Zamówienie Nr 366329 - 2008 z dnia 2008-12-16 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa oleju opałowego

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa oleju opałowego
Numer 366329 - 2008
Data wydania 2008-12-16


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaradzilow.pl
•    Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 110 tysięcy litrów oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus lub równoważnego na sezon grzewczy 2009 roku..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca , który : (na podst. art. 22 ust. 1 pkt. 1-4): posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP Ocena spełniania warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana według formuły (spełnia - nie spełnia), na podstawie analizy załączonych dokumentów.
•    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne zaświadczenie (bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnej z charakterem zamówienia. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 24. Parafowany przez Wykonawcę proponowany wzór umowy.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaradzilow.pl, bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów pok. nr 12.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2008 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Radziłów I piętro ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-12-16

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-12-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-12-16