Zamówienie Nr 193647 - 2010 z dnia 2010-07-20 - Remont świetlic wiejskich w ramach zadań inwestycyjnych : Remont świetlicy wiejskiej w Karwowie, Remont budynku świetlicy w miejscowości Łoje Awissa wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia.

Tytuł Remont świetlic wiejskich w ramach zadań inwestycyjnych : Remont świetlicy wiejskiej w Karwowie, Remont budynku świetlicy w miejscowości Łoje Awissa wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia.
Numer 193647 - 2010
Data wydania 2010-07-20

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://radzilow.pl/;http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlic wiejskich w ramach zadań inwestycyjnych : Remont świetlicy wiejskiej w Karwowie, Remont budynku świetlicy w miejscowości Łoje Awissa wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont świetlicy wiejskiej w Karwowie obejmuje: ROBOTY WEWNĘTRZNE W BUDYNKU wykonanie sufitu podwieszanego wraz z izolacją z wełny mineralnej - 78,192 m2 przecieranie tynku i zeskrobanie farby na ścianach - 113,94 m2 wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej -72,72 m2 wykonanie posadzek ( 72,72 m2 ) z płytek gres wraz z cokolikami ( 36,98m) wykonanie tynków na ścianach z gipsu szpachlowego wraz z malowaniem - 113,94 m2 malowanie suchych tynków - 78,19 m2 montaż kratek wentylacyjnych- 2 szt. INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej - 1 kpl. grzejniki elektryczne - 3 szt. DACH ozebranie obróbek blacharskich izolacja pozioma z roztworu asfaltowego - 98,41 m2 izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej - 106,217 m2 pokrycie dachu 2 x papa termozgrzewalna - 106,22 m2 wywietrzniki dachowe - 2 szt. konstrukcja daszku jednospadowego - 20,464 m2 obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej -61,074 m2 dobudowa ścian osłonowych z blachy trapezowej powlekanej - 24,63 m2 rynny - 22,11 m ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE roboty rozbiórkowe izolacja pionowa z lepiku asfaltowego 2x - 62,26 m2 izolacja pionowa z płyt styropianowych - 77,556 m2 docieplenie ścian -mocowanie płyt -121 szt. docieplenie ścian, dodatkowa warstwa siatki 2x, farba gruntująca, tynk mozaikowy -20,12 m2 folia kubełkowa -42,14 m2 wymiana okien - 6,42 m2 parapety z tworzyw sztucznych - 2,6 m drzwi aluminiowe - 2,35 m2 ocieplenie ścian z cegły i ościeży płytami styropianowymi ( oczyszczenie podłoża impregnacja, gruntowanie, przyklejanie płyt, siatki oraz wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej silikatowej - 143,967 m2 dodatkowa warstwa siatki- 79,88 m2 obróbki blacharskie - 1,56 m2 ochrona narożników i montaż listew - 105,51 m Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Łoje Awissa wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia obejmuje : ROBOTY WEWNĘTRZNE ścianki z płyt gipsowo-kartonowych -5,11 m2 drzwi wewnętrzne i zewnętrzne-3,74 m2 oblicowanie ścian płytkami z glazury - 9,02 m2 gładzie gipsowe-3,74 m2 malowanie - 12,06 m2 kratki wentylacyjne - 1 szt. DACH roboty rozbiórkowe docieplenie konstrukcji płytami styropianowymi - 7,79 m2 gruntowanie podłoża i izolacja - 81,4 m2 pokrycie papa termozgrzewalną - 81,4 m2 obróbki blacharskie - 18,79 m2 rynny-dachowe i spustowe - 30,8 m ELEWACJE I ELEMENTY ZEWNETRZNE roboty rozbiórkowe docieplenie ścian fundamentowych-58,15 m2 wymiana okien - 7,65 m2 wymiana drzwi -2,1 m2 docieplenie ścian budynku i ościeży - 229,93 m2 ochrona narożników oraz mocowanie listwy cokołowej-141 m podokienniki -4,05 m2 obróbki blacharskie - 5,84 m2 daszek nad wejściem-13,52 m2 remont schodów zewnętrznych - 8,58 m2 opaska z płyt betonowych- 16,04 m2 chodniki z kostki brukowej betonowej -21,50 m2 dojazdy z kostki brukowej betonowej - 36,20 m2 altana - 1 szt. o pow. 9,0 m2 wykonanie trawników - 60 m2 ROBOTY SANITARNE I ELEKTRYCZNE sedes - 1 kpl umywalka- 1 kpl. bateria umywalkowa- 1 szt. zlewozmywak - 1 szt. bateria zlewozmywakowa - 1 szt. grzejniki elektryczne - 3 szt. wymiana i uzupełnienie instalacji elektrycznej i odgromowej - 2 szt. wymiana punktów oświetlenia zewnętrznego na ścianach budynku - 2 szt. ZAGOSPODAROWANIE TERENU nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 14 m2 rozłożenie kory rozdrobnionej - 30 m2 trawniki - 62 m2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły ; spełnia - nie spełnia ,na podstawie złożonych dokumentów i oswiadczeń

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły ; spełnia - nie spełnia ,na podstawie złożonych dokumentów i oswiadczeń

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły ; spełnia - nie spełnia ,na podstawie złożonych dokumentów i oswiadczeń

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły ; spełnia - nie spełnia ,na podstawie złożonych dokumentów i oswiadczeń

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły ; spełnia - nie spełnia ,na podstawie złożonych dokumentów i oswiadczeń

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://radzilow.pl/;http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Sala konferencyjna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-07-21

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-07-21

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-07-21