Zamówienie Nr 35898 - 2014 z dnia 2014-01-31 - Dostawa oleju napędowego, etyliny 95 oraz oleju silnikowego na rok 2014

Tytuł Dostawa oleju napędowego, etyliny 95 oraz oleju silnikowego na rok 2014
Numer 35898 - 2014
Data wydania 2014-01-31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalny Zakład Budżetowy , plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 6184, faks 0-86 273 6184.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego, etyliny 95 oraz oleju silnikowego na rok 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2014 roku : a) oleju napędowego w ilości - ok. 23 000 l, b) etyliny PB 95 - ok. 3 000 l, c) OLEJ TURDUS 5L - 1 szt., d) OLEJ LOTOS DIESEL 15W/40 5L - 1 szt., e) Olej lotos disel A4 - 2 szt., f) Olej BOXOL ORLEN 26 1 litr - 1 szt., g) STIHL OLEJ DO PIŁY 100ML - 1 szt., h) olej lotos min. 4L - 1 szt., i) Olej lotos disel A4 - 1szt., j) OLEJ LOTOS SEMI. 10w 40 4LITRY - 4szt., k) STIHL OLEJ DO PIŁY 100ML - 4 szt., l) Olej LOTOS SEMISYNTETYK 10w 40 1 LITRY - 1 szt., m) Olej 1:50 STIHL 1l - 1 szt., n) Olej LOTOS SEMISYNTETYK 10w 40 5 LITRY - 1 szt., o) Olej silnikowy CASTROL - 1 szt., p) Olej FUCHS TITAN HYDRAMOT 10X30 A 5L - 4 szt., q) Olej TURDUS 15W40 5L - 1 szt., r) Olej Castrol 5W/40-4l - 1 szt., s) Olej Castrol 5W/40-1l - 1 szt., t) Olej Lotos semisyntetyk 10W-40 4litry - 5 szt., u) Olej Castrol magnatec 10W40 4litry - 1 szt., v) STIHL OLEJ DO PIŁY 100ML - 1 szt., w) Olej Lotos mineral 15W-40 4litry - 1 szt. 2. Pojazdy które będą podlegały tankowaniu i ich pojemność : a) Pojemność zbiornika pojazdów tankowanych olejem napędowym: 1) Zetor - 120 l, 2) Koparka JCB- 160 l, 3) Peugeot - 60 l, 4) Renault - 90 l, 5) Autosan - 145 l, 6) KIA/PRYZMAT - 55 l, 7) Samochody strażackie: OSP Klimaszewnica, OSP Słucz, OSP Radziłów (średni samochód ratowniczo - gaśniczy), OSP Radziłów (lekki samochód ratownictwa technicznego) 8) Agregaty prądotwórcze, b) Pojemność zbiornika pojazdów tankowanych etyliną 95: 1) Renault Clio - 55 l, 2) Skuter - 2 x 5 l = 10 l, 3) Kosiarka Traktorek - 6 l, 4) kosiarka do koszenia trawy - 3l 3.Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Termin realizacji zamówienia - 2 h od zgłoszenia telefonicznego. W przypadku gdy okres realizacji zamówienia obejmuje dzień świąteczny dopuszcza się przedłużenie terminu o 24 godziny. 4. Dostawa przedmiotu zamówienia połączona jest z bezpośrednim tankowaniem paliwa do zbiornika paliwa pojazdów w miejscowości Radziłów bezpośrednio z dystrybutorów lub autocysterny z dystrybucją. Paliwa powinny spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U.2013.1058 ) 5. Realizacja dostawy odbywa się będzie w następujący sposób: a) tankowanie bezpośrednio do zbiornika pojazdu przeciętnie 50 litrów, b) fakturowanie zakupów paliwa oraz olejów silnikowych odbywać się będzie po każdej dostawie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4, 09.21.11.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 2) Koncesje, zezwolenie lub licencję (aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi),

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.) przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku: gdy konieczność zmiany, w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Komunalny w Radziłowie, ul. Plac 500 - lecia 14, 19 - 213 Radziłów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2014 godzina 10:30, miejsce: Zakład Komunalny w Radziłowie, ul. Plac 500 - lecia 14, 19 - 213 Radziłów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Maria Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-01-31

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-02-10

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-01-31