Zamówienie Nr 171750 - 2013 z dnia 2013-04-29 - Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Radziłów

Tytuł Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Radziłów
Numer 171750 - 2013
Data wydania 2013-04-29

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 86 2737110, faks 86 2737111.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Radziłów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów. Łącznie 230 instalacji solarnych, na 228 budynkach, zgodnie z przedmiarami robót, dokumentacjami technicznymi (załącznik nr 6), jak również wykazem lokalizacji budynków (numery działek - zał. nr 10) na których ma być wykonana instalacja kolektorów słonecznych, w tym m.in.: I. 1. Budynki mieszkalne: a) Instalacja kolektorów słonecznych /płaskich/ w ilości 23 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi: - pakiet solarny, którego charakterystycznymi elementami są m.in. kolektor płaski (pow. czynna absorbera min. 2,32 m2 - 1 płyta, sprawność optyczna min. 83,4%) - 2 płyty, zasobnik biwalentny 300 l - 1 szt., zestaw mocujący - 1 kpl., zestaw pompowy, automatyka, instalacja, b) Instalacja kolektorów słonecznych /płaskich/ z uwzględnieniem konstrukcji wsporczej w ilości 2 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi: - pakiet solarny, którego charakterystycznymi elementami są m.in. kolektor płaski (pow. czynna absorbera min. 2,32 m2 - 1 płyta, sprawność optyczna min. 83,4%) - 2 płyty, zasobnik biwalentny 300 l - 1 szt., konstrukcja wsporcza - 1 kpl., zestaw pompowy, automatyka, instalacja, c) Instalacja kolektorów słonecznych /próżniowych/ w ilości 118 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi: - pakiet solarny, którego charakterystycznymi elementami są m.in. kolektor próżniowy rurowy (pow. czynna absorbera min. 3,02 m2 - 1 płyta, sprawność optyczna min. 80,4%) - 1 płyta, zasobnik biwalentny 300 l - 1 szt., zestaw mocujący - 1 kpl., zestaw pompowy, automatyka,instalacja, d) Instalacja kolektorów słonecznych /próżniowych/ z uwzględnieniem konstrukcji wsporczej w ilości 24 komplety, w skład jednego kompletu wchodzi: - pakiet solarny, którego charakterystycznymi elementami są m.in. kolektor próżniowy rurowy (pow. czynna absorbera min. 3,02 m2 - 1 płyta, sprawność optyczna min. 80,4%) - 1 płyta, zasobnik biwalentny 300 l - 1 szt., konstrukcja wsporcza - 1 kpl., zestaw pompowy, automatyka, instalacja, e) Instalacja kolektorów słonecznych /próżniowych/ w ilości 49 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi: - pakiet solarny, którego charakterystycznymi elementami są m.in. kolektor próżniowy rurowy (pow. czynna absorbera min. 3,02 m2 - 1 płyta, sprawność optyczna min. 80,4%) - 1 płyta, zasobnik biwalentny 500 l - 1 szt., zestaw mocujący - 1 kpl., zestaw pompowy, automatyka, instalacja, f) Instalacja kolektorów słonecznych /próżniowych/ z uwzględnieniem konstrukcji wsporczej w ilości 6 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi: - pakiet solarny, którego charakterystycznymi elementami są m.in. kolektor próżniowy rurowy (pow. czynna absorbera min. 3,02 m2 - 1 płyta, sprawność optyczna min. 80,4%) - 1 płyta, zasobnik biwalentny 500 l - 1 szt., konstrukcja wsporcza - 1 kpl., zestaw pompowy, automatyka, instalacja, 2. Budynki użyteczności publicznej: a) Instalacja kolektorów słonecznych /próżniowych/ na budynkach użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Słuczu - 2 komplety, w skład każdego z kompletów wchodzi : - pakiet solarny, którego charakterystycznymi elementami są m.in. kolektor próżniowy rurowy (pow. czynna absorbera min. 3,23 m2 - 1 płyta, sprawność optyczna min. 80,4%) - 1 płyta, zasobnik biwalentny 500 l - 1 szt., zestaw pompowy, automatyka, instalacja, zestaw mocujący, - izolacja termiczna, roboty budowlane, b) Instalacja kolektorów słonecznych /próżniowych/ na budynkach użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Kramarzewie - 1 komplet, w skład kompletu wchodzi: - pakiet solarny, którego charakterystycznymi elementami są m.in. kolektory próżniowe rurowe (pow. czynna absorbera min. 1,92 m2 - 1 płyta, sprawność optyczna min. 61,1%) - 2 płyty, zasobnik biwalentny 300 l - 1 szt., zestaw pompowy, automatyka, instalacja, zestaw mocujący, c) Instalacja kolektorów słonecznych /próżniowych/ na budynkach użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Radziłowie - 1 komplet, w skład kompletu wchodzi: - pakiet solarny, którego charakterystycznymi elementami są m.in. kolektor próżniowy rurowy (pow. czynna absorbera min. 3,23 m2 - 1 płyta, sprawność optyczna min. 80,4%) - 1 płyta, zasobnik biwalentny 500 l - 1 szt., zestaw pompowy, automatyka, instalacja, zestaw mocujący, - izolacja termiczna, roboty budowlane, d) Instalacja kolektorów słonecznych /próżniowych/ na budynkach użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Mścichach - 1 komplet, w skład kompletu wchodzi: - pakiet solarny, którego charakterystycznymi elementami są m.in. kolektor próżniowy rurowy (pow. czynna absorbera min. 3,23 m2 - 1 płyta, sprawność optyczna min. 80,4%) - 1 płyta, zasobnik biwalentny 500 l - 1 szt., zestaw pompowy, automatyka, instalacja, zestaw mocujący, - izolacja termiczna, e) Instalacja kolektorów słonecznych /próżniowych/ na budynkach użyteczności publicznej - Gimnazjum w Radziłowie - 1 komplet, w skład kompletu wchodzi: - pakiet solarny, którego charakterystycznymi elementami są m.in. kolektor próżniowy rurowy (pow. czynna absorbera min. 3,23 m2 - 1 płyta, sprawność optyczna min. 80,4%) - 1 płyta, zasobnik biwalentny 500 l - 1 szt., zestaw pompowy, automatyka, instalacja, zestaw mocujący, - izolacja termiczna, roboty budowlane, f) Instalacja kolektorów słonecznych /próżniowych/ na budynkach użyteczności publicznej - Urząd Gminy Radziłów - 2 komplety, w skład każdego z kompletów wchodzi: f.1 część stara budynku: - pakiet solarny, którego charakterystycznymi elementami są m.in. kolektor próżniowy rurowy (pow. czynna absorbera min. 3,17 m2 - 1 płyta, sprawność optyczna min. 79,1%) - 1 płyta, zasobnik biwalentny 300 l - 1 szt., zestaw pompowy, automatyka, instalacja, zestaw mocujący, - roboty budowlane (przebicie otworów, założenie rur ochronnych stalowych, obsadzenie ościeżnic stalowych, skrzydła drzwiowe płytowe, przecieranie istniejących tynków, malowanie, warstwy wyrównawcze pod posadzki, malowanie posadzki) f.2 część nowa budynku: - pakiet solarny, którego charakterystycznymi elementami są m.in. kolektor próżniowy rurowy (pow. czynna absorbera min. 3,17 m2 - 1 płyta, sprawność optyczna min.79,1%) - 1 płyta, zasobnik biwalentny 300 l - 1 szt., zestaw pompowy, automatyka, instalacja, zestaw mocujący, - roboty budowlane (przebicie otworów, założenie rur ochronnych stalowych); II. - obudowa kolektora powinna być metalowa odporna na korozję np. aluminiowa lub z innego wytrzymałego materiału np. włókna szklanego, - wszystkie podgrzewacze pojemnościowe powinny być dwuwężownicowe (podłączenie obiegu solarnego i obiegu kotłowego) wyjątek stanowią podgrzewacze pojemnościowe w Szkole Podstawowej w Radziłowie i Mścichach jak również w Gimnazjum w Radziłowie, które powinny być jednowężownicowe, - należy ująć wpięcie zbiornika pojemnościowego dwuwężownicowego cwu do instalacji kotłowej centralnego ogrzewania. - okres gwarancji: 60 miesięcy, - Czas reakcji serwisu gwarancyjnego: do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 09.33.11.00-9, 45.33.10.00-6, 45.22.30.00-6, 45.31.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwany dalej ustawą

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwany dalej ustawą, 2) Wykaz robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 7) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z których wynikać będzie wykonanie co najmniej jednej roboty polegającej na wykonaniu robót instalacyjnych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, pomp ciepła, kolektorów słonecznych o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 300.000, 00 zł brutto, w tym zestaw/zestawy solarny/solarne o wartości min. 50 000,00 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwany dalej ustawą

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwany dalej ustawą

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwany dalej ustawą, 2) Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia będą środki w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1) Deklaracje zgodności oferowanych kolektorów słonecznych wystawionych przez producenta, 2) Certyfikat wydany przez akredytowaną Jednostkę Certyfikującą potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych minimum w normie PN-EN 12975-1, 3) Sprawozdanie z badań proponowanego typu kolektora na zgodność z pełną normą PN EN 12975-2 (test jakościowy i cieplny) wykonany przez akredytowane laboratorium badawcze lub europejski certyfikat potwierdzający zgodność z powyższą normą (np. Solar Keymark lub równoważnego), 4) Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż pięć lat licząc od terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) gdy konieczność zmiany, w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) gdy konieczność zmiany terminu realizacji następuje w związku z: a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, d) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, e) opóźnieniem związanym z uzyskaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, f) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy, g) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500 - lecia 14 19 - 213 Radziłów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500 - lecia 14, sekretariat (I PIĘTRO).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-04-29

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-06-11

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-04-29