Zamówienie Nr 130917 - 2009 z dnia 2009-08-10 - Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków w okresie od 03 września 2009r do 24 czerwca 2010r w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Tytuł Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków w okresie od 03 września 2009r do 24 czerwca 2010r w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
Numer 130917 - 2009
Data wydania 2009-08-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków w okresie od 03 września 2009r do 24 czerwca 2010r w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków do następujących punktów wydawania posiłków : 1) punkt wydawania posiłków mieszczący się w budynku Gimnazjum w Radziłowie, ul. Szkolna 1 wrzesień 2009 ok. 95 uczniów dziennie przez 20 dni tj. ok. 1900 posiłków 01 października 2009 do 24 czerwca 2010 r. ok. 50 uczniów dziennie przez 168 dni tj. ok. 8400 posiłków 2) punkt wydawania posiłków mieszczący się w budynku Szkoły Podstawowej w Radziłowie ul. Sportowa 1 01 października 2009 do 24 czerwca 2010 r. ok. 50 uczniów dziennie przez 168 dni tj. ok. 8400 posiłków 3) punkt wydawania posiłków mieszczący się w budynku Szkoły Podstawowej w Słuczu 01 października 2009 do 24 czerwca 2010 r. ok. 40 uczniów dziennie przez 168 dni tj. ok. 6720 Posiłków Ogółem ok. 25 420 posiłków. Posiłki należy dostarczyć do godz. 1100.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.42.10-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i niniejszej SIWZ w tym: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wymagane przepisami ustawy i prowadzą działalność o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówień; 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły spełnia - - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków, skutkować będzie wykluczeniem oferty..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1. Kompletny i podpisany formularz ofertowy 2. Aktualny zawierający dane od ostatniej zmiany odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z ww dokumentu ma wynikać status prawny lub forma prawna Oferenta, profil działania, który musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia. 3.Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, iż Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 4.Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 5.Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. 6.Zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami związanymi z działalnością Oferenta lub przewidzianą prawem zgodę właściwego Urzędu Skarbowego na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności Oferenta lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. 7.Zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo przewidzianą prawem zgodę właściwego ZUS na zwolnienie, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty zaległych płatności Oferenta lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji ZUS, wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. 8.Oświadczenie, że Oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 9.Oświadczenie Oferenta, iż w przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy na określonych w ofercie warunkach oraz we wzorze umowy stanowiącej załącznik do dokumentacji przetargowej i zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie na formularzu ofertowym 10.Oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze SIWZ oraz warunkami przetargu i nie wnosi żadnych uwag - na formularzu ofertowym . 11.Decyzja dotycząca wymogów koniecznych dla zapewnienia higieny w produkcji posiłków z możliwością transportu tych posiłków do odbiorców zewnętrznych zapewniając jednocześnie proces mycia i dezynfekcji pojemników transportowych i wkładów GN..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/ http://www.gminaradzilow.pl,.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2009 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Sekretariat Urzędu I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-08-11

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-08-11

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-08-11