Zamówienie Nr 84261 - 2009 z dnia 2009-05-30 - Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną

Tytuł Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną
Numer 84261 - 2009
Data wydania 2009-05-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

    * Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaradzilow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w Radziłowie stanowiących połączenie z siecią ponadlokalną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic w miejscowości Radziłów wraz z organizacją ruchu : ulica Sportowa odcinek o długości 450 m. ulica Bargłówek odcinek o długości 558 m ulica Kościelna odcinek o długości 184 m ulica Łomżyńska -odcinek o długości 220 m -odcinek o długości 320 m -odcinek o długości 120 m ulica Plac 500-lecia odcinek o długości 203 m Skrócony zakres przedsięwzięcia : długość przebudowywanych dróg łacznie 2 055m powierzchnia przebudowywanych dróg - 12 649,90 m 2 w tym 432 m 2 z kostki brukowej betonowej powierzchnia przebudowanych chodników 3 395,5 m 2 powierzchnia przebudowanych zjazdów n posesje - 593 m 2 iczba przebudowanych przepustów - 5 szt. iczba wykonanych studni chłonnych - 4 szt. iczba wykonanych studzienek ściekowych - 12 szt. liczba zatok postojowych - 16 szt. powierzchnia zatok postojowych - 1 413,2 m 2 ustawienie znaków drogowych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.32.90-8, 45.23.32.52-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

    * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia moga sie ubiegać Wykonawcy którzy Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj wykażą, iż w okresie ostatnich 5 pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali siłami własnymi min. 3 trzy zadania których zakres rzeczowy obejmował wykonanie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. min 4 cm na odcinku 1 km każde (poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie). dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia z branży budowlanej oraz są członkami właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego pełniącą funkcję Kierownika budowy Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykażą, że posiadają środki finansowe na podstawowym rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 tys. zł. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielą na wykonane roboty i wbudowane materiały min. 36 miesięcznej gwarancji. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia,w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww warunki Wykonawca spełnił...
    * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału. Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 2/, wraz z zaświadczeniami: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert/ - Załącznik Wykonawcy b)aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - Załącznik Wykonawcy c)aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - Załącznik Wykonawcy d)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w za¬ kresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 -8 ustawy, tj. w przypadku: A/ osób posiadających polskie obywatelstwo - dokument z Krajowego Rejestru Karnego, B/ osób nie posiadających polskiego obywatelstwa - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia określonej osoby ( zgodnie z art. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - kraj po¬chodzenia to państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić, lub który nie posiada obywatelstwa żadnego państwa - państwo, w którym stale zamieszkuje, /wystawione nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - Załącznik Wykonawcy e)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy (składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002r.o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), /wystawioną nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - Załącznik Wykonawcy UWAGA; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo¬spolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), b), c), e), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spo¬łeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE oraz w pkt. d), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. wykażą, iż w okresie ostatnich 5 /pięciu/ lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali /siłami własnymi/ min. 3 /trzy/ zadania których zakres rzeczowy obejmował wykonanie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. min 4 cm na odcinku 1 km każde (poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie.- /zał. nr 3 / Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazanych w punkcie 6.3, b) niniejszej specyfikacji - /zał. nr 4/ Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć wykonawcom /wypełniany w przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców/ - /zał. nr 5 / Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej /wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/, że Wykonawca posiada wymaganą wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową /w treści winna być zawarta wysokość dostępnych środków/ - co najmniej 500 tys. zł - /zał. Wykonawcy/ Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej odpowiedzialność przedmiotem zamówienia /zał. Wykonawcy/. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w punkcie XVII SIWZ. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w/w dokumenty, składa każdy z Wykonawców, dla udokumentowania spełnienia określonych warunków zamieszczonych w niniejszej SIWZ...

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaradzilow.pl ,http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2009 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów. Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnegp Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Osi Priorytetowej II Rozwój Infrastruktury transportowej Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-06-01

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-06-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-06-01