Zamówienie Nr 369326 - 2012 z dnia 2012-09-27 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziłów

Tytuł Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziłów
Numer 369326 - 2012
Data wydania 2012-09-27

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 86 2737110, faks 86 2737111.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bop.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziłów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje między innymi następujący zakres prac: ETAP I: CENTRUM KULTURY W RADZIŁOWIE 1) Sala konferencyjna z zapleczem i dobudową klatki schodowej. Stan wykończeniowy (kotłownia i pomieszczenie na zbiorniki na olej opałowy) - roboty budowlane. - okna i drzwi: drzwi - 3,99m2; - sufity podwieszane, obudowy, tynki i oblicowania wewnętrzne - 113,18m2; - posadzki i podłogi - 25,50m2; - malowanie - 113,19m2; 2) Instalacja sanitarna - kotłownia - okablowanie elektryczno - sterujące oraz rozruch kotłowni - 1kpl., - pompy - 7 kpl., - naczynia wzbiorcze przeponowe - 1 kpl., - wymienniki ciepła - 1 szt., - zawór automatycznego uzupełniania w komplecie z manometrem - 1 układ, - filtr siatkowy z wkładem magnetycznym - 6 szt., - ręczny zawór równoważący - 6 szt., - zawory zwrotne ze sprężyną - 8 szt., - rotametr - 4 szt., - manometry - 22 szt., - termometry - 16 szt., - automatyczne odpowietrzniki pływakowe z zaworem stopowym - 8 szt., - zawory odcinające kulowe - 33 szt., - rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. - 5m, - rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych - 90m, - próby szczelności instalacji c.o. - 90m, - czyszczenie przez szczotkowanie ręczne rurociągów - 17m2, - gruntowanie pędzlem rurociągów - 17m2, - malowanie rurociągów - 17m2, - zbiorniki na olej opałowy - 1 kpl., - filtr oleju - 1 szt., - instalacja paliwowa - 2m, - rurociągi w instalacjach c.o. miedziane - 20m, - izolacja rurociągów - 95m, - kominy z systemowych elementów dwuściennych - 1 szt., - fundamenty betonowe - 0,32 m3, - półstała gaśnicza instalacja pianowa - 2 szt., 3) Instalacja elektryczna - kotłownia - tablice rozdzielcze - 1 szt., - montaż skrzynki - 1 szt., - montaż transformatora w skrzynce - 1 szt., - wyłącznik nadprądowy - 1 szt., - przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - 3 szt., - gniazda instalacyjne - 2 szt., - oprawy świetlówkowe - 2 szt., - łączniki i przyciski instalacyjne - 1 szt., - montaż wyłącznika awaryjnego prądu - 1 szt., - ślepe otwory w betonie - 30 szt., - osadzenie kołków metalowych - 30 szt., - konstrukcje mocujące - 15 kg, - montaż konstrukcji pod korytka - 15 szt., - przykręcanie korytek - 15m, - rury winidurowe - 12m, - przewody kabelkowe - 40m, - przewody uziemiające i wyrównawcze - 16m 4) kotłownia w oparciu o pompę ciepła (42,8kW) i kocioł olejowy oraz kolektory słoneczne a) kotłownia - pompa ciepła i kocioł olejny - sondy gruntowe rurowe - 1140 m, - instalacja kotłowni olejowej: - dostawa i montaż kotła olejowego z regulatorem oraz palnikiem olejowym - 1 szt., - naczynie wzbiorcze przeponowe - 1 szt., - pompa mieszająca - 1 kpl., - zabezpieczenie stanu wody w kotle - 1 szt., - zawór trójdrogowy z siłownikiem - 1 szt., - zawór bezpieczeństwa membranowy - 1 szt., - zawór odcinający gwintowany - 2 szt., -zawór zwrotny gwintowany - 2 szt., - termometry - 2 szt., - manometry - 4 szt., - próba kotła - 1 szt., - uruchomienie kotłowni - 1 szt., - instalacja pompy ciepła: - pompa ciepła z regulatorem - 1 szt., - pakiet dodatkowego wyposażenia obiegu solanki - 1 kpl., - pompa obiegowa dolnego źródła ciepła - 1 kpl., - separator powietrza kołnierzowy - 1 szt., - ogranicznik ciśnienia - 1 szt., - przyłącze naczynia wzbiorczego - 1 szt., - manometry - 1 szt., - zbiornik akumulacji ciepła - 1 kpl., - czujnik temperatury podgrzewacza - 2 szt., - pompa ładująca bufor - 1 kpl., - naczynie wzbiorcze przeponowe - 2 szt., - dodatki za podejścia dopływowe - złącze samoodcinające - 2 szt., - zawór bezpieczeństwa - 1 szt., - zawór odcinający kulowy - 10 szt., - zawór zwrotny gwintowany - 1 szt., - róby pompy ciepła - 1 szt., - uruchomienie pompy ciepła - 1 szt., - montaż rurociągów - rurociągi z rur z tworzyw sztucznych - 26m, - rurociągi stalowe - 36m, - próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych - 36m, - próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - 1 próba, 26m, - płukanie instalacji - 62m, - izolacja termiczna: - czyszczenie przez szczotkowanie ręczne rurociągów - 6,17m2, - odtłuszczanie rurociągów - 6,17m2, - malowanie rurociągów - 12,34m2, - izolacja rurociągów - 62m, b) Kolektory słoneczne - montaż instalacji kolektorów: - dostawa i montaż kolektora solarnego próżniowego z wyposażeniem montażowym - 1 kpl., - montaż zestawu przyłączeniowego kolektora próżniowego - 1 kpl., - dostawa i montaż zestawu pompowego - 1 kpl., - dostawa i montaż regulatora z czujnikami nasłonecznienia, instalacji solarnej i podgrzewacza pojemnościowego -1 szt., - zawór bezpieczeństwa do instalacji solarnych - 1 szt., - naczynia wzbiorcze przeponowe - 2 szt., - zawór spustowy - 1 szt., - membranowy zawór bezpieczeństwa - 2 szt., - regulator temperatury bezpośredniego działania - 1 szt., - termometry - 1 szt., - zawór odcinający kulowy - 14 szt, - zawór zwrotny gwintowany - 4 szt., - rurociągi w instalacjach miedziane - 45m, - rurociągi stalowe ocynkowane - 24m, - rurociągi w instalacjach stalowe - 8m, - próby szczelności instalacji z rur miedzianych - 45m, - próby szczelności - 32m, - płukanie instalacji - 77m, - izolacja termiczna: - izolacja rurociągów - 77m, - płaszcze ochronne z blachy aluminiowej - 2,4m2, ETAP II: SZKOŁA PODSTAWOWA W KLIMASZEWNICY 1) kotłownia w oparciu o pompę ciepła (42,8kW) i kocioł olejowy (63kW) a) kotłownia - pompa ciepła i kocioł olejny - sondy gruntowe rurowe - 1140 m, - instalacja kotłowni olejowej: - demontaż istniejącego kotła olejowego - 1 kpl., - dostawa i montaż kotła olejowego z palnikiem olejowym - 1 szt., - zabezpieczenie stanu wody w kotle - 1 szt., - zawór trójdrogowy z siłownikiem - 1 szt., - filtr magnetyczny membranowy - 1 szt. - zawór bezpieczeństwa magnetyczny membranowy - 1 szt., - zawór odcinający gwintowany - 5 szt., - termometry - 2 szt., - manometry - 4 szt., - pompa zatapialna - 1 szt., - próba kotła - 1 szt., - uruchomienie kotłowni - 1 szt., - instalacja pompy ciepła: - pompa ciepła z regulatorem - 1 szt., - pakiet dodatkowego wyposażenia obiegu solanki - 1 kpl., - pompa obiegowa dolnego źródła ciepła - 1 kpl., - separator powietrza kołnierzowy - 1 szt., - ogranicznik ciśnienia - 1 szt., - przyłącze naczynia wzbiorczego - 1 szt., - manometry - 1 szt., - zbiornik akumulacji ciepła - 1 kpl., - czujnik temperatury podgrzewacza - 2 szt., - pompa ładująca bufor - 1 kpl., - naczynie wzbiorcze przeponowe - 2 szt., - dodatki za podejścia dopływowe - złącze samoodcinające - 2 szt., - zawór bezpieczeństwa - 1 szt., - zawór odcinający kulowy - 10 szt., - zawór zwrotny gwintowany - 1 szt., - próby pompy ciepła - 1 szt., - uruchomienie pompy ciepła - 1 szt., - elementy czopucha - dostawa i montaż elementów czopucha z blachy stalowej kwasoodpornej - 0,65m2 - montaż rurociągów - rurociągi z rur z tworzyw sztucznych - 8m, - rurociągi stalowe - 48m, - montaż kształtek stalowych - 2 szt. - próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych - 48m, - próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - 1 próba, 24m, - płukanie instalacji - 72m, - izolacja termiczna: - czyszczenie przez szczotkowanie ręczne rurociągów - 8,05m2, - odtłuszczanie rurociągów - 8,05m2, - malowanie rurociągów - 16,07m2, - izolacja rurociągów - 72m, - roboty budowlane - wykucie otworów w ścianach - 1,14 m3, - uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach - 0,97m3, - tynki - 5m2, - przecieranie istniejących tynków - 106,1m2, - dwukrotne malowanie - 106.10m2, - warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej zatarte na gładko - 7,63m2, - malowanie posadzki betonowej - 7,63m2, 2) Kolektory słoneczne - montaż instalacji kolektorów: - dostawa i montaż kolektora solarnego próżniowego z wyposażeniem montażowym - 1 kpl., - montaż zestawu przyłączeniowego kolektora próżniowego - 1 kpl., - dostawa i montaż zestawu pompowego - 1 kpl., - dostawa i montaż regulatora z czujnikami nasłonecznienia, instalacji solarnej i podgrzewacza pojemnościowego -1 szt., - zawór bezpieczeństwa do instalacji solarnych - 1 szt., - naczynia wzbiorcze przeponowe - 2 szt., - zawór spustowy - 1 szt., - pompa cyrkulacyjna - 1 kpl., - membranowy zawór bezpieczeństwa - 2 szt., - regulator temperatury bezpośredniego działania - 1 szt., - termometry - 1 szt., - zawór odcinający kulowy - 10 szt, - zawór zwrotny gwintowany - 3 szt., - rurociągi w instalacjach miedziane - 35m, - rurociągi stalowe ocynkowane - 7m, - próby szczelności instalacji z rur miedzianych - 35m, - próby szczelności - 7m, - płukanie instalacji - 42m, - izolacja termiczna: - izolacja rurociągów - 45m, - płaszcze ochronne z blachy aluminiowej - 2,4m2,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.20.00-6, 45.42.11.00-5, 45.42.11.46-9, 45.32.10.00-3, 45.41.00.00-4, 45.43.21.13-9, 45.43.10.00-7, 45.43.22.20-2, 45.44.21.00-8, 45.23.24.60-4, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.31.11.00-1, 09.00.00.00-3, 09.33.20.00-5, 42.51.11.00-2, 42.51.11.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zwany dalej ustawą

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie:1) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1, 2) wykaz robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 7) wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju wartości, daty i miejsca wykonania oraz załącznikiem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z którego wynikać będzie wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na montażu pomp ciepła o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zwany dalej ustawą

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zwany dalej ustawą

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1, 2) Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert będą środki w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - Konkurs IV - 2012rok - Dotacja GIS.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Maria Jankowska - referent

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-09-27

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-11-05

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-09-27