Zamówienie Nr 130526 - 2010 z dnia 2010-05-14 - Poprawa jakości infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Radziłów

Tytuł Poprawa jakości infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Radziłów
Numer 130526 - 2010
Data wydania 2010-05-14

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa jakości infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Radziłów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Przedmiotem zamówienia jest remont ośrodków przedszkolnych na terenie Gminy Radziłów 1) Remont ośrodka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Radziłowie a) roboty rozbiórkowe: gładzie - 123,11 m2, malowanie 123,11 m2 , posadzki z wykładziny PCV - 36,80 m2,drzwi aluminiowe 2,1m2 ,parapety-3,2m, wymiana instalacji elektrycznej-36,8 m2, b) osprzęt sanitarny: umywalki - 1 szt., sedes - 1 kpl., uchwyt dla niepełnosprawnych- - 2 kpl., wyposażenie : dywan - 1 szt., żaluzje - 10,91 m2 , szatnia - 4 szt., , stoły przedszkolne - 4 szt., krzesła - 31 szt., telewizor-1 szt.( telewizor plazmowy min. 40 cal w technologii Full HD uchwyt ścienny regulowany , możliwość doprowadzenia sygnału HDMI z komputera, gniazdo na karty PCMCIA), odtwarzacz CD+USB+MP3 - 1 szt., radiomagnetofon - 1 szt., regały - 7 szt., stoliki-3 szt.,biurko-1 szt. 2) Remont ośrodka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Słuczu a) roboty rozbiórkowe: tynki - 93,43 m2 ,gładzie - 96 m2, malowanie 96 m2 , posadzki z wykładziny PCV - 31,92 m2,drzwi aluminiowe 2,1m2 ,parapety - 4,8 m, kratki wentylacyjne - 2 szt., wymiana instalacji elektrycznej-31,92 m2, wyposażenie : lustro-8,54 m2 , dywan - 1 szt., żaluzje - 9,62 m2 , biblioteczka - 1 szt., ławeczka-1 szt., pojemnik-8 szt., szafka narożna - 1 szt., tablica korkowa-3szt., kosz na smieci-1 szt., kanapa-1 szt., stolik - 1 szt., skrytki - 3 sz., szuflady-14 szt., telewizor-1 szt. .( telewizor plazmowy min. 40 cal w technologii Full HD uchwyt ścienny regulowany , możliwość doprowadzenia sygnału HDMI z komputera, gniazdo na karty PCMCIA), odtwarzacz CD+USB+MP3 - 1 szt., radiomagnetofon - 1 szt., regały - 5 m., stoliki-3 szt.,biurko-1 szt., krzesła - 19 szt., 3) Remont ośrodka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kramarzewie a) roboty rozbiórkowe: tynki- 475,66 m2 , gładzie - 484,34 m2, malowanie 519,60 m2 , okładziny gipsowe-43,94 m2, tynk kamyczkowy-58,68 m2 , posadzki z wykładziny PCV - 26,31 m2,ułożenie gresu-73,30 m2 , drzwi aluminiowe 18,48 m2 ,okna 1,98 m2, parapety-13,45 m, wymiana instalacji elektrycznej-151,61 m2, b) wyposażenie : lustro-14,38 m2, drabinki gimnastyczne-5 szt., dywan - 1 szt., żaluzje - 22,08 m2 , krzesła - 26 szt., biurko- 2 szt., telewizor-1 szt. .( telewizor plazmowy min. 40 cal w technologii Full HD uchwyt ścienny regulowany , możliwość doprowadzenia sygnału HDMI z komputera, gniazdo na karty PCMCIA) , odtwarzacz CD+USB+MP3 - 1 szt., radiomagnetofon - 1 szt., regały - 5 szt., ławka szatniowa - 2 szt. ławki szatniowe z płyty meblowej o grubości 18 mm w kolorze drewna z obrzeżem PCV z szafką na obuwie i listwą wieszakową, wykonanie schodów zewnętrznych-3,95 m3,okładziny schodów z płytek gres- 10,51 m2 , wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm - 30,06 m2 oraz barierki - 11m 4) Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radziłowie a) nawierzchnia bezpiecznagr.6 cm - 71 m2 b) nawierzchnia bezpieczna gr.9 cm - 16 m2 c) nawierzchnia bezpieczna gr.4,5 cm - 24 m2 d) nawierzchnia kostki brukowej betonowej o gr. 6cm - 157 m2 e) nawierzchnia ze żwiru płukanego o gr.15 cm - 239 m2 f) wykonanie trawników - 438,52 m2 g) zakup i montaż urządzeń zabawowych : pociąg +wagonik - 1 szt., rurowisko - 1szt., karuzela - 1 szt., sprężynowiec - 3 szt., huśtawka pojedyńcza-1 szt., ławki - 7 szt., kosz metalowy na śmieci - 2 szt.,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.43.00.00-0, 39.16.00.00-1, 37.50.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły ; spełnia - nie spełnia ,na podstawie złożonych dokumentów

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły ; spełnia - nie spełnia ,na podstawie złożonych dokumentów

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły ; spełnia - nie spełnia ,na podstawie złożonych dokumentów

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły ; spełnia - nie spełnia ,na podstawie złożonych dokumentów

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły ; spełnia - nie spełnia ,na podstawie złożonych dokumentów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://radzilow.pl/;http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-05-14

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-07-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-05-14