Zamówienie Nr 212457 - 2010 z dnia 2010-08-06 - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach oraz Budowa boiska w miejscowości Słucz

Tytuł Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach oraz Budowa boiska w miejscowości Słucz
Numer 212457 - 2010
Data wydania 2010-08-06

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

 


 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://radzilow.pl/; http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach oraz Budowa boiska w miejscowości Słucz.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach oraz budowa boiska w miejscowości Słucz.
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. :
1.Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach.
1)Wykonanie ciągów komunikacyjnych - chodniki o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego na pow. 468,20 m2
2)Wykonanie boiska do koszykówki o wymiarach 19m x28m , nawierzchnia asfaltowa gr.6 cm - warstwa wiążąca na pow. 608 m2, warstwa ścieralna - nawierzchnia SNA grub. 3 cm na pow. 608 m2
3)wykonanie koszy treningowych - 2 szt. wraz ze słupami ( typ gęsia szyja) pasy malowane w kolorze białym i żółtym gr. 5 cm farbami wodoodpornymi
4)wykonanie ogrodzenia wraz z furtką i brama wjazdową - łączna długość -198,68 m
5) wykonanie zieleni : krzewy pienne - 20 szt., drzewa iglaste - 20 szt., drzewa pienne - 424 szt., trawniki - 1275,35 m2, rozłożenie rozdrobnionej kory pod zasadzenie drzew - 320 m2
2. Budowa boiska w miejscowości Słucz
1)wykonanie ciągów komunikacyjnych - chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na pow. 131,5 m2, o gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego
2)wykonanie parkingów ( 10 stanowisk) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego na pow. 550 m2,
3)wykonanie boiska do piłki nożnej o wymiarach 51m x 32 m i nawierzchni z trawy sportowej - mieszanka traw o wysokiej odporności na gr. 5 cm na powierzchni 1 632 m2,
4)bramki do piłki nożnej szt. 2 o wym. 5m x 2m , słupki bramkowe i poprzeczka koloru białego, słupki z rur stalowych osadzonych w tulejach montażowych
5)wykonanie bieżni okólnej dwu torowej na dystansie 200m, szerokość pasa 1,22m, linie rozgraniczające w kolorze białym , malowane farbami wodoodpornymi,
6)bieżnia prosta 4 torowa o dystansie 60m, szerokość pasa 1,22m, linie rozgraniczające w kolorze białym gr.5 cm malowane farbami wodoodpornymi . Bieżnia wyposażona w 3 m odcinek rozbiegu i 12m odcinek hamowania.
7)bieżnia wykonana z nawierzchni grysowo-asfaltowej warstwa wiążąca i ścieralna gr.7 cm na pow. 808,5 m2 nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa Tartan gr.14 mm na pow.808,5m2
8)wykonanie ogrodzenia o łącznej długości 275,2m słupki ze stali ocynkowane ogniowo lakierowane i malowane farbami proszkowanymi na fundamencie z betonu
9)wykonanie trawników dywanowych na pow.919,5 m2
10)nawierzchnia bezpieczna z płyty EPDM RAL na pow.117,71m2
11)wykonanie trawników dywanowych na pow. 123m2
12)ławki - 1 szt,
13)kosz na śmieci - 1 szt
14)urządzenia zabawowe - 4 szt..

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.11.27.20 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

 

III.2) ZALICZKI

 

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia oraz dokumentów określonych w SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia oraz dokumentów określonych w SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia oraz dokumentów określonych w SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia oraz dokumentów określonych w SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia oraz dokumentów określonych w SIWZ.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://radzilow.pl/;http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów..

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Sekretariat.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 207-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłow

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-08-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-09-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-08-09