Zamówienie Nr ZP 272-7/11 z dnia 2011-03-21 - Przebudowa drogi w Zakrzewie

Tytuł Przebudowa drogi w Zakrzewie
Numer ZP 272-7/11
Data wydania 2011-03-21

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzilow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi w Zakrzewie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje przebudowę drogi w Zakrzewie. Zakres prac: - roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych wykonane w terenie równinnym - 0,64 km, - karczowanie krzaków i podszycia o małej gęstości wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości po karczowaniu, w km 0+045÷0+060; 0+260÷0+380; 0+570÷0+575 po stronie lewej - 0,02 ha, - wywiezienie głazów kamiennych znajdujących się w poboczu drogi samochodem na odległość do 4 km, w km 0+350÷0,380; 0+460÷0+470 po stronie lewej - 16 m3, - wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku na odl. 1 km - 183 m3 (rów przydrożny w km 0+015÷0+240; 0+270÷0+600 po stronie prawej, wykop pod koryto po stronie prawej w km 0+000÷0+015 i na 1,5 m przed początkiem odcinka), - wykonanie części przelotowej przepustów Ø50 cm z tworzyw sztucznych na ławie żwirowej wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem, przepusty pod drogę w km 0+115; 0+572 - 17 m, - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na średnią głebokość 10 cm - 3873 m2 - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 683 m2 (pod warstwę nawierzchni żwirowej w km 0+626÷0+640, pod warstwę odcinającą w km 0+064÷0+119; 0+243÷0+263), - wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grubość warstwy 15 cm, jezdni w km 0+043÷0+064; 0+119÷0+133; 0+202÷0+243; 0+263÷0+279; 0+296÷0+303; 0+372÷0+485; 0+540÷0+618 - 2088 m2, - wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grubość warstwy 20 cm, jezdni w km 0+064÷0+119; 0+243÷0+263 - 540 m2, - wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa dolna o grubości 15 cm, jezdnia w km 0+000÷0+626 oraz ma 1,5m na początku drogi - 4267 m2, - wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna o grubości 12, jezdnia w km 0+000÷0+626 - 4069 m2, - wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna o grubości 16 cm - 297 m2, - ręczne plantowanie skarp i dna rowów przydrożnych, rów prawostronnym w km 0+015 ÷0+240; 0+270÷0+600 - 471 m2, - wykonanie przepustów pod zjazdami z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 30 cm, przepusty po stronie prawej w km 0+040; 0+082; 0+141; 0+170; 0+188; 0+216; 0+297; 0+384; 0+421; 0+440; 0+510; 0+535; 0+552; 0+590- 84 m, - umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem z kamienia łamanego na podsypce cementowo - piaskowej - 58 m2..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.26-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu okreslonych w art.22 ust.1 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu okreslonych w art.22 ust.1 ustawy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu okreslonych w art.22 ust.1 ustawy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu okreslonych w art.22 ust.1 ustawy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu okreslonych w art.22 ust.1 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.radzilow.pl/;http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów pok.nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2011 godzina 09:30, miejsce: Urzad Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Milewski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-22

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-05-11

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-22