Zamówienie Nr 182961 - 2010 z dnia 2010-07-12 - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje Awissa ,Czachy, Brychy i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach - Awissa- etap III

Tytuł Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje Awissa ,Czachy, Brychy i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach - Awissa- etap III
Numer 182961 - 2010
Data wydania 2010-07-12

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://radzilow.pl/;http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje Awissa ,Czachy, Brychy i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach - Awissa- etap III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie: oczyszczalni ścieków w msc. Łoje Awissa o przepustowości 40 m3 na dobę. Wyszczególnienie obiektów i robót: Architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu - wykonanie budynku oczyszczalni ścieków o konstrukcji tradycyjnej, jedno i w części dwukondygnacyjnej o funkcji technicznej w parterze, socjalno-higienicznej w piętrze.Powierzchnia zabudowy 95,10 m2, kubatura 547 m3 zbiornik retencyjny z tworzywa sztucznego zagłębiony w ziemi pod budynkiem oczyszczalni, pod pomieszczeniem krat ( objętość 16 m3) kontener na odpady - zlokalizowany przy budynku oczyszczalni pod zadaszeniem na fundamencie ( pow. zabudowy 6 m2, kubatura 12 m3) agregat prądotwórczy -typowy, obudowany o wymiarach dł. 2250 mm, szerokość 1100 mm, wysokość 1500 mm, wymiary fundamentu : dł.2450 mm, szer. 1300 mm, pow. zabudowy fundamentu 3,18 m2 -wylot odbiornika - żelbetowy poza granicą ogrodzenia, wykonanie ogrodzenia oczyszczalni scieków z siatki powlekanej, rozpietej na słupkach stalowych, ogrodzenie bezcokołowe. Brama rozwierana szer. 3,5 m z siatki w profilach stalowych zamocowanych do słupków stalowych, obok brama przesuwana szer. 3,5 m umozliwiająca wymianę kontenera z osadem,furtka szer. 1 m, - dojście do odbiornika ścieków,furtka szer. 1m -wejscie do budynku oczyszczalni. Przęsła ogrodzenia szerokość ok.2,4 m. Całkowita długość ogrodzenia wynosi 78,6 m. zieleń- drzewa , krzewy , zieleń dekoracyjna,trawniki TECHNOLOGIA - wykonanie rurociągu ścieków oczyszczonych tymczasowe fi 110 PVC - 20 m studnie rewizyjne - 4 szt. z kregów betonowych, rury kanalizacyjne PVC - 13m - wyposażenie technologiczne oczyszczalni ścieków : *zbiornik retencyjny V=16m3,Dw=2m,L=5,39m *krata workowana typu SD02 o przepustowości ca 15 l/s,separacja ciał stałych o wielkości cząstek pow. 5mm *reaktory SBR - trzy zbiorniki SBR o pojemnosci 15m3 kazdy *zbiornik stabilizacji tlenowej osadu STO o poj. 15m3 *zbiornik poboru próbek scieków oczyszczonych wymiarach 300x300x400mm *sprzęt pomocniczy INSTALACJE SANITARNE instalacja wodno-kanalizacyjna,wentylacji,grzewcza ELEKTRYCZNA złącze kablowe pomiarowe,rozdzielnia główna RG,zalicznikowe linie niskiego napiecia,instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego,instalacje wenętrzne w bud. oczyszczalni i montaż opraw oświetleniowych,zabudowa agregatu pradotwórczego. DROGOWA Drogi wewnętrzne i ukształtowanie terenu *wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na pow.142 m2 *wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na pow.17 m2 Sieć kanalizacji sanitarnej odcinek 3 - z rur PE DN 98 mm - 219m - z rur PVC DN 200 mm - 48m - studnie rewizyjne PE HD - 1 kpl. -studzienki kanalizacyjne- - 1 kpl. - z rur PVC DN 160 mm- 6 m -przepompowania ścieków P2 - 1 kpl. Sieć wodociągowa odcinek 3 - z rur PVC DN 110mm * 177m - zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe fi 110 - 1 kpl -hydrant p.poż. - 1 kpl. -z rur PE DN 40 mm - 9m - z rur PE DN 50 mm - rurociąg technologiczny - 14 m, -rurociągi stalowe DN 20 - 2 m , wodomierze skrzydełkowe DN 25mm - 1 szt., zawory - szt.2, zawory bezpieczeństwa sz.1.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.13.00-8, 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.23.24.21-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły ; spełnia - nie spełnia ,na podstawie złożonych dokumentów i oswiadczeń

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły ; spełnia - nie spełnia ,na podstawie złożonych dokumentów i oswiadczeń

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły ; spełnia - nie spełnia ,na podstawie złożonych dokumentów i oswiadczeń

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły ; spełnia - nie spełnia ,na podstawie złożonych dokumentów i oswiadczeń

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły ; spełnia - nie spełnia ,na podstawie złożonych dokumentów i oswiadczeń

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://radzilow.pl/;http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-07-13

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-08-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-07-13