Zamówienie Nr z dnia 2011-03-23 - Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk Rydzewo Szlacheckie

Tytuł Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk Rydzewo Szlacheckie
Data wydania 2011-03-23

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk Rydzewo Szlacheckie..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje przebudowę drogi dojazdowej do pól i łąk Rydzewo - Szlacheckie. - roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych wykonane w terenie równinnym w km 0+180÷0+550 - 0,37 km, - mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 2 km, drzew o Ø 70 cm w km 0+522 po stronie lewej - 1 szt., - wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. II z transportem urobku na odl. 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu spycharką - 24 m3 (poszerzenie korpusu drogowego w km 0+220÷0+280 po stronie lewej, poszerzenie korpusu drogowego w km 0+230÷0+260 po stronie prawej), - wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku na odl. 1 km, rów przydrożny lewostronny w km 0+300÷0+515 - 43 m3, - wykonanie części przelotowej przepustów Ø 60 cm z tworzyw sztucznych na ławie żwirowej z wykonaniem wykopu i zasypaniem, przepust pod drogą w km 0+480 - 9 m, - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na średnią głębokość 10 cm - 1774 m2 (pod dolną warstwę nawierzchni w km 0+208÷0+213; 0+425÷0+467; 0+517÷0+535, pod warstwę odcinającą w km 0+213÷0+219; 0+308÷0+425; 0+467÷0+478; 0+484÷0+517; 0+535÷0+550 oraz na 3 m zakończeniu drogi), - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 937 m2 (pod warstwę nawierzchni żwirowej w km 0+180÷0+208, pod warstwę odcinającą w km 0+219÷0+308; 0+478÷0+484), - wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grubość warstwy 15 cm w km 0+213÷0+219; 0+308÷0+425; 0+467÷0+478;0+484÷0+517; 0+535÷0+550 oraz na 3 m na zakończeniu drogi - 1332 m2, - wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grubość warstwy 20 cm w km 0+219÷0+308; 0+478÷0+484 - 684 m2, - wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa dolna o grubości 15 cm, jezdnia w km 0+208÷0+550 oraz na 3 m na zakończeniu drogi - 2346 m2, - wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna o grubości 12 cm, jezdnia w km 0+208÷0+550 - 2223 m2, - wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna o grubosci 16 cm - 289 m2 (jezdnia w km 0+180÷0+208, skrzyżowanie z drogą gruntowa w km 0+215 po stronie lewej, skrzyżowanie z drogą gruntową w km 0+526 po stronie lewej, zjazdy na pola w km 0+195L; 0+254P; 0+537P, zjazdy na pola w km 0+193P; 0+225L; 0+502L; 0+536L), - ręczne plantowanie skarp i dna rowów przydrożnych, rów lewostronnym w km 0+300÷0+515 - 209 m2, - wykonanie przepustów pod zjazdami z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm, przepust po stronie lewej w km 0+502 - 6 m, - umocowanie dna rowów i ścieków brukowcem z kamienia łamanego na podsypce cementowo - piaskowej - 14,5 m2 (wlot i wylot przepustu pod drogą w km 0+480, wloty przepustu zjazdowego w km 0+502L), - oczyszczenie przepustu Ø 80 cm rurowego z namułu, istniejący przepust pod drogą w km 0+531 - 8 m.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.26-9.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

 

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu okreslonych w art.22 ust.1 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu okreslonych w art.22 ust.1 ustawy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu okreslonych w art.22 ust.1 ustawy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu okreslonych w art.22 ust.1 ustawy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu okreslonych w art.22 ust.1 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów pok.nr 12..

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Sekretariat.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Milewski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-23

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-05-11

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-23