Zamówienie Nr 14471 - 2011 z dnia 2011-01-12 - Dostawa oleju napędowego oraz etyliny Pb 95 w roku 2011

Tytuł Dostawa oleju napędowego oraz etyliny Pb 95 w roku 2011
Numer 14471 - 2011
Data wydania 2011-01-12

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://radzilow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego oraz etyliny Pb 95 w roku 2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i tankowanie 27 607 l oleju napędowego, 2700 l etyliny Pb 95 na potrzeby Urzędu Gminy Radziłów oraz Komunalnego Zakładu.Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym przez osobą upoważnioną przez Zamawiającego. Termin realizacji zamówienia - 2 h od zgłoszenia telefonicznego. W przypadku gdy okres realizacji zamówienia obejmuje dzień świąteczny dopuszcza się przedłużenie terminu o 24 godziny. Dostawa przedmiotu zamówienia połączona jest z bezpośrednim tankowaniem paliwa do zbiornika paliwa pojazdów wymienionych w pkt.1c w miejscowości Radziłów bezpośrednio z dystrybutorów lub autocysterny z dystrybucją. Paliwa powinny spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z rozporzadzeniem ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( dz.U Nr 221, poz.1441) Fakturowanie zakupów paliwa odbywać się będzie po każdym tankowaniu. Ilość jednorazowej dostawy - przeciętnie 50l. Przewidywana liczba dostaw - codziennie , w zależności od potrzeb..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2010r. Nr 113 poz.759 z późń. zm), zwanej dalej ustawą.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2010r. Nr 113 poz.759 z późń. zm), zwanej dalej ustawą.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2010r. Nr 113 poz.759 z późń. zm), zwanej dalej ustawą.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( dz. u z 2010r. Nr 113 poz.759 z późń. zm), zwanej dalej ustawą.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2010r. Nr 113 poz.759 z późń. zm), zwanej dalej ustawą. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana łącznego wynagrodzenia Wykonawcy oraz cen jednostkowych moze nastapić w przypadku : zmiany cen producenta - zmiana taka nie może być większa niż zmiana ceny u producenta oraz zmiany stawki VAT w zakresie przedmiotu zamówienia. Ilość zakupionego paliwa może ulec zminiejszeniu ( w zależności od potrzeb Zamawiającego) w związku z czym zmniejszeniu może ulec łącznie wynagrodzenie Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://radzilow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Milewski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-01-13

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-01-24

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-01-13