Zamówienie Nr 220478 - 2013 z dnia 2013-06-07 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (niesegregowanych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.

Tytuł Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (niesegregowanych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.
Numer 220478 - 2013
Data wydania 2013-06-07

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 86 2737110, faks 86 2737111.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (niesegregowanych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (niesegregowanych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/225/13 Rady Gminy Radziłów z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2413). Szczegółowy opis: Przedmiotem zamówienia jest: 1) odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, instytucji samorządu terytorialnego oraz Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych na terenie gminy następującego strumienia odpadów komunalnych: a)odpady zmieszane (kod 20 03 01);2) dostarczanie odebranych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt. 1, do Zakładu Przetwarzania i Utylizacji Odpadów w Czartorii, położonej na terenie gminy Miastkowo, łącznie z kosztami przyjęcia na wysypisko. Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych zapewnia właściciel nieruchomości. Rodzaje pojemników dopuszczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych: 1) pojemniki o pojemności 110 litrów ocynkowane; 2) pojemniki o pojemności 120 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; 3) pojemniki o pojemności 240 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; 4) pojemniki o pojemności 360 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; 5) pojemniki o pojemności 660 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; 6) pojemniki o pojemności 1100 litrów z tworzywa sztucznego lub metalu z kółkami; 7) pojemniki KP-7 z metalu, kryty lub odkryty. Mieszkańcy dotychczas gromadzą odpady komunalne w pojemnikach: 1) pojemniki o pojemności 110 litrów ocynkowane; 2) pojemniki o pojemności 120 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; 3) pojemniki o pojemności 240 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; 4) pojemniki o pojemności 1100 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami; Zmieszane odpady komunalne będą gromadzone w w/w pojemnikach. W dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości wystawi je przed posesją przed drodze dojazdowej do nieruchomości zapewniając łatwy dostęp dla wykonawcy. Zmieszane odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów przeznaczone do składowania, odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z gminy Radziłów Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 - 2017, tj. przekazać do instalacji Regionu Zachodniego - obszar Czartoria. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych - raz w miesiącu. Z obszarów zabudowy kolonijnej - raz na miesiąc, nie mniej niż 10 razy w roku. Częstotliwość wywozu - stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, w godzinach otwarcia ZPiUO w Czartorii, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę zatwierdzonym przez Zamawiającego. Odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej gromadzone będą w specjalnych pojemnikach zamówionych przez właściciela nieruchomości u Przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Odbiór odpadów nastąpi w ciągu 48 godzin od zgłoszenia Przedsiębiorcy potrzeby ich odbioru. Gospodarowanie odpadami budowlanymi z innych robót odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, 2) aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Radziłów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 3) aktualnego zezwolenia starosty na transport odpadów komunalnych,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z których wynikać będzie wykonanie co najmniej jednej usługi odbioru odpadów komunalnych w ilości co najmniej 100 Mg rocznie - w/g załącznika nr 5a do SIWZ,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, 2) Oświadczenie o spełnianiu wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów - w/g załącznika nr 5b do SIWZ,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, 2) Oświadczenie o spełnianiu wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów - w/g załącznika nr 5b do SIWZ,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, 2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,w wysokości nie mniejszej niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), 3) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia 100 000zł (słownie: sto tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku: gdy konieczność zmiany, w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500 - lecia 14 19 - 213 Radziłów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500 - lecia 14, sekretariat (I PIĘTRO).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Maria Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-06-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-07-10

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-06-07