Zamówienie Nr 376052 - 2009 z dnia 2009-10-28 - przetarg nieograniczony na dostawę 66 tysięcy litrów oleju napędowego dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie na rok 2010- 2013.

Tytuł przetarg nieograniczony na dostawę 66 tysięcy litrów oleju napędowego dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie na rok 2010- 2013.
Numer 376052 - 2009
Data wydania 2009-10-28

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalny Zakład Budżetowy , plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 6184, faks 0-86 273 6184.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony na dostawę 66 tysięcy litrów oleju napędowego dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie na rok 2010- 2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Olej napędowy musi spełniać poniższe minimalne wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. Nr 221 poz.1441): . 1. Gęstość w temperaturze 15°C min. 800 max. 845 kg/m3, 2. Liczba cetanowa 51, 3. Skład frakcyjny; do temp. 250°C destyluje min. 65 %(V/V) do temp. 350°C destyluje min. 85 %(V/V) 4. Lepkość w temp. 40°C max. 4,50 mm2/s 5. Temperatura zapłonu powyższej 55 °C 6. Zawartość siarki max. 10 mg/kg 7. Temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP dla okresów przejściowych tj. od 01 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada -10°C, dla okresu zimowego tj. od 16 listopada do 28 lutego -32°C 8. Całkowita zawartość zanieczyszczeń max. 24 mg/kg 9. Pozostałość po spopieleniu max. 0,01 %(m/m) 10. Zawartość wody max. 200 mg/kg..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Odstąpiono od obowiązku wnoszenia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty kryterium oceny, jest 100% oferowana cena za 1 litr oleju (brutto). Ocena oferty dla każdego Dostawcy przeprowadzona zostanie wg wzoru: Ci = ( C min : C b ) x 100 [ pkt ] Ci - ilość punktów badanej oferty [ pkt ] Cmin - najniższa cena w złożonych ofertach [ zł ] Cb - cena oferty badanej [ zł ].
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy : O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca , który : (na podst. art. 22 ust. 1 pkt. 1-4): 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP Ocena spełniania warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana według formuły (spełnia - nie spełnia), na podstawie analizy załączonych dokumentów..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaradzilow.pl, www.bip.gminaradzilow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunalny Zakład Budżetowy w Radziłowie Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Pok. Nr 1..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Komunalny Zakład Budżetowy w Radziłowie Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Pok. Nr 1..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy..

Metryka strony

Udostępniający: Komunalny Zakład Budżetowy w Radziłowie

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-10-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-11-04

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-10-28