Zamówienie Nr 75/08 z dnia 2008-11-25 - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- działka nr 182 o pow. 4,83 ha położonej w Sośni

Tytuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- działka nr 182 o pow. 4,83 ha położonej w Sośni
Numer 75/08
Data wydania 2008-11-25

Wójt Gminy Radziłów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki
nr 182 o pow. 4,83 ha położonej w Sośni gm. Radziłów w skład której wchodzą następujące użytki gruntowe: łąka klasy  VI-4,60 ha, nieużytek 0,23 ha.
Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani decyzją
 o warunkach zabudowy. Stan prawny działki uregulowany został w KW Nr 19283, zgodnie
z którą przedmiotowa nieruchomość wolna jest od ciężarów, długów, oraz zabezpieczeń bankowych.


Cena wywoławcza gruntu wynosi 36 550.00 zł. Słownie Trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych.


Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 29 grudnia 2008r o godz. 1045 i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów, oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U Nr 207, poz. 2108)
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 3700 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 24 grudnia 2008r do godz. 14oo.
Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wniesione przez uczestnika który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Termin zgłoszenia wniosku przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 12 września 2008 r.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne roszczenia. Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-11-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-11-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-11-28