Zamówienie Nr 98171 - 2012 z dnia 2012-04-30 - Termomodernizacja części technologicznej oczyszczalni ścieków w Radziłowie w ramach zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej Mścichy - Okrasin - Ostrowik - etap I

Tytuł Termomodernizacja części technologicznej oczyszczalni ścieków w Radziłowie w ramach zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej Mścichy - Okrasin - Ostrowik - etap I
Numer 98171 - 2012
Data wydania 2012-04-30
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 86 2737110, faks 86 2737111.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja części technologicznej oczyszczalni ścieków w Radziłowie w ramach zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej Mścichy - Okrasin - Ostrowik - etap I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje następujący zakres prac: a) Budynek socjalno-technologiczny - Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe i demontażowe - montaż ościeżnic stalowych - 1 szt.; - okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW - 4,41m2; - drzwi z PCV otwierane z ociepleniem - 1,845m2; - docieplenie ścian z otworami wraz z ościeżami z przyklejaniem styropianu i jednej warstwy siatki na pow. betonowej, tynkowanej lub mozaice szklanej - 89,85 m2; - naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - 45,05 m2; - wykonanie izolacji na otwartej przestrzeni styropianem gr. 5 cm - 14,08 m2; - wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów - 16,90 m3; - zasypywanie wykopów z zagęszczaniem - 11,47 m3; - opaska betonowa - 14,08 m2; - rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej, emaliowanej - 14,48 m; - rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej emaliowanej- 6,10 m; - obróbki z blachy ocynkowanej emaliowanej - 15,51 m2; - remont instalacji odgromowej - 1 szt.; b) Fundament i zabudowa agregatu prądotwórczego - Roboty związane z kładzeniem rurociągów - stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe - 6,90 m3; - zbrojenie fundamentów pod maszyny - 0,193 t; - ogrodzenie z siatki wys. 2m - 12,5 m; - furtka - 1 szt.; - pokrycie dachowe z blachy ocynkowanej emaliowanej - 16,64m2; - wykopy - 21,45 m3; c) Ocieplenie bloku biologicznego z pompownią - Roboty budowlane - roboty rozbiórkowe i demontażowe - montaż ościeżnic stalowych - 2 szt.; - okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW - 0,765m2; - drzwi z PCV otwierane z ociepleniem - 8,130m2; - konstrukcje z profili zimnogiętych - 1,45 t; - malowanie - 36,58m2; - pokrycie dachu - 97,60 m2; - wykonanie szczytów w zadaszeniu komór - 37,25 m2; - wykopy przy odkrywaniu fundamentów i ich zasypywanie - 121,50 m3; - odspojenie gruntu - 121,50 m3; - docieplenie ścian pełnych z przyklejaniem styropianu ryflowanego gr. 80 mm i jednej warstwy siatki na pow. betonowej, tynkowej lub mozaice szklanej - 211,59 m2; - wykonanie opaski betonowej - 54m2; - balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - 57,70 m; - odnawianie farbą poręczy ochron. sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur - 57,70m; - rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej - 37,63m - rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej - 7,40 m; - obróbki blacharskie - 31,60 m2; - odprowadzenie wód opadowych - 14,70 m; - Izolacje przeciwwodne - 30,85 m2; - posadzki cementowe - 30,85m2; - remont instalacji odgromowej; d) Wentylacja - Instalowanie wentylacji - wentylatory osiowe - 4 szt., - przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe - 3 szt., - przewody wentylacyjne z blachy stalowej - 13,8 m; - czerpnie i wywiewy - 6 szt.; e) Zasilanie awaryjne - dostawa i montaż zespołu prądotwórczego zgodnie z projektem, wraz z kompletną instalacją wentylacyjną czerpni i wyrzutni oraz odprowadzania spalin - 1szt; - montaż układu SZR wraz z okablowaniem - 1 szt.; - podłączenie zespołu prądotwórczego do uziomu i wbicie dodatkowych szpil uziemiających - 1 szt.; - podłączenie wiaty agregatu do uziomu - 1 szt.; - uruchomienie zespołu prądotwórczego, uzgodnienie instrukcji współpracy zespołu z siecią energetyczną, badania elektryczne odbiorcze, szkolenie personelu, dokumentacja powykonawcza - 1 szt.; f) Zasilanie wentylacji mechanicznej - rury winidurowe o śr. do 28mm układane na betonie - 65 m; - przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 wciągane do rur - 115m; - obudowy o pow. do 0,5m2 - 1 szt.; - podłączenie przewodów pojedynczych - 40 szt. żył; - pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - 6 pomiarów; - sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - 6 prób; - przebijanie otworów - 3 otw.; - dokumentacja powykonawcza - 1 kpl..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 31.12.10.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2010 r.Nr 113, poz.759 z późń.zm.) zwany dalej ustawą.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie : 1)oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu okreslonych w art.22 ust.1 2)Wykaz robót budowlanych ( zgodnie z załącznikiem nr 8) wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie , z podaniem ich rodzaju wartości, daty i miejsca wykonania oraz załącznikiem dokumentów potwierdzających,że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z którego wynikać będzie wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości min. 200 tyś. zł.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2010 r.Nr 113, poz.759 z późń.zm.) zwany dalej ustawą.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2010 r.Nr 113, poz.759 z późń.zm.) zwany dalej ustawą.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie : 1)oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu okreslonych w art.22 ust.1 2)informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert będą środki w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów pok.nr 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Obszarów Wiejskich 2007-2013 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno- ściekowej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Milewski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-05-02

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-06-21

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-05-02