Zamówienie Nr 87654 - 2011 z dnia 2011-04-21 - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kramarzewie Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radziłowie

Tytuł Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kramarzewie Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radziłowie
Numer 87654 - 2011
Data wydania 2011-04-21

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kramarzewie Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radziłowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kramarzewie: Plac zabaw: ręczne wykopy na odkład - 41,21 m3, warstwa odsączająca z pospółki gr. 15 cm (za 10 cm) - 117,75 m2, warstwa osączająca z pospółki - za każdy dalszy 1 cm gr. warstwy po zag. - 117,75 m2, podbudowa z tłucznia - warstwa o grub. po zageszcz. 15 cm - 63,48 m2, podbudowa z tłucznia - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. - 54,27 m2, ułożenie nawierzchni z płyty EPDM RAL 2011 Tieforange (r. płyty 5 cm, upadek z 1,4 m) - 34,23 m2, ułożenie nawierzchni z płyty EPDM RAL 2011 Tieforange (r. płyty 11 cm, upadek z 2,4 m) - 63,48 m2, ułożenie nawierzchni z płyty EPDM RAL 5003 Saphirblau (r. płyty 5 cm, upadek z 1,4 m) - 20 m2, ława pod krawężniki betonowa zwykła - 2,20 m3, kraweżniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej - 44,00 m, rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim - 12,30 m3, wykonanie trawników dywanowych siewem - 123 m2. Wyposażenie: montaz i dostawa ławki z oparciem OT - 0027 - 1 szt.; montaż i dostawa kosza na śmieci OT - 0038 - 1 szt.; urządzenia zabawowe HAGS 408653 FICCORENTA - 1 szt., urządzenia zabawowe HAGS 593712 CONNECT -1 szt.; urządzenia zabawowe HAGS 120402 Huśtawka GORRO podwójna - 1 szt.; urządzenia zabawowe HAGS 121005 Huśtawka VIPPY - 1szt. Chodnik: ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębok. 20 cm - 92,09 m2; podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub. warstwy po zageszcz. - 92,09 m2; podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz. - 92,09 m2; chodniki z kotki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej - 92,09 m2, obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem - 29,50 m; wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej - 0,13 ha; sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim z zaprawą dołów śr. głębok. 0,5 m - 12 szt.; pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim - 1 300,00 m2; pielęgnacja krzewów iglastych - 12 szt. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radziłowie Zagospodarowanie placu zabaw (roboty w zakresie zagospodarowania terenu): mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 10 cm w gruncie kat. III - za 20 cm grubości - 597 m2; mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 10 cm w gruncie kat. III - potrąceniu za każde 5 cm głębokości (-597 m2); ręczne pogłębienie koryta w gruncie kat. III - za każde dalsze 5 cm głębokości ponad 10 cm/do 15 cm - 85,50 m2; ręczne pogłębienie koryta w gruncie kat. III - za każde dalsze 5 cm głębokości ponad 10 cm/do 33 cm -291,50 m2; wykonywanie rowków pod ławy betonowe obrzeży gumowych w gruncie kat. III , o wymiarach 26x10 cm - 116,60 m; odwiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadunkiem ziemi koparką o poj. łyżki 0,25 m3, grunt kat. III - 134,05 m3; odwiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km- dodatek za każde dalsze 0,5 km - 134,05 m3; wykonanie ław z betonu B - 15 pod obrzeża gumowe - 4,71 m3, dostarczenie i osadzenie w ławach obrzeży gumowych o wym. 100x25x5 cm - 116,60 m; podbudowy z kruszyw łamanych 0/32 - warstwa dolna grubości 20 cm, po zagęszczeniu - za pierwsze 15 cm - 291,50 m2; podbudowy z kruszyw łamanych 0/32 - warstwa grubości 20 cm - dodatek za każy dalszy 1 cm grubości - 291,50m2; podbudowy betonowe z betonu B-20 grubości 5 cm - za 12 cm grubości - 291,5 m2; podbudowa betonowa z betonu B-20 grubości 5 cm - potrącenie za każdy 1 cm grubości (- 291,50 m2); nawierzchnie bezpieczne wylewane jednolite gr. 11 cm firmy SAFEPLAY w kolorze pomarańczowym - 160,50 m 2; nawierzchnie bezpieczne wylewane jednolite gr. 6 cm firmy SAFEPLEY w kolorze niebieskim - 56,50 m2; nawierzchnie bezpieczne wylewane jednolite gr. 2 cm firmy SAFEPLEY w kolorze niebieskim - 74,50 m2, nawierzchnie ze żwiru płukanego grubości 15 cm, po zagęszczeniu - pierwsze 5 cm - 85,50 m2; nawierzchnie ze żwiru płukanego grubości 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - 85,50 m2; rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, ręczne z transportem taczkami, grubości warstwy około 5-8 cm - 14,30m3, koszt ziemi urodzajnej - 14,30 m3, wykonywanie trawników siewem przy uprawie ręcznej, z nawożeniem, w gruncie kat. I-II -220 m2 Wyposażenie - zestaw zabawowy 1 - 1 szt.; huśtawka podwójna - 1 szt.; huśtawka pojedyńcza - 2 szt.; huśtawka wagowa - 1 szt.; ścianka wspinaczkowa - 1 szt.; równoważnia - 1 szt.; zestaw zabawowy 2- 1 szt.; ławki - 11 szt.; kosz metalowy na śmieci - 2 szt.; tablica informacyjna - 1 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.27.23-9, 45.11.12.91-4, 37.53.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu okreslonych w art.22 ust. 1

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu okreslonych w art.22 ust. 1

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu okreslonych w art.22 ust. 1

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu okreslonych w art.22 ust. 1

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu okreslonych w art.22 ust. 1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów pok. nr 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Milewski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-04-21

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-06-09

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-04-21