Zamówienie Nr 423984 - 2012 z dnia 2012-10-30 - Wyposażenie kompleksu szkolnego w Radziłowie w ramach zadania inwestycyjnego Remont i wyposażenie kompleksu szkolnego w Radziłowie

Tytuł Wyposażenie kompleksu szkolnego w Radziłowie w ramach zadania inwestycyjnego Remont i wyposażenie kompleksu szkolnego w Radziłowie
Numer 423984 - 2012
Data wydania 2012-10-30

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 86 2737110, faks 86 2737111.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie kompleksu szkolnego w Radziłowie w ramach zadania inwestycyjnego Remont i wyposażenie kompleksu szkolnego w Radziłowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest dostawa wyposażenia kompleksu szkolnego w Radziłowie, w tym: Część I: Dostawa oprogramowania Pinnacle, elementów do rozbudowy komputerów, aparatu lustrzanka z zestawem obiektywów; Część II: Dostaw prodiży, mikserów kuchennych; Cześć III: Dostawa narzędzi kuchennych, naczyń.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.00.00-6, 39.22.10.00-7, 39.24.11.20-0, 39.71.12.11-1, 39.20.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwany dalej ustawą.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwany dalej ustawą.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwany dalej ustawą.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwany dalej ustawą.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwany dalej ustawą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19 - 213 Radziłów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, sekretariat (I PIĘTRO).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Rozwój infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa oprogramowania Pinnacle, elementów do rozbudowy komputerów, aparatu lustrzanka z zestawem obiektywów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oprogramowanie Pinnacle - 10 szt., Rozbudowa komputerów - 10 szt., Aparat lustrzanka z zestawem obiektywów - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne i wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa prodiży, mikserów kuchennych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prodiż okrągły - 6 szt., Mikser Kuchenny - 6 szt.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne i wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.10.00-7, 39.71.12.11-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa narzędzi kuchennych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Narzędzia kuchenne, naczynia (kpl) - 6 zestawów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne i wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.20.00.00-4, 39.24.11.20-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Metryka strony

Udostępniający: Maria Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2012-10-30

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2012-11-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2012-10-30