Zamówienie Nr 35/09 z dnia 2009-06-17 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - sprzedaż działki nr 1666 o pow. 1359 mkw położonej w Radziłowie

Tytuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - sprzedaż działki nr 1666 o pow. 1359 mkw położonej w Radziłowie
Numer 35/09
Data wydania 2009-06-17
Wójt Gminy Radziłów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1666 o pow. 1359 mkw położonej w Radziłowie. Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 222 poz. 2165, oznaczona została symbolem 48 MN-U, i jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszeniem usług dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej. Stan prawny działki uregulowany został w KW Nr 19825, zgodnie z którą przedmiotowa nieruchomość wolna jest od ciężarów, długów, oraz zabezpieczeń bankowych. Teren posiada bezpośredni dostęp do wyznaczonej w terenie drogi publicznej, istnieje możliwość uzbrojenia terenu w sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Z uwagi na istniejącą linię energetyczna napowietrzną, do czasu jej przebudowy możliwości inwestycyjne na tej działce są ograniczone, co zostało uwzględnione w operacie szacunkowym nieruchomości. Cena wywoławcza gruntu wynosi 22 604,00 zł. Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 20 lipca 2009 r o godz. 10 50 i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U Nr 207, poz. 2108)  W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 2300,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 16 lipca 2009 r. do godz. 14oo. Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestnika który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.  Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Termin zgłoszenia wniosku przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 16 czerwca 2009 r.  W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne roszczenia.  Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-07-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-07-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-07-09