Zamówienie Nr 218281 - 2009 z dnia 2009-11-23 - Udzielenie kredytu bankowego na inwestycje drogowe

Tytuł Udzielenie kredytu bankowego na inwestycje drogowe
Numer 218281 - 2009
Data wydania 2009-11-23

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaradzilow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu bankowego na inwestycje drogowe..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości 1 001 388,00 zł (słownie: jeden milion jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem zł ) na okres 6 lat, który Gmina Radziłów przeznaczy na sfinansowanie przedsięwzięcia drogowego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ; Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostepniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Przedstawią w ofercie dokumenty wymagane w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia ,w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 3 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie i formie określonej w SIWZ: Wypełniony formularz ofertowy załączony do niniejszego dokumentu - stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem : Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku składania oferty wspólnie wymóg dotyczy wszystkich wspólników) Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych -wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ, (w przypadku składania oferty wspólnie wymóg dotyczy wszystkich wspólników) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby a w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że zyskał zgodę na przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaradzilow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul.Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów pok. nr 12.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2009 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul.Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-11-24

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-11-24

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-11-24