Zamówienie Nr 400506 z dnia 2009-11-20 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie.

Tytuł Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie.
Numer 400506
Data wydania 2009-11-20

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

      I.1)  NAZWA I ADRES: Komunalny Zakład Budżetowy w Radziłowie,
      Plac 500 – lecia 14, 19 – 213 Radziłów, woj. Podlaskie , Tel. 086 2726 184,
      faks 086 2736 184

Adres strony internetowej zamawiającego: gminaradzilow.pl

       I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

      II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przysyłania energii elektrycznej do punktów odbioru rozmieszczonych na terenie gminy Radziłów. Szczegółowy wykaz wraz z charakterystyką poszczególnych punktów odbioru znajduje się w załączniku nr 1 SIWZ.

 

       II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9

       II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

       II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

       II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

       II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNY

         III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

         III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie takiego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w ust. 6 pkt. 1, 2, 3, 4 SIWZ jak również złożenie oświadczenia określonego w ust. 6 pkt. 4 SIWZ;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz dysponują potencjałami technicznymi i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w ust.6 pkt.4 SIWZ;

3. znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w ust. 6 pkt. 4 SIWZ; 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w udzielenie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w ust. 6 pkt. 4 SIWZ.

Informacja o świadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału postępowania:

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wypisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż
 6 m-cy  przed upływem terminu składania ofert./

2. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub dokumenty potwierdzające zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucji na świadczenia usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się punkty odbioru energii Zamawiającego (w przypadku gdy wykonawca jest jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej dokument ten nie jest wymagany)
3. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ)

 

SEKCJA IV. PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb  udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERA OCENY OFERTY

IV.2.1) Kryteria oceny oferty: najniższa cena
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1.) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gminaradzilow.pl, http://big.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunalny Zakład Budżetowy w Radziłowie ul. Plac 500 – lecia 14, 19 – 213 Radziłów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2009 godz. 10:00, miejsce: Komunalny Zakład   Budżetowy w Radziłowie ul. Plac 500 – lecia 14, 19 – 213 Radziłów
pokój nr 1.

IV.3.5) Termin zawiązania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania oferty)

Metryka strony

Udostępniający: Komunalny Zakład Budżetowy w Radziłowie

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-11-20

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-11-24

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-11-20