Zamówienie Nr 384682 - 2012 z dnia 2012-10-05 - Centrum kultury w Radziłowie - etap II obejmujące projekty pn.:Remont wyposażenie obiektu przeznaczonego do organizacji zajęć kulturalno-artystycznych, Centrum kultury w Radziłowie

Tytuł Centrum kultury w Radziłowie - etap II obejmujące projekty pn.:Remont wyposażenie obiektu przeznaczonego do organizacji zajęć kulturalno-artystycznych, Centrum kultury w Radziłowie
Numer 384682 - 2012
Data wydania 2012-10-05

Radziłów: Centrum kultury w Radziłowie - etap II obejmujące projekty pn.:Remont wyposażenie obiektu przeznaczonego do organizacji zajęć kulturalno-artystycznych, Centrum kultury w Radziłowie
Numer ogłoszenia: 384682 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 86 2737110, faks 86 2737111.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bop.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Centrum kultury w Radziłowie - etap II obejmujące projekty pn.:Remont wyposażenie obiektu przeznaczonego do organizacji zajęć kulturalno-artystycznych, Centrum kultury w Radziłowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) Sala konferencyjna z zapleczem i dobudową klatki schodowej. Stan wykończeniowy. - ścianki działowe - 18,07m2; - okna i drzwi - 26,80m2; - sufity podwieszane - 1337,96m2, obudowy - 331,88m2, tynki wewnętrzne - 1216,25m2, oblicowania wewnętrzne - 50,96m2; - posadzki i podłogi - 101,81m2; - malowanie - 1406,65m2; - elementy ślusarsko-kowalskie - 12,87m; - Różne elementy wewnętrzne (w tym platforma dla niepełnosprawnych, wyposażenie pomieszczenia sanitarnego, wycieraczka) b) Sala kulturalno - artystyczna i schody ewakuacyjne. Stan wykończeniowy. - ścianki działowe - 65,09m2; - drzwi - 9,32m2; - sufity podwieszane - 592,24m2, obudowy - 271,98m2, tynki wewnętrzne - 412,33m2; - podłogi i posadzki - 146,71m2; - malowanie - 872,45m2; - elementy ślusarsko-kowalskie - 20,04m; c) Instalacja wodno - kanalizacyjna - ustępy pojedyncze - 3kpl.; - pisuary pojedyncze - 2kpl.; - umywalki pojedyncze - 4 kpl.; - zlewozmywak ze stali nierdzewnej - 1 szt.; - wpusty podłogowe - 2 szt.; - baterie umywalkowe - 4 szt.; - baterie zlewozmywakowe - 1 szt.; - zawór czerpalny - 5 szt.; - zawory kątowe - 13 szt.; - dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach - 19 szt.; - dodatki za podejścia odpływowe - 11szt.; - zawory napowietrzające - 1 szt.; - rura wywiewna - 1 szt.; - czyszczaki kanalizacyjne - 3 szt.; - rurociągi z PCV kanalizacyjne - 72m; - rurociągi z tworzyw sztucznych - 137m; - próby szczelności; - płukanie instalacji wodociągowej wraz z badaniami wody; - izolacja rurociągów - 137m; - roboty ziemne - 88m3; - podsypka piaskowa - 6m2; - ognioochronne przepusty instalacyjne - 7 szt. d) Instalacja elektryczna - Sala konferencyjna - tablice (aparaty elektryczne) - 1 szt.; - linie zasilające - 49m; - instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych (przygotowanie podłoża - 57szt., montaż ramek - 36szt., łączniki i przyciski - 14 szt., gniazda instalacyjne - 35 szt., ślepe otwory w betonie - 100szt., osadzenie kołków - 100 szt., konstrukcje mocujące - 50 kg, montaż konstrukcji wsporczych - 50 szt., przykręcanie korytek - 50m, wykonanie łuku - 4 szt., przewody kabelkowe - 1788m, kabel - 47m, wykucie bruzd - 894m); - oprawy (oprawy oświetleniowe - 101 kpl., aparaty elektryczne - 8 szt.); - instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych (uchwyty - 1 szt., montaż uziomów poziomych - 84m, rury winidurowe - 36m, przewód - 36m, łączenie przewodów - 22szt., złącza kontrolne - 6 szt.); - pomiary i podłączenia; - instalacja klatka schodowa (oprawy oświetleniowe - 19 kpl., aparaty elektryczne - 6 szt., łączniki i przyciski - 5 szt., montaż ramek - 7 szt., montaż wyłącznika awaryjnego - 1 szt., przewody kabelkowe - 223m, gniazda instalacyjne - 4 szt., wykucie bruzd - 100m, sprawdzenie i pomiar - 3 pomiary) e) Instalacja elektryczna - Sala kulturalno - artystyczna - tablice (tablice rozdzielcze) - 2 szt.; - linie zasilające - 44m; - instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych (przygotowanie podłoża - 47szt., montaż ramek - 16szt., łączniki i przyciski - 9 szt., przełącznik schodowy - 2 szt., gniazda instalacyjne - 19 szt., ślepe otwory w betonie - 50szt., osadzenie kołków - 50 szt., konstrukcje mocujące - 24 kg, montaż konstrukcji wsporczych - 24 szt., przykręcanie korytek - 24m, wykonanie łuku - 3 szt., przewody kabelkowe - 862m, kabel - 40m, wykucie bruzd - 426m); - oprawy (oprawy oświetleniowe - 43 kpl., aparaty elektryczne - 7 szt.); - instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych (uchwyty - 1 szt., montaż uziomów poziomych - 36m, rury winidurowe - 24m, przewód - 24m, łączenie przewodów - 11szt., złącza kontrolne - 4 szt.); - pomiary i podłączenia;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.20.00-6, 45.42.11.52-4, 45.32.00.00-6, 45.42.11.00-5, 45.42.11.46-9, 45.32.10.00-3, 45.41.00.00-4, 45.43.21.13-9, 45.43.10.00-7, 45.43.22.20-2, 45.44.21.00-8, 45.22.32.10-1, 45.45.00.00-6, 45.31.11.00-1, 45.33.00.00-9, 45.23.24.60-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwany dalej ustawą

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, 2) wykaz robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju wartości, daty i miejsca wykonania oraz załącznikiem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z którego wynikać będzie wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej, remontowej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwany dalej ustawą

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwany dalej ustawą

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, 2) Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert będą środki w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie finansowane przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ze środków PFRON,.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Maria Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-10-05

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-11-02

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-10-05