Zamówienie Nr 84257 - 2009 z dnia 2009-05-30 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich

Tytuł Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich
Numer 84257 - 2009
Data wydania 2009-05-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

    * Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaradzilow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów dojazdowych do dróg powiatowych i wojewódzkich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzewo Pieniążek w km 0+000 ÷ 0 + 880 Skrócona charakterystyka techniczna: Roboty przygotowawcze Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 0,88 km Mechaniczne ścinanie krzaków wraz z karczowaniem pni o średnicy O 10cm - 16 szt Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy O 30cm - 3 szt Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej -70,4 cm 3 Rozebranie części przelotowej przepustów rurowych o średnicy O 60cm z uprzednim odkopaniem przepustów - 16 m Odwodnienie korpusu drogowego Regulacja pionowa zaworów wodociągowych - 10 szt Wykonanie części przelotowej przepustów O 60 cm z tworzyw sztucznych na ławie żwirowej wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem - 10 m Wykonanie części przelotowej przepustów O 80 cm z tworzyw sztucznych na ławie żwirowej wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem - 11 m Podbudowa Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego - 3059 m2 Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego - 5884,5 m2 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym - 7,6 m3 Nawierzchnia Wykonanie warstwy wiążąco -wyrównawczej z betonu asfaltowego - 4233 m2 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - 4134 m2 Roboty wykończeniowe Uzupełnienie poboczy pospółką z zagęszczeniem walcem - 156,1 m3 Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp - 60 m Brukowanie na podsypce z piasku skarp i dna rowu z kamienia łamanego - 16 m2 OZNAKOWANIE DRÓG Ustawienie słupków z rur stalowych Przymocowanie do gotowych słupków znaków Przebudowa drogi gminnej w m. Mścichy w km. 0 + 000 ÷ 0 + 470 Skrócona charakterystyka techniczna: Roboty przygotowawcze Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 0,47 km Mechaniczne ścinanie krzaków wraz z karczowaniem pni o średnicy O 10cm - 40 szt. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - 16,5 m3 Rozebranie części przelotowej przepustów rurowych o średnicy O 60cm z uprzednim odkopaniem przepustów - 12 m Roboty ziemne Wykonanie nasypów mechanicznie z piasku - 56 m3 Odwodnienie korpusu drogowego Wykonanie części przelotowej przepustów O 60 cm z tworzyw sztucznych na ławie żwirowej wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem - 9 m Regulacja pionowa zaworów wodociągowych - 7 szt Podbudowa Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego - 1856 m2 Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego - 2193,6m2 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym - 44,4 m3 Nawierzchnia Wykonanie warstwy wiążąco wyrównawczej ścieralnej z betonu asfaltowego - 2295 m2 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - 2246,6 m2 Roboty wykończeniowe Uzupełnienie poboczy pospółką z zagęszczeniem walcem - 43,4 m3 Uzupełnienie nasypu pod projektowany chodnik - 22,6 m3 Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp - 308m Brukowanie na podsypce z piasku skarp i dna rowu z kamienia łamanego - 32 m2 Wykonanie przepustów pod zjazdami z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm - 35m Urządzenia bezpieczeństwa ruchu Przestawienie słupa żelbetonowego linii napowietrznej niskiego napięcia - 1 szt. Elementy ulic Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z betonu B-10 - 164m Ustawienie krawężników betonowych 25x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej -23 m Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 34,5 m2 Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 197,4 m2 Ustawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej - 144m OZNAKOWANIE DRÓG Ustawienie słupków z rur stalowych Przymocowanie do gotowych słupków znaków Przebudowa drogi gminnej w m. Klimaszewnica w km. 0 + 000 ÷ 0 + 230 Skrócona charakterystyka techniczna: Roboty przygotowawcze Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 0,28 km Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - 28 m3 Odwodnienie korpusu drogowego Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnych - 4 szt. Regulacja pionowa zaworów wodociągowych - 9 szt Podbudowa Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego - 1315,4 m2 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym - 10,6 m3 Nawierzchnia Wykonanie warstwy wiążąco -wyrównawczej z betonu asfaltowego - 43,2 m2 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - 42,6 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1360,4 m2 Roboty wykończeniowe Uzupełnienie poboczy pospółką z zagęszczeniem walcem -31,5 m3 Uzupełnienie nasypu pod projektowany chodnik - 32,9 m3 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu Przestawienie słupa żelbetonowego linii napowietrznej niskiego napięcia - 1 szt Elementy ulic Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z betonu B-10 - 280 m Ustawienie krawężników betonowych 25x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 355 m Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -80 m2 Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 292,4 m2 Ustawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej - 132 m OZNAKOWANIE DRÓG Ustawienie słupków z rur stalowych Przymocowanie do gotowych słupków znaków.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.32.90-8, 45.23.32.52-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

    * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia moga sie ubiegać Wykonawcy którzy Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj wykażą, iż w okresie ostatnich 5 pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali siłami własnymi min. 3 trzy zadania których zakres rzeczowy obejmował wykonanie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. min 4 cm na odcinku 1 km każde (poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie). dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia z branży budowlanej oraz są członkami właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego pełniącą funkcję Kierownika budowy Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykażą, że posiadają środki finansowe na podstawowym rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 tys. zł. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielą na wykonane roboty i wbudowane materiały min. 36 miesięcznej gwarancji. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia,w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww warunki Wykonawca spełnił.
    * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału. Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 2/, wraz z zaświadczeniami: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert/ - Załącznik Wykonawcy b)aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - Załącznik Wykonawcy c)aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - Załącznik Wykonawcy d)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w za¬ kresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 -8 ustawy, tj. w przypadku: A/ osób posiadających polskie obywatelstwo - dokument z Krajowego Rejestru Karnego, B/ osób nie posiadających polskiego obywatelstwa - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia określonej osoby ( zgodnie z art. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - kraj po¬chodzenia to państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić, lub który nie posiada obywatelstwa żadnego państwa - państwo, w którym stale zamieszkuje, /wystawione nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - Załącznik Wykonawcy e)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy (składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002r.o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), /wystawioną nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - Załącznik Wykonawcy UWAGA; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo¬spolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), b), c), e), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spo¬łeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, od¬roczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE oraz w pkt. d), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. wykażą, iż w okresie ostatnich 5 /pięciu/ lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali /siłami własnymi/ min. 3 /trzy/ zadania których zakres rzeczowy obejmował wykonanie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. min 4 cm na odcinku 1 km każde (poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie.- /zał. nr 3 / Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazanych w punkcie 6.3, b) niniejszej specyfikacji - /zał. nr 4/ Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć wykonawcom /wypełniany w przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców/ - /zał. nr 5 / Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej /wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/, że Wykonawca posiada wymaganą wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową /w treści winna być zawarta wysokość dostępnych środków/ - co najmniej 500 tys. zł - /zał. Wykonawcy/ Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej odpowiedzialność przedmiotem zamówienia /zał. Wykonawcy/. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w punkcie XVII SIWZ. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w/w dokumenty, składa każdy z Wykonawców, dla udokumentowania spełnienia określonych warunków zamieszczonych w niniejszej SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaradzilow.pl ,http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2009 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-06-01

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-06-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-06-01