Zamówienie Nr 39467 - 2009 z dnia 2009-02-19 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Radziłów

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Radziłów
Numer 39467 - 2009
Data wydania 2009-02-19

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: gminaradzilow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Radziłów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej dostawy energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej do punktów odbioru rozmieszczonych na terenie Gminy Radziłów . Szczegółowy wykaz wraz z charakterystyką poszczególnych punktów odbioru znajduje się w załączniku nr 1 SIWZ.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

1. posiadają uprawnienia do określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w ust. 7 pkt.1,2,3,4 SIWZ jak również złożenie oświadczenia określonego w ust. 7 pkt. 5 SIWZ ;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówieni. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w ust.7 pkt.5 SIWZ;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia . Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w ust.7 pkt.5 SIWZ ;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w ust.7 pkt.5 SIWZ.


•    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert/

2. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

3. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energia elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

4. Dokumenty potwierdzające zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucji na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze , na którym znajdują się punkty odbioru energii Zamawiającego ( w przypadku gdy wykonawca jest jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej dokument ten nie jest wymagany) ,

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy ( zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ).


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaradzilow.pl, bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul.Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2009 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy Radziłów ul.Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów pok. nr 10.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-02-19

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-02-19

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-02-19