Zamówienie Nr 65313 - 2009 z dnia 2009-04-22 - Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk Borawskie-Awissa - Święcienin

Tytuł Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk Borawskie-Awissa - Święcienin
Numer 65313 - 2009
Data wydania 2009-04-22

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaradzilow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk Borawskie-Awissa - Święcienin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk w km 0+030 1+570 Skrócona charakterystyka techniczna Roboty przygotowawcze Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych wykonane w terenie równinnym Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej Rozebranie części przelotowej zniszczonych przepustów rurowych Odwodnienie korpusu drogowego Wykonanie części przelotowej przepustów fi 50 Podbudowa Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy żużlowo-żwirowej Nawierzchnia Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywem naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 12 cm Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm Wykonanie zjazdów gospodarczych Roboty wykończeniowe Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp Brukowanie na podsypce z piasku skarp i dna rowu z kamienia łamanego wlot i wylot przepustu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.30.00-9, 45.23.31.42-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj a) wykażą, iż w okresie ostatnich 5 pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali siłami własnymi min. 3 trzy zadania których zakres rzeczowy obejmował wykonanie drogi o nawierzchni z kruszywa naturalnego gr. min 10 cm na odcinku 1 km każde (poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie). b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia z branży budowlanej oraz są członkami właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego pełniącą funkcję Kierownika budowy Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykażą, że posiadają środki finansowe na podstawowym rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 tys. zł. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielą na wykonane roboty i wbudowane materiały min. 3 letniej gwarancji. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia,w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału. Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - zał. nr 2, wraz z zaświadczeniami: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony e nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert - Załącznik Wykonawcy b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - Załącznik Wykonawcy c) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - Załącznik Wykonawcy d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 -8 ustawy, tj. w przypadku: osób posiadających polskie obywatelstwo - dokument z Krajowego Rejestru Karnego, osób nie posiadających polskiego obywatelstwa - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia określonej osoby ( zgodnie z art. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - kraj po¬chodzenia to państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić, lub który nie posiada obywatelstwa żadnego państwa - państwo, w którym stale zamieszkuje, wystawione nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - Załącznik Wykonawcy aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy (składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002r.o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), wystawioną nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - Załącznik Wykonawcy wykażą, iż w okresie ostatnich 5 pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali siłami własnymi min. 3 trzy zadania których zakres rzeczowy obejmował wykonanie drogi o nawierzchni z kruszywa naturalnego gr. min 10 cm na odcinku 1 km każde (poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazanych w punkcie 6.3, b) Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom /wypełniany w przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców/ - /zał. nr 5 / Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu własnej kopalni bądź dostarczeniu umowy z kopalnią - w brzmieniu wynikającym z oświadczenia Jeżeli wybrany Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy nie dostarczy Zamawiającemu umowy o współpracy z kopalnią w zakresie zakupu kruszywa o parametrach i ilości określonej w przedmiarze robót zostanie on wykluczony z postępowania. Proces badania i oceny ofert zostanie powtórzony. Koncesję, zezwolenie lub licencję na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem publicznym tzn. koncesje, zezwolenie lub licencje na wydobycie kruszywa. W przypadku kopalni winna być ona dołączona do oferty w dniu otwarcia. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, że Wykonawca posiada wymaganą wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową w treści winna być zawarta wysokość dostępnych środków - co najmniej 200 tys. zł Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej odpowiedzialność przedmiotem zamówienia UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w/w dokumenty, składa każdy z Wykonawców, dla udokumentowania spełnienia określonych warunków zamieszczonych w niniejszej SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaradzilow.pl, bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów pok. nr 12.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów Sekretariat I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-04-23

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-05-12

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-04-23