Zamówienie Nr 142594 z dnia 2010-05-25 - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje-Awissa, Czachy, Brychy i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach-Awissa - etap 1

Tytuł Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje-Awissa, Czachy, Brychy i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach-Awissa - etap 1
Numer 142594
Data wydania 2010-05-25

Radziłów: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje Awissa ,Czachy, Brychy i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach - Awissa - etap I Numer ogłoszenia: 142594 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 79735 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje Awissa ,Czachy, Brychy i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach - Awissa - etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej o następującym zakresie Kanalizacja sanitarna odcinek 4 od P2 do SR6 , odcinek 7 od P3 do SR11 z rur PVC DN 200 mm - 779 m studnie rewizyjne PEHD - 3 kpl. studzienki kanalizacyjne - 34 kpl. z rur PE DN 90 mm - 547 m rurociągi ochronne z rur PE 200 - 23 m z rur PVC DN 160 mm - 118 m Wykonanie sieci wodociągowej odcinek 1 od działki 1575 - 1510 z rur PVC DN 160 mm - 471 m z rur PE fi 40 - 107m hydranty p. poż - 3 kpl...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.10-9, 45.23.21.50-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma RAMIS Wiesław Miarnowski, Grota -Roweckiego 38, 15-174 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 518084,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 426118,89

  • Oferta z najniższą ceną: 324782,87 / Oferta z najwyższą ceną: 1153241,28

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-05-26

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-05-26

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-05-26